Obrazovna politika

Udžbenička politika

Komentari na Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Školegijum redakcija

26.09.2017

U cijelosti objavljujemo Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevu, uz komentare

Foto: Lunaphoto / Pixabay

Na osnovu 12. stav 81) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96, 3-96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04). člana 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17) i člana 53. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 2017. godine, donijela je

ZAKON O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO

I

OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuje se pojam udžbenika, radnog udžbenika i drugih nastavnih sredstava, uslovi i postupak njihovog odobravanja, povlačenje udžbenika iz upotrebe, minimalni tehnički uslovi odštampanog udžbenika, prava i obaveze izdavača, recenzenata i svih drugih sudionika (nastavnika, škola, ministarstva, pedagoškog zavoda, itd.) u procesu odobravanja za upotrebu udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama.

Ćlan 2.

(Pojmovnik)

Udžbenički standard je podzakonski akt koji donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade (u daljem tekstu: ministar), kojim se utvrđuju naučni, pedagoški, psihološki, didaktičko-metodički, etički, jezični, likovno-grafički i tehnički zahtjevi i standardi za izradu udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava kao vrsta i oblici u kojima udžbenici i dopunska nastavna sredstva mogu biti izdana, kao (štampano izdanje, elektronsko izdanje, ili komplet udžbenika višestruke namjene).

Udžbenik je didaktički oblikovano nastavno sredstvo koje se koristi u odgojno-obrazovnom radu u školi za sticanje znanja, vještina, formiranje vrijednosnih stavova, podsticanje kritičkog razmišljanja, unapređenje funkcionalnog znanja i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika, a čiji su sadržaji utvrđeni nastavnim planom i programom koji je baziran na ishodima učenja.

Niskotiražni udžbenik je:

a) udžbenik na jezicima nacionalnih manjina;

b) udžbenik primjeren učenicima s posebnim obrazovnim potrebama;

c) udžbenik za ogledne programe i

d) udžbenik za sticanje obrazovanja po posebnim programima (obrazovanje u inostranstvu, programi za talentirane učenike, programi za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih i sl.)

Radni udžbenik je didaktički oblikovano nastavno sredstvo za prvi razred osnovne škole koji, pored tekstova i grafičkih prikaza (crteža, slika i slično), ima dio predviđen za crtanje i pisanje, namijenjen za postizanje ishoda učenja.

Pomoćna nastavna sredstva su: radna sveska, zbirka zadataka, priručnik za nastavnike i ostala nastavna sredstva.

Radna sveska je pomoćno nastavno sredstvo koje je programski povezano s udžbenikom i u kojem su sadržani problemski zadaci, vježbe ili pitanja oblikovani na način da učenik ima mogućnost pisanja ili crtanja pri rješavanju zadataka.

Zbirka zadataka je pomoćno nastavno sredstvo koje je odabirom zadataka programski i sadržajno povezano sa udžbenikom.

Priručnik za nastavnike/učenike je izdanje koje sadrži metodička uputstva nastavnicima/učenicima za što uspješniju obradu nastavnih sadržaja i kvalitetnu upotrebu udžbenika.

Ostala nastavna sredstva koja su namijenjena za upotrebu u školi su: sveske, crtanke, kajdanke, likovne mape, geografske karte, geografski atlasi, anatomski atlasi historijske karte, historijski atlasi, slijepe karte i sl.

Izdavač udžbenika je pravno lice registrirano u Bosni i Hercegovini za obavljanje izdavačkih djelatnosti, izuzev izdavača udžbenika za srednju školu, za stručne predmete. U iznimnim slučajevima, i to samo kad su u pitanju strani jezici, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), može odobriti upotrebu udžbenika čiji su autori i izdavači iz inostranstva, samo pod uslovom da su u skladu sa važećim nastavnim planom i programom.

Recenzent je fizičko lice koje vrši stručnu ocjenu rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

Superrecenzent - fizičko lice koje angažira Ministarstvo u slučaju provođenja procedure povlačenja udžbenika iz upotrebe.

Spisak odobrenih radnih udžbenika, priručnika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalni spisak) je spisak koji se formira u skladu sa ovim zakonom.

Spisak odobrenih radnih udžbenika, priručnika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni spisak koji objavljuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).

Član 3.

(Osobine udžbenika)

(1) Udžbenik treba da se koncipira tako da se ne predviđa mogućnost za crtanje i pisanje, osim u udžbenicima stranih jezika gdje je to neophodno za savladavanje određenih nastavnih sadržaja.

Komentar 1: Ne može se učenicima od 1. do 4. razreda zabraniti pisanje i crtanje u udžbenicima, jer crtanje i pisanje omogućava brže i lakše savladavanje gradiva. U suprotnom, učenici gube vrijeme na prepisivanje zadataka u svesku, a čas od 45 minuta ne dozvoljava toliki gubitak vremena. Budući da ste upotrebu radnih sveski zabranili, djeca negdje moraju vježbati – ili u udžbeniku ili u radnoj svesci.

Komentar 2: Ovaj Nacrt zakona u velikoj mjeri podsjeća na Uredbu o odobravanju nastavnih pomagala Savezne njemačke pokrajine Bavarske. Kako sam kao dijete pohađala  školu u Bavarskoj, svoj komentar dat ću iz perspektive roditelja-djeteta. U Bavarskoj roditelji ne kupuju udžbenike,  već iste poduđuju od škole, stoga se u njih ne smije pisati. Ukoliko će ovaj Zakon dovesti do toga da će se udžbenici moći  koristiti nekoliko godina zaredom i da će se učenicima slabijeg imovinskog stanja omogućiti da knjige posuđuju u školskoj biblioteci, onda u potpunosti podržavam prijedlog Ministarstva.

(2) Udžbenik može biti cjelovit (samostalan) ili razgranat (u više dijelova, s neobaveznom radnom sveskom, zbirkom zadataka, odnosno vježbi ili drugim nastavnim sredstvima), a po mogućnosti ga prati metodički priručnik za nastavnike.

Komentar 1: Nije baš jasno zašto bi se uopšte koristili razgranati udžbenici ako radna sveska nije obavezna. Mislim da se na ovaj način nastavnicima ostavlja mogućnost odlučivanja. Hoće li doći do razdvajanja učenika na one koji imaju i one koji nemaju radne sveske? Hoće li nastavnici učenicima koji nemaju radne sveske kopirati materijal? Tko će to finansirati? Hoće li učenici koji nemaju radnu svesku sporije/lošije savladavati nastavne sadržaje, jer će morati prepisivati zadatke ili  neće imati jednake mogućnosti da utvrde naučeno gradivo?

(3) Ako je udžbenik razgranat, radna sveska, odnosno zbirka zadataka odobrava se zajedno sa udžbenikom.

(4) Udžbenik i udžbenički komplet, u pravilu, sadrže elektronski dodatak koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, provjeri i proširivanju znanja, vještina i stavova ili kao podsticaj za kreativan rad.

Komentar 1: Treba definisati da li se elektronski dodatak prilaže udžbeniku na CD-u ili se učenik linkom upućuje na web stranicu izdavača.

Komentar 2: Dakle, pored udžbenika roditelji će djeci morati kupiti i računare, ili?

Član (4)

(Nadležnost u proceduri odobravanja udžbenika)

(1) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom, koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, a posebno se bavi provođenjem aktivnosti u proceduri pripremanja i odobravanja udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje te donosi rješenja za upotrebu odnosno povlačenje udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

(2) U osnovnim i srednjim školama koriste se samo oni udžbenici, radni udžbenici i druga nastavna sredstva koje odobri Ministarstvo, odnosno oni naslovi koji se nalaze na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalni spisak).

(3) Spisak iz stava (2) ovog člana će, u posebnom poglavlju, uključiti i one naslove koji su odobreni do dana usvajanja ovog zakona na osnovu odluke Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine .

II

PRIPREMANJE I ODOBRAVANJE UDŽBENIKA, RADNIH UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Član 5.

(Udžbenički standard)

(1) Udžbenički standard je osnov za donošenje stručne ocjene kvalitete rukopisa udžbenika, radne sveske, priručnika, nastavnog materijala i dodatnih nastavnih sredstava.

(2) Udžbenik, radna sveska, priručnik, nastavni materijal i dodatna nastavna sredstva moraju biti usklađeni sa Udžbeničkim standardom, s ciljem postizanja kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja koji su prilagođeni psihofizičkim i ličnim potrebama, te uzrastu svakog djeteta.

(3) Udžbeničkim standardom utvrđuju se sljedeći zahtjevi:

a) naučni sadržaj udžbenika je utemeljen na savremenim znanstvenim spoznajama odgoja i obrazovanja, učenja i poučavanja, te na znanstvenim i općeprihvaćenim teorijama, činjenicama i tumačenjima zakonitosti, pojava i procesa.

Komentar 1: Šta je sa udžbenicima za nastavu vjeronauke koji se kose s znanstvenim i općeprihvaćenim teorijama – npr. Darvinovom teorijom evolucije?  

b) pedagoško-psihološki - udžbenik je usklađen s ciljevima i načelima nastavnog plana i programa i ishodima učenja nastavnog predmeta, usmjeren na sticanje i razvijanje temeljnih kompetencija, vještina i funkcionalnog znanja za cjeloživotno obrazovanje i primjeren učeničkom predznanju i razvojnim mogućnostima i sposobnostima.

c) didaktičko-metodički - udžbenik je struktuiran u skladu sa spoznajama i metodologijom matične znanosti, savremenim pedagoškim, psihološkim i didaktičkim spoznajama i zahtjevima metodike odgojno-obrazovnog područja odnosno metodike nastavnog predmeta, te sistematski povezan s drugim odgojno-obrazovnim područjima i nastavnim predmetima, te međupredmetnim temama. Sadržaj udžbenika mora biti usklađen sa nastavnim planom i programom nastavnog predmeta, podijeljen na cjeline, dijelove i nastavne jedinice sa istaknutim ključnim pojmovima.slikama i grafičkim prikazima koji pridonose boljem razumijevanju sadržaja. Sadržaj i prikazi u udžbeniku moraju biti primjereni dobi i uzrastu, te razvojnim mogućnostima učenika.

d) etički - udžbenik se temelji na istinitosti i objektivnosti udžbeničkih tekstualnih, ilustrovano-slikovnih i multimedijskih sadržaja, na općim pravima čovjeka i pravima djeteta, na načelima demokratije i vladavine prava, održivog razvoja, tolerancije i međukulturnog razumijevanja. On upućuje na postignuća i posljedice znanstvenog i tehnološkog razvoja i globalizacijskih procesa i promiče rasnu, nacionalnu, etničku, spolnu, rodnu, vjersku ravnopravnost pojedinaca i društvenih skupina i pravo na različitost kao i nacionalni i kulturni identitet i baštinu Bosne i Hercegovine. Ukoliko u rukopisu udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava postoje sadržaji koji su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, posebno u pogledu ljudskih i manjinskih prava, osnovnih sloboda, nacionalnih i vjerskih, i odnosa među spolovima te odgoja za demokratsko pravo, bez obzira na njegove stručne i druge kvalitete, takav rukopis ne može biti odobren za upotrebu.

Komentar 1: U potpunosti podržavam, s tim što bi još jasnije trebalo akcentirati da se u udžbenicima trebaju izbjegavati klišei /dodjeljivanje rodnih uloga (mama je domaćica, tata popravlja auto, dječaci nemaju osjećaje, djevojčice se trabaju plašiti braće i očeva)... Posebno treba obratiti pažnju na udžbenike koji se koriste u nastavi vjeronauke, kako sadržaji poput priloženog ne bi na jedan „perfidno-suptilan“ način nametali obrasce ponašanja djeci).  

Udžbenik, radni udžbenik i druga nastavna sredstva ne smije sadržavati reklamne, komercijalne poruke bilo kojeg proizvođača ili proizvoda.

e) jezički - tekstovi udžbenika prilagođeni su predznanju, razvojnim sposobnostima i mogućnostima učenika, te su pregledni i jasni. Tekstovi u udžbeniku omogućuju sistemsko obogaćivanje rječnika kod učenika uvođenjem novih riječi, ali pritom i ne narušavajući razumljivost teksta.

f) likovno-grafički - ilustracije, fotografije, grafički prikazi i multimedijski elementi u udžbeniku su funkcionalni i visokog kvaliteta, te sadržajno usklađeni sa tekstom i zadatkom doprinoseći razumijevanju teksta i / ili zadatka. Oni se opisuju nazivom i, po potrebi, popratnim tekstom u udžbeniku. Ukoliko postoje izdvojena autorska prava za pojedine likovno-grafičke i multimedijalne prikaze, uz naziv potrebno je navesti i autora.

(1) Ministarstvo utvrđuje Udžbenički standard i razrađuje uputstvo o njihovoj primjeni za udžbenike, radne sveske, priručnike i nastavne materijale i dodatna nastavna sredstva.

Član 6.

(Zahtjev za odobravanje udžbenika)

(1) Zahtjev za odobravanje udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole podnosi se Ministarstvu.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za udžbenički komplet, izdavač obavezno istovremeno podnosi zahtjev za odobravanje svih komponenti udžbeničkog kompleta i elektronskog dodatka, ukoliko ga sadrži.

(3) Izdavač je obavezan da Ministarstvu dostavi rukopise za recenziranje do 1. oktobra tekuće školske godine za narednu školsku godinu.

Komentar: Da bi novi udžbenici mogli biti u upotrebi naredne školske godine, 1. 10. kao rok za dostavu rukopisa za recenziranje je prekratak.

(4) Spisak odobrenih udžbenika objavljuje se najkasnije do 1. juna tekuće školske godine za narednu školsku godinu.

Član 7.

(Upotreba jezika i pisma)

(1) Udžbenici, radni udžbenici i druga nastavna sredstva izdaju se na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku i štampaju na pismima koja su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, u dovoljnom tiražu, stoji navedeno u rješenju o upotrebi udžbenika.

Komentar: Da se ne bi ugrožavala ravnopravnost djece, nužno je udžbenike štampati u tri paralelna izdanja: na bosanskom, hrvatskom i srpskom.

Komentar na komentar: Osim što sam mišljenja da se ovdje ne radi o tri jezika, bojim se da ni najbogatije zemlje ovo finansijski ne bi mogle podnijeti. Čak i da uzmemo u obzir da se tri jezika tako mnogo razlikuju, treba nastojati da sva tri budu jednako zastupljena, što će osigurati da se djeca na „učeničkim razmjenama“ mogu sporazumjeti  i da se mogu upisati na fakultet u drugom kantonu! 

(2) Udžbenici i druga nastavna sredstva mogu se izdavati i na jezicima nacionalnih manjina.

(3) Za djecu, učenike i odrasle oštećenog vida, udžbenik se izdaje na Brajevom pismu, u elektronskoj formi i/ili formatima koji su prilagođeni.

(4) Za učenike sa teškoćama u razvoju udžbenik se izdaje u formi i/ili formatima koji su prilagođeni poteškoćama učenika.

Član 8.

(Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine)

(1) Udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

a) Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Bosne i Hercegovine.

b) Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

c) Dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dijela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

d) Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi, koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

(2) Ministar odobrava udžbenik na prijedlog ekspertnog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize.

(3) Ministar odobrava udžbenik za vjersku nastavu, na osnovu pozitivnog mišljenja nadležne vjerske zajednice, odnosno na osnovu ekspertnog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize.

Komentar: Da vjerske zajednice ne bi držale monopol kao dosad, jer monopol je nezakonit i kažnjiv, treba definisati da udžbenici za vjersku nastavu moraju takođe ići na konkurs, što znači da svi izdavači mogu konkurisati sa rukopisima udžbenika iz ove oblasti. U suprotnom, izdavači imaju pravo zatražiti da imaju monopol npr. za fiziku, matematiku i dr., što bi bilo apsurdno.

III

IZDAVAČI I AUTORI UDŽBENIKA, RADNIH UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Član 9.

(Izdavači i autori udžbenika)

(1) Izdavač udžbenika je pravno lice ili Ministarstvo (Prosvjetno-pedagoški zavod) registrovano za obavljanje izdavačke djelatnosti u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, koje se brine o izdavanju i štampanju građe, te snosi troškove njezina izdavanja i štampanja.

Komentar 1: Ni Ministarstvo ni PPZ ne mogu biti izdavači udžbenika jer je to sukob interesa. Ako Ministarstvo donosi zakon, provodi proceduru, šifrira ponuđene naslove, jasno je da za njega i PPZ nema tajnosti šifara.

(2) Izdavač udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne škole i za općeobrazovne predmete u srednjoj školi mora biti registriran u Bosni i Hercegovini.

(3) Statusne promjene izdavača kao pravnog lica podrazumijevaju spajanje, pripajanje, podjelu, izdvajanje, promjenu oblika ili prestanak privrednog društva ili ustanove u skladu sa propisima koji regulišu privredna društva ili ustanove.

(4) O statusnim promjenama, izdavač je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene promjene.

(5) Autor udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne škole i za općeobrazovne predmete u srednjoj školi može biti samo državljanin Bosne i Hercegovine, osim udžbenika za strane jezike.

(6) Autor udžbenika ne može biti uposlenik Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

(7) Izdavači imaju obavezu da kroz unutrašnji sistem kontrole prate kvalitet svojih udžbenika, pribavljaju mišljenja korisnika udžbenika i evidenciju o praćenju stavljaju na uvid javnosti.

(8) Kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-odgojnom radu kontinuirano prati Ministarstvo.

Komentar 2: U vezi sa članom 9. stav (6) i stav (8), isti su u koliziji sa stavom (1): kako osigurati da MInistarstvo koje je izdavač nije i poslodavac, odnosno da će Ministarstvo izdavač „nepristrasno“ ocijeniti svoj i udžbenik drugog izdavača. 

IV

PROCEDURA ODOBRAVANjA UDŽBENIKA, RADNIH UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Član l0.

(Zahtjev za odobrenje udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava)

(1) Zahtjev za odobrenje udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole izdavač podnosi Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev, izdavač podnosi i u štampanoj i elektronskoj formi prilaže:

a) rukopis udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u cijelom obimu, numerisan, uvezan, likovno-grafički oblikovan i jezički uređen, u pet primjeraka, pod šifrom;

b) izjavu o konačnoj maloprodajnoj cijeni udžbenika i pripadajućeg dopunskog nastavnog sredstva.

c) cijena udžbenika i pripadajućeg dopunskog nastavnog sredstva ne smije prelaziti najvišu cijenu udžbenika i pripadajućeg dopunskog nastavnog sredstva, utvrđenu u skladu sa ovim Zakonom.

d) mišljenje Ministarstva da rukopis udžbenika zadovoljava stručne kriterije, da je rukopis udžbenika usklađen sa kantonalnim nastavnim planom i programom i da je neophodno izdavanje tog udžbenika u skladu sa iskazanim potrebama kantona;

e) dokaz o autorskom pravu;

Komentar: Tačku (e) treba izostaviti jer je to pitanje regulisano tačkom (h). I bez toga, točka (e) je pogrešna jer izdavač ne može Ministarstvu dati dokaz o autorskom pravu, pošto bi to značilo prilaganje ugovora, a ugovori s autorima su poslovna tajna.

f) izjava autora daje oblast iz koje se piše udžbenik njegova uža specijalnost;

g) biografiju autora udžbenika;

h) izjava o postojanju sklopljenog ugovora sa autorima rukopisa udžbenika;

i) uvjerenje o državljanstvu ukoliko je to u skladu sa članom 8. ovog zakona;

j) izjava lektora o jezičkoj uređenosti teksta, uz napomenu da lektor mora da ima univerzitetsku diplomu odgovarajućeg fakulteta, jezičkog smjera;

k) dva primjerka recenzija odnosno stručnih mišljenja za rukopise od strane dvije osobe sa odgovarajućim visokim obrazovanjem, kompetencijama iz određenog predmeta i / ili stručne oblasti, sa desetogodišnjim iskustvom, od strane recenzenata koje angažira izdavač;

Komentar: Traži se da izdavač recenzira udžbenike, a na drugom mjestu se kaže da to čini Ministarstvo. Nejasno je da li je riječ o dvostrukom recenziranju, pa ako jest, koja je svrha recenzije koju prilaže izdavač ako je Ministarstvo ne priznaje – jer da priznaje, ne bi ono imalo svoje recenzente.

l) dokaz da je izdavačka kuća registrirana u Bosni i Hercegovini, odnosno da ima odobrenje izdavača iz inostranstva udžbenika stranih jezika za plasiranje udžbenika na teritoriji BiH;

m) dokaz da izdavačka kuća uredno izmiruje poreske obaveze i doprinose.

Član 11.

(Rokovi u proceduri odobravanja udžbenika)

(1) Javni konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne škole raspisuje se, u pravilu, svake četiri godine, te objavljuje na službenoj web-stranici Ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu, a nakon provedenog postupka izjašnjavanja nastavnika.

(2) Javni konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za srednje škole je otvoren tokom cijele školske godine.

(3) Izdavači su obavezni da Ministarstvu dostave rukopise za recenziranje do 1. oktobra tekuće godine za narednu školsku godinu.

(4) Spisak odobrenih udžbenika objavljuje se najkasnije do 1. juna tekuće školske godine, za narednu školsku godinu.

(5) U slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa, Ministarstvo objavljuje Javni konkurs i prije roka, vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu novog udžbenika, rokovima za podnošenje zahtjeva i početku pripreme novog nastavnog plana i programa.

(6) Vrijeme za pripremu udžbenika u slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa ne može biti kraće od 60 dana.

Komentar: 60 dana za pripremu rukopisa udžbenika  je neralano. Da bi se pripremio dobar udžbenik, treba najmanje 6 mjeseci.

Član 12.

(Stručni timovi za recenziranje udžbenika)

(1) Sastav stručnog tima recenzenata utvrđuje se na osnovu Liste recenzenata Ministarstva, sačinjene na osnovu raspisanog javnog poziva, u koju se upisuju svi recenzenti koji ispunjavaju uslove navedene u pozivu.

(2) Ministarstvo donosi konačnu odluku o formiranju stručnih timova recenzenata.

(3) Prilikom formiranja tima recenzenata vodi se računa da u timu budu zastupljeni predstavnici nastavnika praktičara za konkretan nastavni predmet i nastavnika, po mogućnosti, metodičara za konkretan nastavni predmet sa univerziteta.

(4) Stručni tim recenzenata ocjenjuje rukopis udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, u skladu sa udžbeničkim standardom, a prethodno svaki od članova stručnog tima potpisuje izjavu o preuzimanju pune odgovornosti za stručnu ocjenu rukopisa.

Komentar: Odgovornost recenzenata treba biti materijalna, jer ako nestručno ocijene rukopis pa udžbenik nakon toga bude povučen zbog uočenih grešaka, recenzent mora Ministarstvu nadoknaditi štetu koju će Ministarstvo morati da plati izdavaču. Naime, ako je Ministarstvo biralo recenzente i udžbenik ipak bude povučen, izdavač nema nikakve odgovornosti a ima štetu, koju mu mora izmiriti onaj s kime je u poslovnom odnosu, a to je Ministarstvo.

(5) Stručni tim recenzenata od četiri člana čine:

a) jedan univerzitetski nastavnik za određeni nastavni predmet ili područje sa pet godina iskustva,

b) dva nastavnika predmetne nastave odnosno nastavnika razredne nastave sa najmanje sedam godina radnog iskustva u nastavi u osnovnoj ili srednjoj školi i

c) pedagog, psiholog ili pedagog-psiholog sa najmanje sedam godina iskustva na tim poslovima u osnovnim ili srednjim školama.

Komentar: U tim recenzenata obavezno uključiti dizajnera, da se ne bi dešavalo kao dosad – da udžbenici budu puni kiča. To je nedopustivo, jer kod djece se treba razvijati osjećaj za lijepo a ne za kič.

(4) Ukoliko nije moguće popuniti stručni tim recenzenata iz strukture a) ili b) ili c) , nedostajući član(ovi) se popunjavaju iz preostale dvije strukture.

(5) Od četiri ocjene recenzenata, najniža i najviša ocjena neće ulaziti u ukupan zbir bodova kojim se vrednuje rukopis udžbenika.

(6) Mišljenja stručnog tima recenzenata sa utvrđenim ocjenama svih aspekata rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, s obrazloženjem koje mora sadržavati jasne razloge donošenja konačne ocjene, dostavljaju se Ministarstvu. Sva mišljenja stručnih timova recenzenata čine Izvještaj o recenziranju rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, koji usvaja Ministarstvo i upućuje ga izdavaču.

(8) Radi sprečavanja sukoba interesa, član stručnog tima recezenata prije početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika i pripadajućeg dopunskog nastavnog sredstva, te da nije rodbinski ili poslovno vezan s bilo kojim izdavačem udžbenika.

(9) U smislu odredbe stavka (10) ovog članka smatrat će se da je član stručnog tima recenzenata rodbinski povezan sa autorom, odnosno sa izdavačem ako su u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi do drugog stepena ili srodnici po tazbini do drugog stepena.

(10) Smatrat će se da je član stručnog tima recezenata poslovno povezan sa izdavačem, odnosno autorom ako on ili s njim rodbinski povezana osoba, ima dionice ili poslovni udio izdavača odnosno autora, ako su u radnom odnosu kod izdavača, odnosno autora te ako su u odnosu bilo kakve poslovne ovisnosti prema izdavaču ili autoru.

Član 13.

(Postupak odobravanja udžbenika)

(1) Na osnovu mišljenja i ocjena stručnog tima recenzenata o rukopisu udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, Ministarstvo donosi rješenje o upotrebi udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

(2) Udžbenik za koji se donese konačno rješenje kojim se odobrava upotreba uvrstit će se na Kantonalni spisak.

(3) Udžbenici za osnovnu i srednju školu koji se uvrste na Kantonalni spisak, mogu se koristiti u osnovnim srednjim školama u Bosni i Hercegovini, koje ga prihvataju u skladu sa svojim propisima iz te oblasti.

(4) Ako tokom postupka za odobrenje udžbenika nastane spor u smislu autorskih prava, rješenje o odobrenju udžbenika donijet će se nakon okončanja spora.

Član 14.

(Broj odobrenih udžbenika)

(1) Ministarstvo će odobriti za svaki predmet i za svaki razred 2 (dva) najbolje ocijenjena udžbenika, rangirana po ostvarenim bodovima, uz obavezu da prvorangirani udžbenik isključivo bude u upotrebi.

Komentar 1: Izbor samo jednog udžbenika je najgore moguće rješenje, jer nastavnik nema izbora, a i ukida se konkurencija kvaliteta kod izdavača. Dalje, ne mogu se odobriti dva udžbenika a koristiti jedan. Izdavač drugog odobrenog udžbenika je imao velike troškove i ne može, kao „rezerva“, čekati da se eventualno povuče iz upotrebe prvorangirani udžbenik da bi on došao na red.

Komentar 2: Izvrsno! Da se konačno stane u kraj korištenju dva različita udžbenika u jednom kantonu, za isti razred i isti predmet! 

(2) Ostali udžbenici se mogu naći u upotrebi u slučaju povlačenja iz upotrebe prvorangiranog udžbenika i to na način da drugorangirani udžbenik bude odobren za upotrebu.

(3) Rangiranje udžbenika se vrši u skladu sa brojem osvojenih bodova od strane recenzenata.

(4) U svim razrednim odjelima istog razreda za jedan nastavni predmet u upotrebi može biti samo jedan udžbenik i dopunsko nastavno sredstvo istog autora, skupine autora, odnosno izdavača.

Član 15.

(Rješenje o upotrebi udžbenika)

(1) Rješenje o upotrebi udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava izdaje se na period do četiri (4) godine.

(2) Izuzetno, u slučaju donošenja izmjena, odnosno usvajanja novih nastavnih planova i programa koji zahtijevaju nove udžbenike, rješenje o upotrebi udžbenika se može staviti van snage prije isteka roka iz stava (1) ovog člana.

Komentar: Pošto se udžbenik odobrava na četiri godine, izdavač formira cijenu računajući na četiri godine prodaje udžbenika. Ali ako Ministarstvo taj period skrati, izdavač ima štetu i Ministarstvo treba da mu je izmiri.

(3) Rješenje o upotrebi udžbenika, radnog udžbenika i drugog nastavnog sredstva obavezno sadrži:

a) naziv udžbenika, radnog udžbenika i drugog nastavnog sredstva;

b) ime(na) autora;

c) vrstu škole u kojoj će se udžbenik, radni udžbenik i drugo nastavno sredstvo upotrebljavati i oznaku razreda, odnosno godine obrazovanja;

d) imena recenzenata;

e) puni naziv i sjedište izdavača, godinu izdanja udžbenika, radnog udžbenika i drugog nastavnog sredstva i vrstu škole, odnosno razreda u kojima se upotrebljava i

f) druge elemente koji su propisani kao obavezni u skladu sa ovim zakonom.

V

PRAVA I OBAVEZE IZDAVAČA

Član 16.

(Pravo prigovora izdavača na rješenje o upotrebi udžbenika)

(1) Izdavač ima pravo prigovora na mišljenje stručnog tima recenzenata u roku od osam dana od dana dostavljanja Izvještaja o recenziranju rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

(2) Prigovor se dostavlja u četiri primjerka Ministarstvu.

(3) Ministarstvo imenuje Stručnu komisiju za razmatranje prigovora (u daljem tesktu: Stručna komisija) za svaki pojedinačni predmet, koja je sastavljena od tri člana (jedan univerzitetski nastavnik i dva nastavnika za određeni nastavni predmet ili područje, ovisno od razreda i predmeta za koji je udžbenik, radni udžbenik ili drugo nastavno sredstvo napisan), sa najmanje deset godina radnog iskustva u nastavi.

(4) Svaki član Stručne komisije potpisuje izjavu o preuzimanju pune odgovornosti za davanje argumentiranog i stručnog mišljenja na sve aspekte prigovora.

(5) Mišljenje Stručne komisije sadrži odgovore na sve aspekte prigovora (argumentirane odgovore/stavove na svako pitanje) i obrazloženi prijedlog mjera koje će poduzeti Ministarstvo.

(6) Stručna komisija dostavlja svoje mišljenje Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prigovora.

(7) Članovi Stručne komisije dužni su odgovoriti na eventualne zahtjeve Ministarstva za dodatnim pojašnjenjima, obrazloženjima ili radnjama u cilju što potpunijeg sagledavanja osnovanosti prigovora.

(8) Ministarstvo nakon razmatranja mišljenja Stručne komisije u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja, donosi konačnu odluku o prigovoru i utvrđuje Konačni izvještaj o recenziranju rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, dostavlja ga izdavačima.

Član 17.

(Izvještaj o ispravnosti udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava)

(1) Izdavač udžbenika je obavezan, u roku od petnaest dana od dana prijema Konačnog izvještaja o recenziranju rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava dostaviti po jedan probni primjerak udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava stručnom timu recenzenata kako bi se moglo utvrditi jesu li njihove usaglašene primjedbe, prijedlozi i sugestije ugrađene u odštampani tekst.

(2) Tek nakon što sva četiri recenzenta odnosno tri člana Stručne komisije utvrde da su njihove usaglašene primjedbe, prijedlozi i sugestije ugrađene u tekst udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, recenzenti i autor parafiraju svaku stranicu udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava čime potvrđuju njenu ispravnost.

(3) Konačni izvještaj recenzenata odnosno članova komisije za razmatranje prigovora o ispravnosti udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava dostavlja se Ministarstvu u roku od petnaest dana od dana štampanja probnog primjerka udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

Član 18.

(Dokumentacija izdavača)

(1) Izdavač može početi sa štampanjem i distribucijom udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava nakon donošenja rješenja o upotrebi udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava.

(2) Prije donošenja rješenja o upotrebi udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava, izdavači su dužni dostaviti Ministarstvu izjavu izdavača o preuzimanju pune odgovornosti za sve pogreške koje se pojave u odštampanom udžbeniku, radnom udžbeniku i drugim nastavnim sredstvima, a kojih nije bilo u parafiranom probnom primjerku udžbenika uključujući i finansijske troškove za uklanjanje uočenih nedostataka.

Član 19.

(Štampanje i dostavljanje udžbenika)

(1) Izdavač je dužan štampati udžbenik, radni udžbenik i drugo nastavno sredstvo u istovjetnom obliku kao što je to utvrđeno probnim primjerkom, čiju su svaku stranicu parafirali recenzenti i autor(i) udžbenika.

(2) U udžbeniku, radnom udžbeniku i drugom nastavnom sredstvu obavezno je naznačiti: ime(na) autora, urednika i likovno-grafičkog urednika, recenzenata, lektora, godinu i redni broj izdanja, štampanja, kao i naziv i mjesto grafičke kuće koja štampa udžbenik, radni udžbenik i drugo nastavno sredstvo te klasifikacijsku oznaku, kao i broj i datum rješenja o upotrebi.

(3) Udžbenici se štampaju u Bosni i Hercegovini, osim udžbenika stranih jezika i onih za koje se utvrdi da se ne mogu štampati u Bosni i Hercegovini koji mogu biti štampani i u inostranstvu.

Komentar: Tržište je slobodno i niko izdavaču ne može nametati gdje će štampati udžbenike. Izdavač bira štampariju koja nudi nižu cijenu, bez obzira gdje se ona nalazi. Ne može Ministarstvo od izdavača očekivati nisku cijenu a nametati mu skuplju štampariju. Ako Ministarstvo stvarno želi da se udžbenici štampaju u zemlji, treba izdavaču nadoknaditi razliku u cijeni između strane i domaće štamparije.

(4) Izdavač je dužan štampati udžbenik, radni udžbenik i drugo nastavno sredstvo u skladu sa minimalnim tehničkim uslovima.

(5) Izdavač je dužan štampati odobreni udžbenik, radni udžbenik i drugo nastavno sredstvo i učiniti ih dostupnim knjižarskoj mreži najkasnije 60 dana prije početka školske godine.

Komentar: Treba navesti da će izdavač udžbenike učiniti dostupnim 60 dana prije početka školske godine samo ako Ministarstvo svoju proceduru završi ne vrijeme.

(6) Izdavač je dužan, od svakog izdanja udžbenika, radnog udžbenika i drugog nastavnog sredstva, dostaviti po tri primjerka Ministarstvu, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i JU „Biblioteka Grada Sarajeva“44.

VI

SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

Član 20.

(Kantonalni spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika i drugih nastavnih

sredstava za osnovnu i srednju školu)

(1) Ministarstvo objavljuje Kantonalni spisak za narednu školsku godinu, najkasnije do 1. juna tekuće godine.

(2) Ministarstvo vodi elektronski registar koji sadrži podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste izabrani udžbenik.

(3) Zabranjeno je školi da korsti udžbenik koji nije uvršten u Spisak ili koji nema odobrenje Ministarstva za upotrebu.

Član 21.

(Izjašnjavanje nastavnika)

(1) Izjašnjavanje nastavnika o prikladnosti udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za upotrebu u nastavnom i odgojno-obrazovnom procesu provodi se, u pravilu, svake četvrte godine i to u godini u kojoj se u skladu sa odredbama ovog zakona objavljuje ili mijenja Spisak obaveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih srdstava.

(2) Postupak izjašnjavanja započinje dostavom Spiska odobrenih udžbenika školama.

(3) Ministarstvo će objaviti Spisak najkasnije do 15. januara godine u kojoj se u skladu sa ovim Zakonom objavljuje ili mijenja Spisak obaveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

(4) Nastavnici su dužni obaviti izjašnjavanje najkasnije do 1. marta godine u kojoj se u skladu sa odredbama ovog Zakona objavljuje ili mijenja Spisak obaveznih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava.

Komentar: Nejasno je kako će se nastavnici izjašnjavati o udžbenicima kad je samo po jedan u upotrebi – oni nemaju mogućnost poređenja sa drugim udžbenicima da bi znali šta je bolje.

(5) Prikladnim za upotrebu u nastavnom i odgojno-obrazovnom procesu smatraju se oni udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva za koje se u postupku izjašnjavanja izjasni najmanje 60% nastavnika.

(6) Izjašnjavanje nastavnika o prikladnosti udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstvo će objaviti na svojoj web stranici.

Komentar: Ne može se udžbenik koji je u upotrebi povući iz upotrebe zato što se 40% nastavnika izjasnilo da on nije dobar; čija je ocjena važnija – tima recenzenata koji su udžbenik odobrili ili nastavnika koji su nezadovoljni njime? Ovo je pravni problem. U ovakvom slučaju izdavaču povučenog udžbenika se pravi šteta i Ministarstvo mu je mora nadoknaditi.

(7) U slučaju da se za udžbenik koji je u upotrebi, kao neprikladan, izjasni više od 40% nastavnika, u upotrebu se stavlja drugorangirani udžbenik iz člana 14. ovog zakona.

VII

UTVRĐIVANJE NAJVIŠE CIJENE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Član 22.

(Utvrđivanje cijene)

(1) Na osnovu prijedloga Komisije ministar u pravilu svake godine donosi i objavljuje odluku o najvišoj cijeni udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Komentar: Tržište je slobodno i niko nema prava, dakle ni ministar, određivati cijenu udžbenika, jer ministar na taj način preuzima upravljanje izdavačkim kućama, dakle tuđim kapitalom, što je apsurdno i protivzakonito, i što izdavači neće dozvoliti.

(2) Komisiju čini pet članova od kojih su najmanje dva člana stručnjaci iz područja štamparstva i izdavaštva, dva su člana stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja, a jedan član iz područja zaštite tržišnog natjecanja.

(3) Članovi Komisije ne mogu biti osobe koje su ujedno i autori udžbenika ili su povezane sa izdavačima.

(4) Odluku o najvišoj cijeni udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ministar donosi najkasnije 30 dana prije objave javnog poziva.

(5) Prilikom utvrđivanja najviše cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Komisija odluku temelji na zbiru prosječnih troškova izrade udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava uvećanom za najviši iznos marže izdavača.

(6) Pod troškovima izrade udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava se podrazumijevaju troškovi kao što su: autorski honorari, grafička priprema, štampanje, distribucija, lektura, korektura, redaktura te ostali troškovi koji direktno ili indirektno utiču na maloprodajnu cijenu koju plaća krajnji kupac.

(7) Prijedlog odluke o najvišoj cijeni udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava se prije objave obavezno dostavlja na mišljenje udruženju izdavača i udruženju vijeća roditelja.

(8) Odluke u pravilu sadrže više cijena za više vrsta i oblika udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava i objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

(9) Postupak utvrđivanja najviše cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava propisuje ministar pravilnikom.

Član 23.

(Korekcija cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava)

(1) Cijena udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava se za vrijeme dok traje obaveza upotrebe može mijenjati za godišnju stopu inflacije koju objavljuje organ nadležan za statistiku.

(2) Cijena se može mijenjati i u slučaju pojave objektivnih tržišnih okolnosti koje direktno utiču na promjene troškova.

(3) O izmjenjenoj cijeni Ministarstvo odlučuje rješenjem.

VIII

POMOĆNA NASTAVNA SREDSTVA

Član 24.

(Pojam i značaj)

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za pomoćna nastavna sredstva za nastavne predmete u osnovnim školama i srednjim školama podnosi se Ministarstvu.

(2) Odobrena pomoćna nastavna sredstva se uvrštavaju na popis koji se objavljuje na internet stranici ministarstva

(3) Svaki nastavnik može preporučiti pomoćno nastavno sredstvo koje je objavljeno na popisu.

(4) Preporuka nastavnika ne smije za posljedicu imati obavezu korištenja ili kupovanja odobrenog pomoćnog nastavnog sredstva.

Član 25.

(Zabrana primanja dara i drugih oblika koristi)

(1) U svim školama, uključujući sve nastavnike, direktore i ostalo stručno osoblje škole, kao i sve osobe koje na bilo koji drugi direktan ili indirektan način u bilo koje vrijeme učestvuju u postupku uvrštavanja odnosno odabira udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava zabranjuje se primanje svih oblika donacija i drugih oblika materijalne koristi od strane izdavača čiji se udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva nalaze na Kantonalnom spisku.

Komentar 1: Pitanje: Da li će ovim članom biti ubuduće onemogućeno da vlada Turske ili bilo koje druge zemlje donira udžbenike i školski pribor učenicima koji "žele" da uče turski. Ništa protiv turskog, ali je, nažalost, ovako turski jezik proguran kao drugi strani u školama, bez da su se u obzir uzeli dugoročni interesi učenika. 

(2) Svim izdavačima se zabranjuje davanje donacija i drugih oblika materijalne koristi školama, uključujući učitelje, nastavnike i direktore i drugo stručno osoblje.

(3) Zabrana se primjenjuje trajno odnosno i u vrijeme kada se provode postupci uvrštavanja na Spisak.

(4) Donacijom i drugim oblikom materijalne koristi se ne smatraju stručna usavršavanja u trajanju od jednog dana, niti promotivni pokloni zanemarive vrijednosti npr. blokovi za pisanje ili olovke.

Komentar 1: Treba precizirati da promotivni pokloni ne smiju nositi loga/oznake političkih stranaka i sl.   

IX

POVLAČENJE UDŽBENIKA IZ UPOTREBE

Član 26.

(Povlačenje udžbenika iz upotrebe i postupak brisanja udžbenika sa Spiska)

(1) Ministarstvo će obavijestiti izdavače o pokretanju procedure utvrđivanja propusta, nejasnoća ili materijalnih grešaka u odobrenim udžbenicima.

(2) Udžbenik, radni udžbenik i drugo nastavno sredstvo se povlači iz upotrebe ako se utvrdi da nije istovjetan onome koje je odobreno, ili na osnovu mišljenja tima superrecenzenata.

(3) Tim superrecenzenata za pojedini udžbenik broji tri člana i formira se od predstavnika nastavnika iz nastavnog procesa i po mogućnosti nastavnika metodičara za konkretan nastavni predmet sa univerziteta, oba sa najmanje po deset godina iskustva.

(4) Rješenje o povlačenju udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava donosi Ministarstvo.

(5) Odluka o brisanju sa Spiska ne može se donijeti bez traženja mišljenja superrecenzenata.

(6) U slučaju da Ministarstvo donese odluku o brisanju udžbenika sa Spiska, recenzenti koji su dali pozitivne ocjene o udžbeniku ne mogu više biti angažirani na ovim poslovima.

Komentar: Odredba da recenzenti koji su dali pogrešnu ocjenu rukopisa više neće moći recenzirati rukopise je neozbiljna. Nije bitno što recenzent neće više surađivati s Ministarstvom,  on  mora Ministarstvu platiti nastalu štetu, koju će Ministarstvo platiti izdavaču.

Član 27.

(Zabrana diskriminacije)

Udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem ili oblikom ne smiju ugrožavati, omalovažavati, diskriminirati ili izdvajati grupe i pojedince ili podsticati na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, vjerske ili spolne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porijekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredjeljenja, kao ni po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

X

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ODŠTAMPANOG UDŽBENIKA

Član 28.

(Format udžbenika)

Format udžbenika ne smije biti veći od formata A4, odnosno manji od formata A5.

Član 29.

(Pismo udžbenika - veličina pisma (slova))

(1) Pismo udžbenika - veličina pisma (slova) ovisi o dobi učenika kojoj je udžbenik namijenjen. Koristi se tip pisma u kojem su znakovi grafički jasni, a razmaci među znakovima takvi da je otisnuta riječ lako uočljiva i čitljiva.

(2) Veličine pisma su sljedeće:

a) pismo veličine 14-16 tipografskih tačaka - u pravilu za osnovni tekst (slog) u udžbenicima u nižim razredima osnovne škole (od 1. do 4. razreda). Izuzetak čini udžbenik muzičke kulture;

b) pismo veličine 12-14 tipografskih tačaka - u pravilu za osnovni tekst (slog) u udžbenicima za više razrede osnovnih škola i srednje škole;

c) pismo veličine 10-13 tipografskih tačaka - u pravilu za opise likovnih priloga, karte, nacrte, formule, matematičke zadatke i sl.

d) Tip slova, naslovi tema, podnaslovi tema i nastavne jedinice trebaju biti tako dizajnirani da čine slojevitost nastavne građe.

(3) Razmak između redova u tekstu udžbenika u pravilu se preporučuje 120% od veličine pisma.

Član 30.

(Štampanje udžbenika)

(1) Knjižni blok se štampa na mat papiru, najmanje gramature 80 g/m[1], a najveće 90 g/m2. Papir za udžbenike i druga nastavna sredstva treba biti ekološki čist te treba imati stepen bjeline manji od 110% (poželjno bez optičkih bjelila) i stepen neprozirnosti (opacitet) najmanje 90%. U izuzetnim slučajevima, kad to zahtijevaju posebni razlozi, udžbenici se štampaju na premazanom papiru maksimalne gramature do 115 g/m2 (likovna kultura, muzička kultura, geografija i slično).

(2) Korice udžbenika se štampaju na papiru, minimalne kvalitete kunzdruk papira, minimalne gramature 250 g/m2, a maksimalne 300 g/m2. Korice moraju biti lakirane ili plastificirane.

(3) Naglašavanje teksta u udžbeniku je jedan od elemenata o kome se mora voditi računa. Važniji dijelovi teksta mogu da se ističu na više načina (gradacijom, polucmim ili italic slogom, uokvirivanjem ili bojom), ali treba voditi računa da se izabrani način isticanja dosljedno primjenjuje u cijeloj knjizi kako bi se osigurala jednoobraznost koja će olakšati korištenje udžbenika.

(4) Grafičko uređenje - prelom stranice veoma je važno jer tekst u udžbeniku mora biti raspoređen pregledno tako da omogući razumijevanje gradiva i razmišljanje pri čitanju. Prelom stranice se vrši u skladu sa grafičkim pravilima i na svakoj stranici mora se posebna pažnja posvetiti određivanju međusobnog odnosa elemenata koncepcije, pri čemu treba paziti da se cjelina jedne nastavne jedinice izloži na stranicama koje gledaju jedna u drugu.

Član 31.

(Štampanje i uvez udžbenika)

XI

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član 32.

(Nadzor nad provođenjem Zakona)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona i, na osnovu njega donesenih podzakonskih akata i s tim u vezi poduzimanje odgovarajućih mjera vrše prosvjetni inspektori, u skladu sa zakonima kojima se reguliše rad inspekcija.

XII KAZNENE ODREDBE

Član 33.

(Kazne za prekršaje izdavača)

(1) Novčanom kaznom od 2.000 do 7. 000 KM kaznit će se za prekršaj izdavač

a) dostavi lažnu izjavu iz člana 10. stav (3) tačke f), h), j) ovog zakona;

b) kontaktira i vrši uticaj na članove Komisije iz člana 10. stav (1) ovog zakona;

c) učini donaciju ili drugi oblik materijalne koristi iz člana 26. stav (1) i (2) ovog zakona;

d) prodaje udžbenik, priručnik i nastavni materijal po cijeni koja je viša od najviše maloprodajne cijene sa PDV-orn iz člana 23. stav (1) ovog zakona;

(2) Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj izdavač ako:

a) ne dostavi primjerak odobrenog udžbenika institucijama i ustanovama iz člana 19. stav (6) ovog zakona;

b) prodaje udžbenik i priručnik i nastavne materijale, koji se štampaju na jeziku i pismu nacionalne manjine odnosno sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa teškoćama po većoj maloprodajnoj cijeni od najviše maloprodajne cijene udžbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, odnosno čiji se sadržaj i/ili format prilagođava;

(3) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000, KM kazniće se odgovorno lice izdavača - pravnog lica za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 34.

(Kazne za prekršaj škole)

(1) Novčanom kaznom od 2.000 do 7.000. KM kazniće se za prekršaj škola ako:

a) ne koristi izabrani udžbenik iz člana 4. stav (2) ovog zakona;

b) koristi priručnik i nastavni materijal koji se ne nalazi na spisku iz člana 4. stav (3) ovog zakona;

c) ne provede izjašnjavanje nstavnika o prikladnosti udžbenika iz člana 21. ovog zakona;

(2) Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj škola, ako primi donaciju ili drugi oblik materijalne koristi iz člana 26. stav (1) i (2) ovog zakona;

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole za prekršaje iz stava (1) i (2) ovog člana.

Član 35.

(Kazne za prekršaj učesnika u procedurama)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniće se lica - članovi komisije iz člana 10. ovog zakona ako netačno definišu oblasti koje udžbenik za svaki nastavni predmet mora sadržavati (član 10. stav (1) ovog zakona;

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniće se lice koje je Član stručnog tima recenzenata, ako:

a) da netačnu izjavu ili odbije da potpiše izjavu o sukobu interesa (član 12. stav (9) ovog zakona);

b) ne da mišljenje (član 12. stav (8) ovog zakona).

XIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

(Obaveze ministra u donošenju propisa)

Podzakonski akti za provođenje ovog zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 37.

(Obaveze raspisivanja javnih poziva)

(1) Ministarstvo će raspisati javni poziv za izbor članova Liste recenzenata u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Lista recenzenata formirat će se u roku od 60 dana, od dana okončanja procedure po javnom pozivu iz stava (1) ovog člana.

(3) Recenzenti ne mogu biti autori koji su u zadnjih pet godina pisali za izdavačke kuće koje su dostavile rukopise na Javni konkurs za pribavljanje rukopisa za određeni razred i bliski srodnici autora udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava i to po pravoj liniji bez ograničenja, a po pobočnoj liniji do četvrtog stepena krvnog srodstva i drugog stepena po tazbinstvu.

(4) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje udžbenika za Kantonalni spisak Ministarstvo će raspisati u roku od 12 mjeseci od dana donošenja Udžbeničkog standarda iz člana 5. ovog zakona.

(5) Na javni poziv iz stava (4) ovog člana, mogu da se jave izdavači čiji su udžbenici odobreni u skladu sa propisima koju su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

(6) U prijavi na ovaj javni poziv, izdavači navode odobrene udžbenike sa kojim će učestvovati u izboru i dostavljaju izjave iz člana 10. ovog zakona.

(7) Na postupak izbora, izdavanja, povlačenja i praćenja udžbenika iz stava (4) ovog člana, primjenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 38.

(Upotreba Federalnog spiska)

Federalni spisak će se koristiti do formiranja Kantonalnog spiska.

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:

Sarajevo,

(1) Štampanje i uvez udžbenika je takav da se njime postiže visok nivo čitljivosti i grafičko-likovna jasnoća. Uvez udžbenika treba da omogućava višegodišnju upotrebu.

[1] Štampano izdanje udžbenika može biti dio multimedijalnog kompleta koji sadrži elektronska izdanja koja su opravdana ako se u njima nalaze sadržaji koji se ne mogu lako uvrstiti u klasične štampane udžbenike, a koji na bitan način potpomažu proces učenja sa razumijevanjem.

Autori komentara:

Ivica Vanja Rorić, predsjednik Udruženja izdavača udžbenika i nastavnih sredstava;

Sanela Ademović

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica