Odgojni aspekti

EDUS

Nacrt novog zakona o osnovnom obrazovanju diskriminatorski za djecu s poteškoćama!

Školegijum redakcija

08.06.2016

Nacrtom Zakona o osnovnom obrazovanju, koji je usvojila Skupština KS, nisu zadovoljni u Udruženju "Edukacija za sve". Tim povodom poslali su obavijest koju prenosimo u cijelosti i bez uredničkih intervencija.

Analizom Nacrta Zakona o osnovnom obrazovanju, koje je Vlada Kantona Sarajevo predložila, a Skupština KS usvojila, te ga uputila na javnu rapravu, stručnjaci i roditelji EDUS-a sa iscrpnim iskustvom u radu s djecom s poteškoćama su došli do zaključka da se diskriminacija djece s poteškoćama nastavlja.

Ključne izmjene, predložene od strane ove organizacije ministarstvu obrazovanja (u prilogu) kod izrade Prednacrta Zakona, nisu ugrađene u zvanični prijedlog Nacrta Zakona.

Naime, u dijelu dokumenta koji se odnosi na obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, težište je stavljeno na odgojno-obrazovne i rehabilitacione centre, stavljajući njihovo obrazovanje u redovnim školama u drugi plan, što je neprihvatljivo u odnosu na  inkluzivni pristup obrazovanju djece na koji se naša zemlja obavezala brojnim konvencijama.

Nacrtom su uglavnom definisana prava centara na brojne privilegije, uz vrlo mali nivo odgovornosti. Tako se u postojećem Nacrtu Zakona (član 70.), u centrima čak ne provodi niti evaluira individualni prilagođeni plan i program, kao ključni program za djecu s poteškoćama, nego je evaluacija predviđena samo u redovnim osnovnim školama! Cjelokupni dokument daje utisak da se djeca s poteškoćama ponovo "sklanjaju" u centre, bez dalje odgovornosti za njihov napredak i težnje da ih se uključi u redovni obrazovni sistem i da se više računa vodi o interesu centara nego najboljem interesu djeteta.

Iako je prihvaćen prijedlog u ukidanju kategorizacije kao uslova za upis u škole, nepostojanje obaveze za individualnim programima i kvalitetne evaluacije rada s djecom u centrima ne daje nadu da će se stanje u obrazovanju djece s poteškoćama značajno promijeniti na bolje te da postoji iskrena vjera u njihov potencijal. U prilog tome, nažalost, govori i činjenica da je u Nacrtu Zakona za stručnjake u centrima zadržan termin "defektolog", iako je već više godina naziv ovog zanimanja promijenjen u "edukator-rehabilitator".

EDUS-Edukacija za sve od 2010. aktivno radi na unaprijeđenju obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju, prije svega za djecu sa težim razvojnim poremećajima kao što su autizam i autistični spektar, intelektualne teškoće, Downov sindrom, emocionalni i bihevioralni poremećaji i kombinovane smetnje. EDUS omogućava djeci uključenoj u svoje programe da razviju puni potencijal, roditeljima da nauče kako i sami da rade s djetetom,  a stručnjacima da kroz direktan rad s djecom ovladaju naprednom naučnom metodologijom preuzetoj sa vodećeg univerziteta u svijetu u ovoj oblasti- Univerziteta Columbia u Njujorku. Dosad je kroz EDUS-ov program prošlo više stotina djece, iz BiH te zemalja regiona i svijeta, a njih više od 30 uspješno uključeno u redovno školovanje.  EDUS je začetnik servisa rane intervencije u našoj zemlji i regionu, autor validiranih instrumenata za procjenu razvoja i izradu individualnih razvojnih programa za djecu, te organizator brojnih akcija i  kulturnih aktivnosti kojim se javnosti podiže svjesnost o autizmu i drugim razvojnim poremećajima. 

Admir Čeljo, predsjednik Savjeta roditelja EDUS-a              

Najnovije

E-espresso

Zašto se u vrtićima zabranjuju šljokice

Školegijum redakcija

E-espresso

Mlađoj su djeci zanimljiviji ukrasni papir i kutije nego pokloni u njima

Školegijum redakcija

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković