Obrazovna politika

Pravila, pravila...

Korupcija - najlakši put do posla u školama

Ines Haskić

21.02.2017

Transparency International BiH u posljednje vrijeme bilježi veliki broj prijava na koruptivne prakse u zapošljavanju u oblasti obrazovanja, i to posebno u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Mural: Corrupt Legislation; Autor: Elihu Vedder

Transparency International BiH u posljednje vrijeme bilježi veliki broj prijava na koruptivne prakse u zapošljavanju u oblasti obrazovanja, i to posebno u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Kandidati se, kako nam je objasnio Uglješa Vuković, istraživač TI BiH, obično žale da nije izabran najbolji kandidat jer je direktor iskoristio svoje diskreciono pravo da izabere jednog od tri najbolje rangirana kandidata. Naime, u Kantonu Sarajevo član 17. stav 1 Pravilnika dopušta direktorima škola da vrše izbor između najbolje rangiranih kandidata, uz adekvatno obrazloženje, te stoga ne postoji obaveza da se po završenoj proceduri izabere prvorangirani kandidat.

Prijave nezadovoljnih kandidata sa konkursa u osnovnim i srednjim školama odnose se uglavnom na koruptivne prakse kao što su kronizam, nepotizam i stranačko zapošljavanje, ali i na mogućnost direktora da izaberu kandidata prema sopstvenom nahođenju ne vodeći nužno računa o kompetencijama, i to tamo gdje to propisi dopuštaju. Ovo pravo direktori školskih ustanova često koriste, prema prijavama koje mi dobijamo, a nauštrb najbolje rangiranih kandidata. – objasnio je Uglješa Vuković.

Centar pravne službe TI-a već deset godina strankama koje im se obrate za besplatnu pravnu pomoć sastavlja prigovore, daje savjete, ili im pomaže u korištenju pravnih sredstava kao što je obraćanje Instituciji ombudsmena ili inspekcijskim organima. Jedan od predmeta na kojem trenutno rade, a za koji je jednim dijelom bilo moguće napraviti uvid jer se stranka prijavom i sama obraćala Ombudsmenu, odnosi se na nezakonitu praksu zapošljavanja u jednoj osnovnoj školi u Sarajevu gdje je direktor škole protivno konkursnim propozicijama za koje je dobio saglasnost od Ministarstva zaključio sa izabranom kandidatkinjom ugovor o radu na neodređeno vrijeme, umjesto ugovor o radu na određeno vrijeme, i to sve kako bi zaposlio kandidatkinju koja je njegova supruga. TI BiH je o ovome obavijestio Ombudsmana podnoseći prijavu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Inspekciju rada, ali još niko nije utvrdio odgovornost direktora ove škole, niti je učinjena nepravilnost ispravljena. Oštećena stranka je podnosila prigovor Školskom odboru i zajedno sa TI BiH pratila cijeli slučaj.

Iz TI BiH su pokušali da nas povežu sa strankom koja je podnijela prijavu, ali ta osoba nije bila zainteresovana da javno istupi na bilo koji način, jer, kako su nam objasnili iz TI BiH, otkrivanje identiteta često rezultira velikim pritiscima okoline ili čak prijetnjama, o kojima ne žele pričati.

Tačan broj predmeta u oblasti obrazovanja sa prijavama na različite oblike korupcije u 2016. godini, prema preliminarnom godišnjem izvještaju TI BiH, je 27 od ukupno 216 predmeta na kojima Centar radi. O ishodima podnesenih žalbi nisu imali mnogo informacija, jer ne vode evidenciju o tačnom broju odbijenih/usvojenih žalbi, a često dođe i do gubljenja kontakata sa strankama. Da bismo u školama mogli provjeriti njihove ishode zamolili smo za uvid u svih 27 predmeta/prijava iz prethodne godine, ali nam to nije omogućeno jer TI BiH garantuje apsolutnu anonimnost svojim strankama.

Radi se o živim predmetima sa velikim brojem dokumenata u kojima naši pravnici postupaju i svaki od tih predmeta je specifičan i pristup istupima mogu imati samo uposlenici TI BiH.

Iz Institucije ombudsmena izvijestili su nas da često zaprimaju žalbe koje se odnose na zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama. Tokom 2016. godine zaprimili su 42 žalbe u kojima su se stranke žalile u vezi sa povredom prava na rad, a gdje je kao protivna strana označena neka škola, ministarstvo obrazovanja i inspekcija rada. Žalbe su najčešće ukazivale na nepravilnosti u bodovanju prema kriterijima koji su uspostavljeni pravilnicima koji se primjenjuju u oblasti zapošljavanja kadra u školama: nepravilna bodovanja u vezi sa dužinom čekanja na posao, nepravilna bodovanja radnog staža, neodgovarajuća stručna sprema, primjena eventualnih prednosti u zapošljavanju i sl. Osim toga, žalbama je iskazano i nezadovoljstvo radom nadležnih inspekcija prilikom vršenja inspekcijskih nadzora po prijavama (jer su se podnositelji žalbi obraćali i nadležnim prosvjetnim inspekcijama) i zbog zapošljavanja u školama prije objave konkursa, rasporeda tehnološkog viška u školama, rada komisija koje su nadležne za raspored nastavnika u odnosu na fond sati u školama i sl. U posljednje vrijeme primijetili su i to da se u školama raspisuju konkursi na neodređeno vrijeme, uz prethodnu saglasnost resornih ministarstava, a na prijedlog direktora škola.

Institucija ombudsmena je donijela pet preporuka. Jedna od njih se odnosi na već pomenuti član 17. stav 1 Pravilnika o radu, vezanog za korištenje diskreciong prava direktora da izabere jednog od tri najbolje rangirana kandidata u Kantonu Sarajevo.

U slučajevima pred institucijom Ombudsmena, nejasno je na osnovu kojih kriterija su direktori imenovali nižerangirane kandidate, te su Ombudsmeni BiH zauzeli stav da je u takvim predmetima riječ o povredi principa zakonitosti, te uputili Ministarstvu preporuku da revidira navedenu odredbu Pravilnika.

Međutim, prema informacijama sa kojima raspolaže Institucija ombudsmena, navedeni član nije promijenjen. Institucija ombudsmena je Ministarstvu obrazovanja i Vladi KS preporučila i to da ulože dodatne napore kako bi se u budućnosti spriječile situacije neblagovremenog raspisivanja konkursa i provođenja konkursnih procedura za upražnjena radna mjesta nastavnika/profesora u osnovnim i srednjim školama na području KS, kako bi se izbjegle situacije angažiranja nastavnika u osnovnim i srednjim školama na određeni period – do tri mjeseca. Isto tako, zbog žalbi na primjenu Pravilnika iz Tuzlanskog kantona, a u vezi sa praksom davanja apsolutne prednosti boračkoj populaciji, odnosno članovima porodica boraca, Institucija ombudsmena je preporučila nadležnom ministarstvu da revidira Pravilnik o kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona prema principu davanja prednosti navedenim kategorijama u slučaju istog broja bodova.

Pravilnici o prijemu zaposlenika u radni odnos u javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu su i danas bez izmjena i dopuna kada su u pitanju preporuke Ombudsmena. Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, odnosno Inspektoratu rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije poslali smo upit da nam ustupe podatke o tome koliko učitelja/nastavnika/profesora je njima prijavljivalo nepravilnosti koje su proistekle iz pokušaja zapošljavanja u školama ili prekida radnog odnosa u protekloj godini, na šta konkretno su se prijave najčešće odnosile i kakve mjere su poduzeli. Kad i ako odgovori stignu, objavit ćemo ih.

Najnovije

Anketa o povjerenju u obrazovne sindikate

Čelnici sindikata rade prvenstveno za svoju korist, a ne za radnike

Marina Stojaković

Pred početak nove školske godine

Površna i neznalačka improvizacija

Nenad Veličković

Darovita djeca trebaju podršku

Više od 50% đaka s natprosječnim sposobnostima ne prolazi dobro u školi

Maksuda Muratović

Mjesec dana do isteka kolektivnog ugovora radnika u obrazovanju Kantona Sarajevo nema sporazuma ni na vidiku.

Višak šaka za stolom za obaranje ruku

Nenad Veličković

Kad PISA postane pitanje od vitalnog interesa za RS

Vitalno postihnuće

Nenad Veličković