Komparacija pridjeva

Beznačajan – beznačajniji – manjina!

04.10.2011

Zakon ustupa prostor eventualnim akterima obrazovnog sistema koji su raspoloženi za manipulaciju nad manjinama i sličnim populacijama

Jezik i kultura svake značajnije manjine koja živi u Bosni i Hercegovini poštivat će se i uklapati u školu u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo, u skladu s Okvirnom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina, piše u Okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH, u dijelu koji se tiče Unapređenja poštivanja ljudskih prava (Član 8).

Šta možemo naučiti iz citiranog člana?

Da se manjine u Bosni i Hercegovini dijele na značajnije i valjda – značajne . Da manjine u Bosni i Hercegovini imaju jezik i kulturu. Da će se jezik i kultura značajnije manjine poštivati i uklapati u školu u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo, što će reći da se jezik i kultura značajne manjine neće poštivati niti uklapati u školu ni u kojoj mjeri.

Šta ne možemo saznati iz citiranog člana?

Na koje manjine se odnosi komparativ značajnije? Ako zakon kaže svake značajnije manjine , onda se moramo pitati koliko u Bosni i Hercegovini ima značajnijih manjina i koje su to? Koje manjine izostaju i čija se kultura i jezik neće poštovati i uklapati u školu, jer su manje značajne? Ukrajinci ili Rumuni, Romi ili Rusi? Kako će se poštovati jezik i kultura manjine? Koje će mjere biti poduzete da se ispoštuju prava manjina? Šta podrazumijeva opis u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo ? Znači li to da škola koja samo prizna nacionalnu manjinu, a zanemari sva njena druga prava, može svoje radnje opravdati zakonom: manjini smo dali pravo da se školuje, to je najvećoj mjeri izvodivo?!

Nadalje, šta se želi postići pozivanjem na Okvirnu konvenciju o zaštiti prava nacionalnih manjina, kada se nediskriminacija i promocija stvarne jednakosti navode kao prve dvije obaveze država koje ratifikuju Okvirnu konvenciju?

Šta možemo zaključiti iz citiranog člana?

Da je Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH po ovom pitanju diskriminatorski. Da se, izvođenjem pitanja i zaključaka iz, u ovom slučaju, samo jedne sintagme – značajnije manjine – može ispitati regularnost zakonskih okvira, bez ulaženja u dalju raspravu. Da zakon ustupa prostor eventualnim akterima obrazovnog sistema koji su raspoloženi za manipulaciju nad manjinama i sličnim populacijama. Također, da zakon u ovom slučaju ne bi mogao poslužiti kao argument u odbranu protiv kršitelja prava nacionalnih manjina, jer nije precizan i tačan, ne poziva na odgovornost, a daje prostor za manipulaciju.

I na kraju, svi možemo čitati zakone i dužnost nam je reagirati na njih, kako bismo spriječili moguće manipulatore.

O. Zukić