Obrazovna politika

APOSO BiH i Školegijum uoči PISA 2018 u BiH

Matematička pismenost: primjeri zadataka (2)

Školegijum redakcija

27.03.2018

Ova pismenost pomaže pojedincu da prepozna ulogu koju matematika ima u svijetu i da donosi odluke koje su mu potrebne kao konstruktivnom i promišljajućem građaninu

Foto: damirbelavic/Pixabay.com

PISA definiše matematičku pismenost kao sposobnost formulisanja, primjenjivanja i tumačenja matematike u različitim kontekstima. Ona obuhvata matematičko zaključivanje i primjenu matematičkih koncepata, postupaka, činjenica i alata potrebnih za opisivanje, objašnjavanje i predviđanje pojava. Ona pomaže pojedincu da prepozna ulogu koju matematika ima u svijetu i da donosi utemeljene odluke koje su mu potrebne kao konstruktivnom, zainteresiranom i promišljajućem građaninu.

 

Zadatak 4

Na slici možete vidjeti seosku kuću čiji je krov u obliku piramide.

 

Slika 1

 

Slika ispod prikazuje matematički model krova kuće sa upisanim mjerama.

 

Slika 2

 

Pod tavana kuće, na modelu označen sa ABCD, kvadratnog je oblika. Potporne grede koje pridržavaju krov su ivice pravog kvadra (pravougaone prizme) EFGHKLMN. Tačka E je središte ivice AT, F je središte ivice BT, G je središte CT i H je središte ivice DT. Dužine svih ivica na modelu piramide su 12 metara.

 

Pitanje br. 1:

Izračunajte površinu poda tavana ABCD.

Površina poda tavana ABCD je _________ m².

Tačan odgovor: 144 (jedinice mjere date su u pitanju)

 

Pitanje br. 2

Izračunajte dužinu EF jedne od horizontalnih ivica kvadra.

Dužina duži EF je ______ m.

Tačan odgovor: 6 (jedinice mjere date su u pitanju)

 

Zadatak 5

Donji grafikon pokazuje rezultate provjere znanja za dvije grupe učenika, označene kao grupa A i grupa B. Srednja ocjena za grupu A je 62,0, a za grupu B je 64,5 poena. Smatra se da su učenici riješili kontrolni zadatak ako imaju 50 ili više bodova.

 

Slika 3

 

Na osnovu grafikona, profesor donosi zaključak da je grupa B bila uspješnija na testiranju od grupe A. Učenici iz grupe A se ne slažu sa mišljenjem profesora.

 

Pitanje:

Služeći se grafikonom, ponudi matematički dokaz koji bi učenici iz grupe A mogli koristiti da uvjere profesora da grupa B nije apsolutno uspješnija.

Komentar: Ovo je zadatak petog nivoa na PISA skali postignuća od ukupno šest nivoa. Zadatak je kompleksan jer zahtijeva od učenika da izaberu strategiju za rješavanje složenih problema i da precizno formulišu i obrazlože svoje stavove.
Rješenje: Ispravni argumenti mogu se zasnivati na broju uspješnih učenika, nesrazmjernom uticaju najslabijih učenika na dobijeni rezultat, ili broju učenika koji su ostvarili najbolji rezultat. Na primjer:
-     Više je učenika koji su prošli test u grupi A nego u grupi B
-     Ako se zanemare najslabiji iz grupe A, učenici iz ove grupe su uspješniji od onih iz grupe B
-     Više učenika iz grupe A nego iz grupe B je imalo 80 ili više bodova.

 

(PISA istraživanje 2018 u BiH počinje 02. aprila. Ovo je prvi put da naša zemlja učestvuje u jednom ovako važnom međunarodnom istraživanju. Magazin Školegijum i Agencija za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje u BiH, u suradnji sa stručnjacima za obrazovanje u BiH, objavljuju svaki dan primjere zadataka iz PISA testa s komentarima. To je prilika da se učenici, kao i njihovi nastavnici i roditelji, bliže upoznaju s vrstom zadataka i dobiju uvid u značajke koje će biti u fokusu testa.)

Najnovije

Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevo

Organizacioni nered

Irhad Suljić

Pripravnički staž za nastavnička zanimanja u Kantonu Sarajevo

Volontiranje i plaćanje mentora

Merima Ražanica

Osnovne škole u Republici Srpskoj

Što bliže SNSD-u to bliže donacijama

Saša Buljević

Reforma obrazovanja preko leđa čistačica

Čudesni svijet privatluka u brčanskim školama

Adnan Pečković

Škola planinarenja za učenike sedmih razreda osnovnih škola u KS

I može i ne mora, a utiče na ocjenu

Merima Ražanica