Obrazovna politika

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

11.12.2017

U Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo (str. 48) pojavila se stavka od pola miliona za narednu 2018. godinu za projekat Informatička platforma. O čemu se radi?

cosma/Shutterstock.com

Sudeći po dokumentaciji sa 90. sjednice vlade, održane u jeku godišnjih odmora, 27. 7. 2017. radi se o angažmanu privatne firme Tree D One d.o.o. na realizaciji projekta edukativne platforme Osnovna.ba.

Memorandum

Na pomenutoj sjednici, pod tačkom 14. data je saglasnost[1] za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, u kojem, između ostalog, stoji da se radi o

 • privatno-javnom partnerstvu između firme Tree D One d.o.o i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade;
 • poslovno-tehničkoj saradnji usmjerenoj na implementaciju projekta – učenja kroz Platforme, koje su: Učilica.ba (rana prevencija i inkluzija djece s posebnim potrebama od 2 do 6 godina u predškolskom obrazovanju); Osnovna.ba (za učenike od 1. do 9. razreda osnovne škole, u skladu s nastavnim planom i programom u KS, i to za predmete Matematika, Bosanski jezik (sic!), Engleski jezik, Hemija, Biologija i Fizika); Srednja.ba (za učenike srednjih škola, nije navedeno koji predmeti); Fakultet.ba (za studente);
 • sporazumu čiji je naredni korak definisanje projektnih i podprojektnih zadataka;
 • zajedničkoj želji za opštedruštvenom koristi;
 • projektu čiji je cilj poboljšanje predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;
 • načinu da znanje bude dostupno svima, na brz i jednostavan način, uvijek i svuda;
 • o metodu koji će ukloniti strah od kompleksnih lekcija i omogućiti učenicima da bez stresa i straha od neuspjeha savladaju gradivo.

Dalje se navodi da implementacija projekta treba da donese dobrobit za Ministarstvo, Vladu, Tree D One, škole, djecu, studente, nastavnike, profesore i roditelje.

Planira se i finansiranje prema zajedničkom dogovoru, licenciranje sadržaja od treće obostrano prihvaćene strane.

Tree D One će u sklopu Know how - tehničke podrške brinuti, između ostalog, o:

 • održavanju i upgrade-u servera i ostalog hardvera, kao što je e-mail servera
 • upravljanju call centrom
 • kreiranju, programiranju i unosu digitalnih sadržaja lekcija, online uputstava za sve korisnike, lektorisanju
 • dnevnom backup-u sistema
 • održavanju socijalnih medija, i mobilnih aplikacija

U provedbi plana Ministarstvo i Firma formiraće zajedničke timove koji će intenzivno sarađivati i vršiti redovan nadzor i evaluaciju.

Memorandum ima osam stranica, nakon kojih je predlagač, Tree D One, priložio još 23 stranice različitih priloga, od kojih jedan promotivni na engleskom jeziku, i poslovnu ponudu za usluge za Osnovnu.ba u visini 842.400KM (sa PDV-om) i za materijale za nastavnike 140.400 KM, ukupno 982.800 KM, dostavljenu 27. 3. 2017. Uz ponudu su među prilozima pismo podrške održavanju prezentacija u osnovnim školama, kao i strogo povjerljiv (sic!) projekat edukativne platforme.

Obrazloženje

Ministarstvo je za sjednicu vlade pripremilo Obrazloženje, na dvije stranice, nepotpisano i nedatirano, u kojem između ostalog stoji:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prepoznalo važnost i potrebu za kreiranjem školskog okruženja koje je podržano tehnologijama i koje pruža mogućnost za rad i razvoj učenika u skladu sa zahtjevima modernog doba. (...)

Svrsishodno, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prepoznalo potrebu za zaključenjem partnerstva sa Tree D One u cilju implementacije projekta on-line edukativnih platformi zasnovanih na novom konceptu učenja.

Osnovna.ba je inovativna i prva interaktivna obrazovna platforma za online učenje u Bosni i Hercegovini koja prati sadržaje nastavnih predmeta prema nastavnom planu i programu prikazujući ih kroz multimedijalne okvire. Kvalitetni i pažljivo obrađeni nastavni materijali ističu se primjerenim didaktičko-metodičkim pristupom. Stručni nazivi i terminologija u saglasnosti su sa naučnom nomenklaturom i postojećim dostignućima i propisima, i kao takav je u potpunosti usklađen sa nastavnim planom i programom. U platformi osim tekstualnih lekcija postoje i interaktivni zadaci i kontrolni testovi, koji ne služe samo za provjeru znanja već pomažu da se nastavni sadržaj još bolje i lakše savlada uz alatku Pomoć koja se nalazi kod svakog pitanja. Na platformi je moguće izvući i statistički podatak koliko je učenik vremena proveo na sistemu, na koji način je učio te kakve je rezultate postigao što pomaže i roditeljima i nastavnicima da imaju uvid u napredak djeteta/učenika. Platforma također omogućava roditeljima i nastavnicima direktnu komunikaciju putem razmjene privatnih poruka i izvještaja.

Prednost implementacije projekta za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je baza podataka korisnika Osnovna.ba koje je značajan izvor informacija i statističkih podataka za praćenje trendova u nastavi kao i sama identifikacija za dodatno poboljšanje i napredovanje.

Prednosti škole su:

 • Motivacija nastavnog osoblja za pripremu kvalitetnijih časova te za povećanje IKT kompetencija.
 • Bolja komunikacija sa roditeljima, nastavnicima i učenicima.

Prednosti za nastavnike:

 • Platforma je kreativni priručnik za pripremu nastave.
 • Poboljšanje kvaliteta nastave.
 • Detaljan uvid i praćenje rada i napretka svakog učenika, svakog razreda – po predmetima.
 • Saradnja i komunikacija sa profesorima i nastavnicima iz drugih škola.

Prednosti za učenike:

 • Sadržaj je u potpunosti usklađen sa nastavnim planom i programom.
 • Interaktivan, zanimljiv i kreativan pristup učenju.
 • Mogućnost neograničenog ponavljanja istih lekcija.

Prednosti za roditelje:

 • Roditelji kroz pristup njihove djece, su također uključeni u sistem u posebnom zaštićenom režimu u kojem imaju pristup statističkim podacima o načinu rada i postignutim rezultatima njihovog djeteta.

Projekat pored platforme Osnovna.ba, koja je namijenjena za učenike osnovnih škola od 1. do 9. razreda, obuhvata i sljedeće platforme:

Učilica.ba – namjenjena za ranu prevenciju i inkluziju djece sa posebnim potrebama od 2-6 godina u predškolskom obrazovanju.

Srednja.ba – namjenjena za učenike srednjih škola od 1. do 4. razreda.

Fakultet.ba – namjenjan za studente visokoobrazovnih institucija.

Ciljevi partnerstva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i TreeD One jeste podizanje obrazovanja na jedan viši nivo kroz informatizaciju, online učenje u skladu sa nastavnim planovima i programima, prezentacija i integracija projekta u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i visokoobrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo, unaprijeđenje i podrška djeci sa posebnim potrebama, podrška inkluziji u obrazovanju te unapređenje i razvoj cjelokupnog procesa obrazovanja.

Trajanje Memoranduma nije vremenski ograničeno i evaluirat će se godišnjom procjenom rezultata projekta/saradnje koji će ujedno biti predmet Memoranduma.

Finansiranje projekta će biti prema zajedničkom dogovoru, razumijevanju i mogućnostima za svaku platformu koja će biti predmet pojedinačnih projekata i ugovora.

(...)

I na kraju zašto Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo smatra da je potrebno da se potpiše Memorandum o razumijevanju između Ministarstva i Tree D One o realizaciji projekta edukativne platforme Osnovna.ba:

 • Dalja modernizacija i informatizacija obrazovanja
 • Olakšavanje procesa učenja kod naših učenika
 • Nastavnici i roditelji također imaju uvid u dodatni proces učenja van škole
 • Korištenje edukativne platforme Osnvna.ba pruža korisnicima i razvoj opšte informatičke pismenosti
 • Omogućen pristup i djeci sa posebnim potrebama te korištenje platforme predstavlja jedan vidi inkluzije djece sa posebnim potrebama u obrazovanju
 • U slučaju vanrednih situacija (bolest, vremenske nepogode i sl.) – mogućnost nadoknade gradiva na način učenja na daljinu (Distance learning)

Predlaže se Vladi Kantona Sarajevo da donese zaključak kojim se daje saglasnost za potpisivanje Memorandum o razumijevanju između Ministarstva i Tree D One o realizaciji projekta edukativne platforme Osnovna.ba.

Presipanje iz šupljeg u privatno

Obrazloženje nije datirano niti potpisano. Iako je prema tome ono odgovornost ministra, ne zna se ko stoji iza navedenih tvrdnji – on, neka komisija, recenzentski tim? Ono što se zna jeste da nikakva analiza nije provedena, da nijedna škola nije bila uključena u odgovarajući pilot-projekat, da aktivi nastavnika nisu bili uključeni u kreiranje i evaluaciju sadržaja, kao niti cijelog sistema, da postojeći sadržaji na osnovna.ba nisu recenzirani. Ukratko, većina navedenih tvrdnji u Obrazloženju, koje same po sebi nisu šuplje fraze, proizvoljne su i navijačke.

One su također ponižavajuće za stotine nastavnika kojima se između redova poručuje da svoj posao ne rade dovoljno kvalitetno, da nemaju dovoljno dobru komunikaciju, da koriste nedovoljno dobre priručnike za nastavu, da nemaju detaljan uvid u rad učenika, itd. Pri tome, ni za takve insinuacije Ministarstvo nema realne pokazatelje, a ukoliko bi one bile tačne, onda bi glavni krivac za takvo stanje bilo ono samo.

Navedeno obrazloženje je i neodgovorno prema građanima. Ne samo da hrli u novi krug ulupavanja para u svetu obrazovnu kravu informatiku, bez adekvatnih analiza projekata EMIS i e-dnevnik, nego sve to radi i bez usvojene strategije obrazovanja, bez dovršenih ishoda učenja, bez jasne koncepcije udžbeničke politike i zaobilazeći u potpunosti postojeće društvene resurse, u ovom slučaju katedre nastavnih fakulteta UNSA, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoški zavod.

Najzad, ono što je najopasnije u planiranoj saradnji jeste potpuno nedefinisano vlasništvo. Iz Memoranduma se ne vidi ko će biti vlasnik nastavne i metodičke građe, uključujući i pitanje autorskih prava, softvera, baze podatka i sl. Hoće li kompletno javno obrazovanje Kantona Sarajevo u sferi informatizacije na kraju zavisiti od jedne privatne firme? Tada bi politički cilj cijelog mandata ove vlade, njene skupštinske većine i Ministarstva obrazovanja bio jasan: pribavljanje materijalne koristi favorizovanim privatnim kompanijama, na račun društvenih resursa, i na štetu građana. Inače, zašto Ministarstvo, angažujući istu firmu (Tree D One), nije u Obrazloženju za informatičku platformu navelo i prethodno iskustvo saradnje,[2] na projektu PropisiKS.net, koji godinu dana od potpisivanja ostaje mrtva splačka na ekranu?

Usvoji li se budžet sa stavkom 500.000 za platformu Osnovna.ba, otvoriće se i pitanje krivične odgovornosti učesnika u procesu izigravanja Zakona o javnim nabavkama. Ministarstvo će, ostane li pri ovoj neracionalnoj i nedomišljenoj inicijativi, morati raspisati tender, ali tako da on ne bude nacrtan za Tre D One, odnosno tako da ne sadrži elemente već potpisanog Memoranduma i Obrazloženja, jer bi to značilo direktno eliminisanje konkurencije, što Zakon o javnim nabavkama ne dopušta. U tom slučaju moraće krenuti od početka: od analiza stanja, potreba i mogućnosti, od konsultacija sa školama i nastavnicima, od testnih i eksperimentalnih programa i od jasnih nastavnih ciljeva.  

Zbog svega navedenog, Skupština bi ovu stavku trebala odbiti, a sredstva preusmjeriti u posao koji je stvarni prioritet: izrada i implementacija nastavnih planova i programa prema ishodima učenja.

[1] Zapisnici sa sjednica nisu javno dostupni. Tvrdnja da je memorandum potpisan zasniva se na činjenici da je projekat uvršten u budžet za narednu godinu. U materijalu za sjednicu predviđen je zaključak ovog sadržaja:

 1. Daje se saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Tree D One d.o.o. o realizaciji projekta edukativne platforme Osnovna.ba.
 2. Predmet memoranduma je poslovna tehnička saradnja usmjerena na implementaciju projekta – učenje kroz Platforme.
 3. Finansiranje Projekata će biti predmet pojedinačnih projekata i ugovora.
 4. Trajanje Memoranduma nije vremenski ograničeno i evaluira se godišnjom procjenom rezultata projekta/saradnje.
 5. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo

Premijer

Dino Konaković

[2] Na stranici Vlade KS, stoji ovo:

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor „Tree D One“ Nermin Hadžić potpisali su danas Ugovor za pristup i korištenje on-line platforme PropisiKS.net namijenjenu za izradu i praćenje pravnih propisa.

„Korištenjem ove platforme uposlenicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS bit će omogućeno da u svakom trenutku imaju pristup tekstovima propisa svih nivoa vlasti koji određuju i utiču na njihove radne procese. Novina je i što će moći izrađivati i notifikacije o promjeni propisa u vremenu izrade zakonskih i podzakonskih akata našeg ministarstva u realnom postavljenim rokovima i sa različitih lokacija“, kazao je ministar Kazazović ovom prilikom. Kako je naglasio direktor Hadžić, bit će osigurano i tehničko održavanje ove platforme kao i trening službenika resornog ministarstva za unos i korištenje platforme. Objasnio je da će u okviru ove platforme biti pohranjeni svi propisi na jednom mjestu, kao i da će biti omogućena njihova pretraga slična onoj na Google-u, pretraga prema tipu propisa, prema nivou vlasti, prema godinama izrade ili prema broju u službenom listu. Sve aktivnosti vezane za primjenu ove platforme provest će se u narednih sedam sedmica.

Izvor: http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/ministar-kazazovic-i-direktor-hadzic-potpisali (azra.djozo 06.05.2016)

Najnovije

Školovanje romske djece u Brčkom

Jako loša saradnja između institucija

Adnan Pečković

Osnovana zamjena za SPUS

U timu vlada dobra atmosfera

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Alma Strika, studentica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i bivša članica Izvršnog odbora SPUS-a

SPUS više nema pravo donositi odluke, ali ih donosi

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

SPUS praktično ne postoji – oteo ga predsjednik, koji to više nije

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Škola u prirodi za četvrte razrede u Šabićima

1.500.000 KM bez plana i strategije

Merima Ražanica