Medijska kultura

Prikaz

Učenje pomoću filmskih trikova

Vanja Ibrahimbegović-Tihak

04.08.2016

„Zumići uče kroz film“ naziv je priručnika za interaktivno obrazovanje putem audiovizuelnih sadržaja, namijenjen nastavnicama i nastavnicima u osnovnim školama. Uz dva pažljivo odabrana filma, adekvatna za rad s djecom osnovnoškolskog uzrasta, nudi edukativne materijale za korištenje u nastavi, koji će nakon gledanja s djecom omogućiti nastavnicama i nastavnicama da otvaraju različite teme koje filmovi problematiziraju.

Scena iz filma Poklon, autora Jacoba Freya

Prvi je petominutni animirani film Poklon autora Jacoba Freya, koji uspješno komunicira sa publikom mlađeg osnovnoškolskog uzrasta i govori o dječaku koji se razlikuje od svojih vršnjakinja i vršnjaka i na poklon dobija psa koji dijeli njegovu različitost. Drugi je polusatni film Varičele, prilagođen djeci starijeg osnovnoškolskog uzrasta i govori o dvije sestre koje se suočavaju sa poteškoćama na putu ostvarenja svojih snova: da nastave obrazovanje na prestižnoj akademiji i postanu balerine. Autor ovog filma je Victor Kossakovsky.

Alina Trkulja, jedna od autorica priručnika i sama majka učenika osnovne škole, govoreći o temama odabranih filmova, kaže: Smatram da su teme o kojima mi kroz filmove potičemo razgovor u školskom okruženju odgojnog karaktera, a to je komponenta koja našem odgojno-obrazovnom sistemu vidno nedostaje. To su teme/filmovi kojima je moguće djecu i mlade ljude senzibilizirati za niz poteškoća sa kojima se suočavaju diskriminirani, isključeni članovi naših društava na više osnova. Kako je moj interes primarno obrazovanje o, kroz i za ljudska prava, nužno su teme koje odabirem upravo one koje se tiču isključenih i koje promoviraju inkluziju. Pored toga, naravno, to su teme koje promoviraju socijalnu pravdu u širem smislu. 

Preliminarnu selekciju filmova koji su se našli u priručniku napravila je Kumjana Novakova, kreativna direktorica udruženja Pravo ljudski, koje i ustupa pravo na korištenje ovih filmova u obrazovne svrhe. Zatim su koautorice Alina Trkulja i Lamija Begagić donijele konačnu odluku o tome kojim filmovima će se baviti u priručniku. Gledanje filmova i razgovor o njima je bio dosta dug i kompleksan proces, ali smatrale smo da je važno da u potpunosti usaglasimo stavove i odaberemo one filmove za koje smo sigurne da su adekvatni za upotrebu u školi i koji neće naići na otpor među nastavnicima i nastavnicima već u startu, kaže Alina Trkulja i nastavlja: To je rezultiralo time da bude odabran samo jedan film uz koji ćemo razviti materijale i jedan uz koji bi plan za izvođenje nastave trebali razviti nastavnici i nastavnice. Između ostalog, tu smo morali raditi kompromise i ići na teme koje smatramo da će biti lakše prihvaćene, kao što je tema inkluzije osoba sa invaliditetom, a ne teme koje su premalo ili nikako zastupljene u školama kao bastionima patrijarhata i tradicionalnih vrijednosti, kao naprimjer feminističko propitivanje rodnih uloga ili teme vezane za LGBTIQ populaciju, čiju ravnopravnost inače zastupamo.

Film za koji su autorice razvile nastavne materijale (radne listove sa ilustracijama i zadacima za razmišljanje) je animirani film Poklon. Gledanje ovog filma omogućuje otvaranje različitih tema koje se obrađuju u nastavi kroz različite predmete, poput Moje okoline (teme Život i Porodica i sl.) ili Medijske kulture unutar nastavne jedinice o animiranom filmu kao mediju. Poklon predstavlja i odličan uvod za razgovor o odnosu djece i tehnologije, o štetnim utjecajima prekomjernog provođenja vremena pred ekranima u igranju (nerijetko nasilnih) video igara, nauštrb provođenju vremena u prirodi, fizičkoj aktivnosti, sa porodicom ili prijateljima, jer dječak Jake, glavni lik u filmu, puno vremena provodi igrajući igre. Priručnik nudi nekoliko alternativnih, edukativnih igara koje su djeci ovog uzrasta zanimljive, a podstiču kreativnost, razmišljanje i slično. Također, kroz različita pitanja i zadatke, podstiče djecu da promišljaju o drugačijim, zdravijim načinima provođenja slobodnog vremena.

Posebno je važno što se kroz diskusiju o ovom filmu veoma lako u učionici može progovoriti o vrijednostima, te na primjer senzibilizirati djecu za probleme isključenih osoba kakve su često osobe sa fizičkim invaliditetom, kao Jake, ali i osobe sa drugim oblicima invaliditeta. Također se kroz neke segmente radnih zadataka djeca senzibiliziraju za rodno osjetljivi jezik, pa se na primjer kroz zadatke i pitanja za djecu govori o nazivima zanimanja u muškom i ženskom rodu.

 

Upotrebu medija i tehnologije u obrazovnom procesu preporučuju istraživači i istraživačice u oblastima: medijske i digitalne pismenosti, informacijskih znanosti, pedagogije i andragogije. Film, kao što se to vidi iz opisa, ukoliko je dobro odabran i prilagođen uzrastu korisnika i korisnica, može odlično poslužiti kao uvod u razgovor i promišljanje o različitim temama koje svakako jesu dio nastavnih planova i programa. Dodatna je vrijednost to što filmske forme angažiraju publiku na više nivoa; na kognitivnom, kao i na emotivnom. Dobro vođena diskusija nakon gledanja filma vrlo efikasno može podržati razvijanje kritičkog promišljanja, sistema vrijednosti, empatije.

Renne Hobes, vodeća američka teoretičarka i praktičarka medijske i digitalne pismenosti u svojoj knjizi: Otkrivanje medijske pismenosti: Podučavanje digitalnih medija i popularne kulture u osnovnoj školi (prevod autorice) promovira korištenje medija i medijskog sadržaja u nastavi od najranijeg uzrasta, ne samo u smislu analize i promišljanja o sadržajima, nego govori i o važnosti kreativnog procesa proizvodnje, npr. video sadržaja u obrazovanju. Kroz ovakvu praksu, smatra Hobbs djeca razvijaju vještine kreativnog izražavanja i upotrebe tehnologije, što je ključna vještina za život u 21. stoljeću. I na nivou Evrope se sve intenzivnije govori, istražuje i investira u korištenje medija u obrazovanju.

Istraživanja u BiH iz 2013. (Lea Tajić) i 2015. (Namir Ibrahimović) pokazuju da je medijska kultura u okviru koje se film pojavljuje u NPP-ima zastupljena veoma malo i veoma površno, tek nekoliko časova godišnje u okviru nastave maternjeg jezika. Kao poteškoća vezana za upotrebu filma i drugih medija u obrazovnom procesu u našoj zemlji pojavljuje se i nedostatak adekvatnih edukativnih materijala, kao i neobučenost nastavnika i nastavnica da podučavaju na ovaj način.

Zumići uče kroz film odličan je početni korak u premoštavanju ovih prepreka, ne samo zato što nudi dobro odabrane filmove i radne materijale, nego i zato što zbog svog privlačnog sadržaja i jednostavno dizajniranih aktivnosti može biti veoma inspirativan za nastavnike i nastavnice podstičući ih da i sami razvijaju slične aktivnosti u razredu, te se na taj način dodatno samoeduciraju kroz rad.

Od septembra 2016. godine ovaj priručnik će primjenjivati nastavnici i nastavnice razredne nastave OŠ Džemaludin Čaušević iz Sarajeva. Tokom juna u školi su organizirana zajednička gledanja filmova i diskusije nakon toga, kao svojevrsna priprema za njihovu primjenu u nastavi. Filmove smo odgledali po nekoliko puta, pravili pauze na pojedinim dijelovima, a učiteljice i učitelji su iznosili mnoštvo kreativnih ideja na koje sve načine film mogu koristiti za pojedine nastavne predmete, kaže pedagoginja škole Emina Valjevčić i dodaje kako nastavnici i nastavnice nakon gledanja filmova očekuju da će im ovakav pristup u nastavi pomoći da kreiraju takvu klimu u razredu koja će ohrabriti učenike i učenice da slobodno iznose svoje osjećaje, utiske i dojmove vezane uz doživljaj filmova. Ono što se s nestrpljenjem očekuje u školi Džemaludin Čaušević jesu reakcije učenika i učenica, jer kako kaže pedagoginja Valjevčić, to je najvažniji dio ove priče.

Priručnici su dostupni i besplatni. Nastavnici i nastavnice koji žele inovirati i unaprijediti svoj način rada prikazujući ove filmove u svom razredu, mogu kontaktirati Udruženje građana i građanki Pravo ljudski i ostaviti svoje kontakte. Kako su istakle na promociji priručnika u Sarajevu, predstavnice Udruženja će im priručnik zajedno sa DVD-om sa filmovima poslati na adresu škole.

Najnovije

Prazne internet ploče 29

Bolje golub pismonoša nego web djelatnik

Jasmina Bajramović

Prazne internet ploče 27

Ljetna webtopija

Jasmina Bajramović

Medijska pismenost

Opsimenjavanje za dobrobit ljudi i pasa

Ines Haskić

Medijski tretman maloljetnika

U utrobi plavog kita

Armin Stefanović

Tabula Rasa 26

Prazna pločo, ko li mi te piše

Jasmina Bajramović