Kiseljak: Ramljak: U naše škole više investiraju Vlada RH i Turska nego sve bh. institucije

Pozivajući se na Ustav Federacije BiH, po kojemu su županije dužne prenijeti ovlasti u oblasti obrazovanja na općine čije većinsko stanovništvo, po nacionalnoj strukturi, nije ono koje čini većinu županije kao cjeline, kao i načelo supsidijarnosti Europske povelje o lokalnoj samoupravi, prema kojemu odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stupanj društvene organizacije, Općina Kiseljak nedavno je ponovno aktualizirala pitanje prijenosa nadležnosti iz oblasti obrazovanja. Odluku o prijenosu nadležnosti u oblasti obrazovanja Općinsko vijeće Kiseljak donijelo je 2011. godine, ali ona nikad nije provedena... Portal Večernji list, 13. 4. 2019.