Obrazovna politika

Lex pronto 11

Predmet: Uvod u direktokratiju

Nenad Veličković

03.05.2017

Kako Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS tretira nastavnike i nastavnice, a kako direktore?

Poštovana predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo,

profesorice Babić,

Molim Vas da uporedite sljedeća dva člana; ne morate sve čitati ako nemate vremena da čitate ono što potpisujete, samo ih obuhvatite pogledom:

"Član 71. Nastavnik/nastavnica je lice kvalificirano za izvođenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom i odraslima, koje treba da ima široko i temeljno opće obrazovanje, da dobro poznaje disciplinu koju predaje, da poznaje psihološko-pedagoške i metodičke osnove nastave i odgoja, kao i da ima ljudske kvalitete neophodne za nastavničku profesiju. Primarni zadatak nastavnika/nastavnica u osnovnoj školi je odgoj i obrazovanje učenika/učenica."

"Član 96.(Prava i obaveze direktora) (1) Direktor škole je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad škole. (2) Direktor škole, osim poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom, obavlja i sljedeće poslove: a) priprema nacrt godišnjeg programa rada škole nakon čijeg donošenja je odgovoran za njegovo provođenje, b) podnosi izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada školskom odboru, osnivaču, ministru i nadležnom općinskom organu na kraju prvog polugodišta na kraju školske godine i dostavlja ga u elektronskoj formi,c) planira rad, saziva i vodi sjednice odjeljenjskih i nastavničkih vijeća; d) predlaže finansijski plan škole i podnosi finansijski izvještaj školskom odboru i osnivaču, u skladu s pravilnikom iz člana 88. ovog zakona vrši izbor i postavljenje radnika i s njima zaključuje ugovor o radu, e) brine se o zbrinjavanju radnika u skladu sa pravilnikom iz člana 88. ovog zakona; f) osigurava uvjete za stručno usavršavanje radnika; g) brine se o sigurnosti, pravima, obavezama i interesima učenika i radnika;h) sarađuje s učenicima i roditeljima; i) predlaže školskom odboru pravila i druge opće akte; j) posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada; k) poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obaveza iz radnog odnosa; l) sarađuje s osnivačem, organima državne uprave, ustanovama i drugim organima; m) nadzire blagovremeno i tačno unošenje podataka u sistemu EMIS; o) utvrđuje raspored nastavnika i drugih radnika škole na određene poslove, u skladu s općim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi, p) utvrđuje raspored radnog vremena svih radnika u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima, r) predlaže raspored časova nastavničkom vijeću, s) rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika, t) rješava po žalbama i prigovorima roditelja, u) odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog inspektora u slučaju neprimjerenog ponašanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i drugih radnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i radnike škole, v) provodi odluke školskog odbora i nastavničkog vijeća,z) vrši i druge poslove utvrđene relevantnim propisima i pravilima škole."

Šta ste zapazili? U čemu je razlika? Naravno, u obimu, u prostoru. Direktor je u ovom zakonu važan, nastavnik nije. Nastavnik je u Vašem zakonu o odgoju i obrazovanju zadnja rupa na svirali.

U čemu je još razlika? Ako niste čitali, reći ću Vam: nastavnik, prema zakonu, treba da ima ljudske kvalitete, direktor ne mora.

Ali, u čemu je najveća razlika? Pa u tome što ova dva člana nisu iz istog zakona!!! Prvi, naime, nije u Prijedlogu Zakona. Jeste u važećem, ali kad Vi potpišete novi, neće ga više biti. Izbacićete nastavnike i nastavnice s ljudskim kvalitetima, a ubaciti direktore kojima ti kvaliteti ne trebaju, figurativno, u obrazovanje.

Hoćete li, molim Vas, ako sami sebi date riječ na sjednici kojom predsjedavate, upitati Predlagača zašto je iz Zakona o osnovnom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 10/04), pogl. VI Nastavnici/nastavnice, stručni saradnici/saradnice i drugi zaposleni izbacio nastavnice i nastavnike? Zašto misli da su prava i obaveze direktora škole važnija od prava i obaveza nastavnica i nastavnika?

S poštovanjem, do sutra,

Nenad Veličković

P.S. Širu analizu Zakona pogledajte ovdje.

P.P.S. Pročitajte i prethodna pisma:

Lex pronto 10

Lex pronto 9

Lex pronto 8

Lex pronto 7

Lex pronto 6

Lex pronto 5

Lex pronto 4

Lex pronto 3

Lex pronto 2

Paralelena opsevacija

Najnovije

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

Budžet

Krčmljenje bez računa

Nenad Veličković

Intervju

Nora Mahmutović: Veterinari smo, pobogu!

Ines Haskić