Obrazovna politika

Okvirni federalni zakon o udžbenicima

Primjedbe na prijedlog zakona

Nenad Veličković

12.10.2011

Ukratko: načelno nejasan, opterećen suvišnim detaljima, izveden iz loše prakse

Primjećuje Nenad Veličković

OKVIRNI ZAKON O UDŽBENICIMA I NASTAVNIM SREDSTVIMA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

PRIMJEDBE

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom se uređuje pojam udžbenika i drugih nastavnih sredstava, uslovi i postupak njihovog odobravanja i upotrebe, prava i obaveze izdavača, te izbor udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama.

Član 2.

Udžbenik za osnovne ili srednje škole (u daljem tekstu: udžbenik) je osnovno i obavezno nastavno sredstvo, izvor znanja i didaktički oblikovano multimedijalno nastavno sredstvo, čija upotreba omogućuje postizanje odgojno – obrazovnih ciljeva i standarda znanja utvrđenih nastavnim planom i programom. Zašto je "obavezno sredstvo"? Za koga obavezno? Šta tačno znači "multimedijalno"?

Član 3.

Udžbenik mora ispunjavati naučne, pedagoške, psihološke, didaktičko – metodičke, etičke, jezičke, likovno – grafičke i tehničke zahtjeve utvrđene ovim Zakonom (...) Gdje??? Uputstvom za stručnu ocjenu rukopisa udžbenika i drugih nastavnih sredstava, kao i udžbeničkim standardom koji će se donijeti na temelju ovog Zakona. Ko će sastaviti uputstvo, prema kojim kriterijima? Kako će se sastavljač odnositi prema prigovorima na recenziranje u posljednjih pet godina?

Ko će kontrolisati recenzente? Ukoliko u udžbeniku i drugim nastavnim sredstvima, postoje sadržaji koji su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, osobito u pogledu nacionalnih i vjerskih, ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i odnosa među spolovima, te odgoja za demokratsko pravo, bez obzira na njegove stručne i druge kvalitete, takav udžbenik ne može dobiti pozitivnu ocjenu. Šta tačno znači "u suprotnosti"? Na koje se konkretno formulacije iz Ustava ovo odnosi? Ko će sačiniti pravnu analizu i stručna uputstva u vezi s ovim? (Hoće li se, npr. angažovati Centar za ljudska prava?) Udžbenik, odnosno bilo koje nastavno sredstvo ne smije sadržavati reklamne poruke i oglase. (Osim ako se ne poučava o oglasima! Ili to ne može biti predmet poučavanja?)

Član 4.

U osnovnim i srednjim školama mogu se koristiti samo oni udžbenici i druga nastavna sredstva koja imaju odobrenje prema odredbama ovog Zakona i to od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i kantonalnih ministarstava nadležnih za obrazovanje i nauku ( u daljnjem tekstu: kantonalna ministarstva). Zašto dvostruko odobrenje? Ko je uistinu nadležan za udžbeničku politiku? Na koji način su resursi PPZ-a uključeni u ovaj posao?

Član 5.

Autor, odnosno grupa autora udžbenika je odgovoran za sadržaj i didaktičko-metodičko oblikovanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Nakon recenzije, koja recenzentima daje ovlasti da mijenjaju sadržaj i da uslovljavaju autore, autori ne mogu biti odgovorni. Odgovornost u ovakvoj proceduri prelazi na "odobravatelja".

Član 6.

Udžbenici i druga nastavna sredstva koji imaju odobrenje od kantonalnog ministarstva mogu se koristiti u osnovnim i srednjim školama, ali samo u kantonu čije je ministarstvo donijelo odobrenje za upotrebu. Šta je onda tačno smisao djelovanja Federalnog ministarstva? Šta je prednost ovog dvostrukog ovlašćenja???

Član 7.

S obzirom da će se udžbenik koristiti najmanje tri godine obaveza autora i izdavača je da koncipira udžbenik tako da se ne predviđa mogućnost za crtanje i pisanje. Za tu svrhu će služiti radna sveska. Kome će udžbenik služiti tri godine? Da li se na ovaj način troškovi roditelja smanjuju (jer mogu kupiti polovne udžbenike) ili povećavaju, jer pored udžbenika moraju kupiti radne sveske? Na osnovu koje i čije kalkulacije je doneseno ovakvo rješenje? Da li se u udžbeniku predviđa podvlačenje markerom? Da li proces učenja dozvoljava komentare na marginama? Kome će udžbenik služiti tri godine? Da li se na ovaj način troškovi roditelja smanjuju (jer mogu kupiti polovne udžbenike) ili povećavaju, jer pored udžbenika moraju kupiti radne sveske? Na osnovu koje i čije kalkulacije je doneseno ovakvo rješenje? Da li se u udžbeniku predviđa podvlačenje markerom? Da li proces učenja dozvoljava komentare na marginama?

Član 8.

Izdavač osnovnih i obaveznih školskih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole moraju biti registrirani u Bosni i Hercegovini. Autori gore navedenih udžbenika mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine. Šta je cilj i smisao ove odredbe? Zašto bi bilo protivzakonito angažovati strane stručnjake za pojedine oblasti? Ko ima interesa od ovakvog ograničenja konkurencije u području obrazovanja?

Član 9.

Radi izrade udžbenika i praćenja udžbeničkog standarda i uređenja udžbeničke politike u Federaciji BiH, osniva se Vijeće za usklađivanje udžbeničke politike (u daljem tekstu: Vijeće). Vijeće ima predsjednika i jedanaest stručnih članova koje imenuje ministar/ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, vodeći računa da u Vijeću budu stručnjaci za razna nastavna područja i udžbeničku problematiku, nastavnici i profesori, univerzitetski profesori, koji bi, istovremeno zastupali i teritorijalnu pokrivenost u Federaciji. Kako je ovo ostvarivo? Kako deset ljudi može zadovoljiti sve ove zahtjeve? DA LI SE OVDJE OČEKUJE I NACIONALNA ODNOSNO STRANAČKA ZASTUPLJENOST, ako da, zašto i to nije naznačeno? Da li su time što imaju predstavnike u Vijeću koji učestvuju u donošenju odluka Vijeća hrvatski kantoni OBAVEZNI da provode te odluke? Ili će se ovaj zakon i dalje praviti da ne zna kako se odluke Federlanog ministarstva odnose samo na područja s bošnjačkom većinom?

Član 10.

Plan potreba za novim, odnosno usklađivanje postojećih školskih udžbenika utvrđuje se istovremeno sa donošenjem novih odnosno izmjenama i dopunama postojećih nastavnih planova i programa za osnovne i srednje škole. Plan potreba iz prethodnog stava sadrži rokove za predaju rukopisa školskog udžbenika i drugih nastavnih sredstava za odobrenje za upotrebu i rokove početka upotrebe školskog udžbenika i drugih nastavnih sredstava u nastavi u osnovnim i srednjim školama. Plan potreba za novim odnosno usklađivanjem postojećih udžbenika utvrđuje Vijeće na prijedlog kantonalnih ministarstava.

  1. Izdavači su obavezni da Vijeću za usklađivanje udžbeničke politike dostave rukopise za recenziranje do 31. 12. tekuće godine za narednu školsku godinu. Zašto isto ovako jasno ne piše do kada se mora objaviti konkurs za pribavljanje rukopisa?

  2. Vijeće za usklađivanje udžbeničke politike mora izvršiti recenziranje rukopisa do januara/februara naredne godine i najkasnije do kraja februara obavijestiti kantonalna ministarstva i PPZ-e o tome. Ovo je nepotrebno neprecizno. Da li je u ovaj period uračunato i vrijeme za žalbe i prigovore?

  3. Izdavači su obavezni da dostave primjerak odobrenih udžbenika iz nastavnih predmeta osnovnim i srednjim školama najkasnije do kraja aprila, odnosno škole su obavezne da do kraja tekuće školske godine odluče (do kraja nastavne godine) koji su udžbenik odabrali. (Valjda odabrale!! Ima li Ministarstvo lektora za prijedloge zakona?) Ko tačno bira udžbenike? Škole, nastavnici, aktivi, kantonalni ministri? Zašto se ovim zakonom ne predviđa da oni koji biraju udžbenike obrazlože svoj izbor.

II USLOVI I POSTUPAK ODOBRAVANJA UDŽBENIKA

Član 13.

Izdavač mora da ima i glavnog urednika. (Udžbenik, a ne izdavač!) Za objavljivanje udžbenika i nastavnih sredstava odgovoran je urednik, a ako izdavač ima glavnog urednika odgovoran je glavni urednik. (Vidi gore, čl. 5, pitanje odgovornosti.) Izdavač mora imati profesionalnog lektora, profesora bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika, korektora, te likovno-grafičkog urednika. Neprecizno. To što izdavača ima navedene, ne znači da su oni angažovani u izradi udžbenika. Pitanje jezika treba urediti jasnije, tako da se spriječi ideološka zloupotreba jezika.

Član 14.

Zahtjev za odobrenje udžbenika i nastavnih sredstava podnosi se na propisanom obrascu Vijeću tokom godine za upotrebu u sljedećoj školskoj godini. Uz zahtjev se prilaže: - dokaz o autorskom pravu, Šta je dokaz o autorskom pravu? - izjava lektora o jezičkoj uređenosti teksta, Šta znači "jezička uređenost teksta"?

Član 16.

Usklađenost udžbenika i nastavnih sredstava s udžbeničkim standardom, nastavnim planom i programom i ciljevima odgojno – obrazovnog rada utvrđuje stručni tim recenzenata. (Gdje su dostupni udžbenički standardi. Zašto nisu sastavni dio Zakona?) Stručni tim recenzenata ima najmanje tri člana, a obavezno: - univerzitetskog profesora, odnosno stručnjaka za sadržaj nastavnog predmeta ili nastavnog područja za koje je udžbenik namijenjen, (Ko je tačno "stručnjak"? Kako se to određuje, koji su kriteriji za to "zvanje"?) - dva stručnjaka praktičara za nastavni predmet ili područje u osnovnoj ili srednjoj školi, od kojih jedan mora biti metodičar. (Zašto ne još i likovni stručnjak, zašto ne pedagog i psiholog, zašto ne pravnik?)

Član 17.

Recenzent koji je napravio propuste u recenziranju neće više moći biti angažiran na ovim poslovima. (Da li se ovo primjenjuje na recenzente koji su već činili propuste?)

Član 18.

Ministarstvo može odobriti upotrebu udžbenika i drugih nastavnih sredstava za isti razred i isti predmet najviše do tri udžbenika i nastavna sredstva. (Šta je tačno svrha ove odredbe? Odnosi li se to na sve kantone u Federaciji? Hoće li se ovaj izbor rukovoditi nekom strategijom; npr. namjerom da se nastavi ponude različiti udžbenički koncepti?)

Član 19.

Udžbeniku ili drugim nastavnim sredstvima čijim se sadržajima promoviše alternativni pristup nastavi i učenju može se odobriti eksperimentalna upotreba u određenim školama najduže na rok od dvije godine, u skladu sa ovim Zakonom. (Šta je "alterantivni pristup nastavi"?)

Član 21.

Školski udžbenici i druga nastavna sredstva mogu se izdavati na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i štampati ravnopravno na oba pisma. (Može li sadržaj udžbenika biti dat na sva tri navedena jezika, i na jezicima manjina? Ako ne, zašto ne?)

III PRAVA I OBAVEZE IZDAVAČA

Član 24.

Ocjena stručnog tima recenzenata s obrazloženjem obavezno se dostavlja izdavaču. Obrazloženje mora sadržavati jasne razloge donošenja ocjene. (Da li je ocjena timska, tj. usaglašena, ili predstavlja prost zbir pojedinačnih ocjena? Šta ukoliko su one kontradiktorne?)

Član 25.

(Ne spominje se kontrolna markica!!!!!)

Član 28.

Članovi stručnih aktiva nastavnika po predmetnim oblastima slobodno odlučuju koji će se udžbenici koristiti. Odluka o izboru udžbenika ne može se mijenjati u toku školske godine. Zašto ne svaki nastavnik pojedinačno?

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija