Obrazovna politika

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

09.01.2018

Ekspertska analiza ukazala na nepravilnosti u utrošku 1.900.000 KM za projekat elektronske učionice Ministarstva obrazovanja KS

patpitchaya/Shutterstock.com

Analiza slučaja: Javne nabavke opreme za projekat „Elektronske učionice“ Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Slijedom navoda iz pisma roditelja čija djeca pohađaju osnovnu školu u Kantonu Sarajevo, a kojima se postavlja pitanje nabavke, rezultata i efekata informatizacije osnovnog obrazovanja, Transparency International BiH je putem zahtjeva za pristup informacijama zatražio dokumentaciju o nabavci opreme za elektronske učionice, koja je provedena prvi put 2016. godine, a potom i 2017. godine. Ekspertski tim u okviru projekta „Da javne nabavke postanu javne“ analizirao je dostavljenu dokumentaciju kako bi ocijenio da li su postupci nabavke bili zakoniti i transparentni, da li je omogućena aktivna konkurencija, nediskriminacija i jednak tretman svih ponuđača, te da li je ugovorni organ osigurao efikasno trošenje javnog novca. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) 18. aprila 2016. godine zvanično je otpočelo sa projektom opremanja elektronskih učionica u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo. Tada je imenovana Komisija za provođenje javne nabavke putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom za nabavku, isporuku, instalaciju i puštanje u rad računarske opreme za projekat Elektronske učionice za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Zadatak ove Komisije je bio, između ostalog, da pripremi tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci, da prikupi i evaluira ponude te da da preporuku Ministarstvu za izbor najboljeg ponuđača. Rečeno-učinjeno.

Predsjednik Komisije je dostavio tendersku dokumentaciju nakon „usaglašavanja sa stručnjacima kako bi se izbjegla bilo kakva preferencija“. Odlučeno je da se predmet nabavke ne dijeli na lotove, jer „se radi o konceptu elektronske učionice“. Procijenjena vrijednost bez PDV-a je iznosila 950.500 KM, a sredstva su osigurana u budžetu Kantona. Nabavljala se računarska oprema – kompleti za 70 e-učionica, koji su sadržavali sljedeće:

 Slika 1

 

Obavještenje o nabavci objavljeno je 24. maja 2016. godine na portalu javnih nabavki, a primjenjivao se otvoreni postupak sa međunarodnom objavom, što znači da je poziv bio otvoren svim ponuđačima. Rok za dostavu ponuda je bio 40 dana.

Ponude su ocjenjivanje prema kriteriju „ekonomski najpovoljnije ponude“, sa potkriterijima: cijena 90 posto, garantni rok 10 posto. Ne postoji objašnjenje zašto je izabran ovaj metod i na koji način su određeni potkriteriji. Također, ne postoji dokaz niti je navedena bilo kakva informacija o istraživanju tržišta, te na osnovu čega je ugovorni organ odredio tražene karakteristike opreme.

Tendersku dokumentaciju je preuzelo 29 kompanija, no samo jedan ponuđač je na kraju dostavio ponudu. Radi se o konzorciju firmi Eding Telecom iz Sarajeva i Commerce Engineering iz Mostara, čija je ponuda vrijedna 945.000 KM bez PDV-a (5.500 KM manje od procijenjene vrijednosti) i prihvaćena, te je sklopljen ugovor sa odabranim ponuđačem odnosno konzorcijem dviju firmi, čime je okončan postupak javne nabavke.

Ogroman nesrazmjer između privrednih subjekata koji su inicijalno pokazali interes za predmetnu nabavku i kompanija koje su zaista učestvovale u postupku nije začuđujući, imajući u vidu da je ugovorni organ predetaljnim opisom računarske opreme već unaprijed odredio marku i proizvođača opreme, time eliminirajući sve druge kompanije koje u svojoj ponudi nemaju taj proizvod (a možda imaju drugi, jednake ili bolje kvalitete i performansi, ili niže cijene).

Naime, uvidom u tendersku dokumentaciju i ponudu najboljeg (i jedinog) ponuđača, može se zaključiti da je Ministarstvo u tehničkoj specifikaciji favoriziralo HP kao proizvođača i HP proizvode – tablete, tastature, ormare, laptope i softvere. Iako u tenderskoj dokumentaciji nije eksplicitno navedeno da se traži HP oprema, detaljni opisi i karakteristike opreme koje su se tražile nesumnjivo favoriziraju ovog proizvođača. To se vidi usporedbom tehničkih specifikacija predmetne računarske opreme i ponude ponuđača:

 • Nabavka tableta (obratiti pažnju na sličnosti i detaljne specifikacije za CPU, WLAN, memoriju, rezoluciju, kameru, sigurnost, itd.)
 • Nabavka tastatura (obratiti pažnju na sličnosti i detaljne specifikacije glede oštećenja i dimenzija tastature)
 • Nabavka ormara (obratiti pažnju na sličnosti i detaljne specifikacije minimalne konfiguracije)
 • WLAN (ovdje je direktno prepisana specifikacija, ugovorni organ je nije ni preveo sa engleskog)
 • Laptop (prepisane tehničke specifikacije)

 

 Slika 2

 

Slika 3

 

Slika 4

 

Slika 5

 

Slika 6

 

Na ovaj način ugovorni organ je ograničio konkurenciju samo na one kompanije koje u svojoj ponudi imaju ovu opremu, a isključio sve druge ponuđače koji su mogli kvalitetno odgovoriti na zahtjeve opremanja elektronskih učionica, da nije bilo diskriminirajućih kriterija. Iz istog razloga, ugovorni organ je „kriv“ za neracionalno i neefikasno trošenje javnih sredstava, jer ograničavanjem konkurencije i preferiranjem određene marke onemogućeno je kompanijama da dostave ponudu za kvalitetnu opremu za manju cijenu, čime bi se ostvarile uštede i dobila veća vrijednost za novac. Sve ovo predstavlja ozbiljno kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH i osnovnih principa javnih nabavki, kojima se osigurava da se javni novac troši efikasno i u skladu sa realnim potrebama.

Komisija za nadzor je zabilježila propuste i probleme prilikom instaliranja opreme i njenog stavljanja u rad. Međutim, posebno začuđuju navodi iz pisma roditelja o upozorenjima nastavnika da se radi o osjetljivoj opremi, te da će u slučaju oštećenja roditelji snositi troškove opravke. Eksperti nalaze za shodno napomenuti da je odabrani ponuđač dostavio tablete koji su, prema njihovim navodima, „izdržljivi i jačni za upotrebu u učionicama“, te da su tastature otporne na mehanička oštećenja, za šta postoji garancija 12 mjeseci, što je bio jedan od kriterija za odabir ponuđača. Ovo bi se moralo javno objaviti, da svi nastavnici i roditelji znaju.

Postupak nabavke opreme za 80 elektronskih učionica (jedan komplet opreme za 70 učionica, te drugi komplet opreme za 10 učionica) proveden je i 2017. godine. Poziv je objavljen 25. maja 2017. godine, pod istim uslovima kao i prethodne godine: korišten je otvoreni postupak sa međunarodnom objavom, rok za dostavu ponuda je bio 42 dana, a ponude su ocjenjivane na osnovu kriterija „ekonomski najpovoljnije ponude“ (cijena 90 posto, garantni rok 10 posto). Procijenjena vrijednost je bila 940.000 KM bez PDV-a, a nabavka je bila predviđena planom javnih nabavki. Komisija u istom sastavu kao i 2016. godine provodila je postupak. Tehničke specifikacije su ponovno predetaljno definisane, upućujući na konkretan proizvod. Tendersku dokumentaciju je preuzelo 30 privrednih subjekata, te su i ovaj put konzorcij Eding Telecom Sarajevo i Commerce Engineering Mostar bili jedini ponuđači i, shodno tome, dobitnici tendera. Ponuda koju su dostavili bila je vrijedna 939.313,50 KM (686,50 KM manje od procijenjene vrijednosti). Jedina razlika u odnosu na prošli postupak jeste ta što je dan prije javnog otvaranja ponuda, 6. jula 2017. godine, kompanija MMCC Multimedijalni Computer Centar Sarajevo uložila žalbu na tendersku dokumentaciju, ali je ona odbačena, ne iz suštinskih razloga, već iz formalnih, budući da je navedena firma propustila rok u kojem je po zakonu bilo dozvoljeno da se žali, te je ugovor dodijeljen jedinom ponuđaču. Budući da je navedena nabavka provedena na diskriminatoran način, a podaci sa terena govore da se radi o nesvrsishodnom trošenju javnog novca, budući da nisu stvoreni uslovi da se oprema zaista i koristi – ovaj postupak treba biti predmet istraživanja pravosudnih organa, kako bi se ustanovilo da li je i u kojoj mjeri oštećen javni budžet, te da li je postojao tajni dogovor između ugovornog organa i ponuđača o „namještanju“ tendera.

Ekspertni tim

 

Analiza postupka javne nabavke

 

UGOVORNI ORGAN: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

PREDMET NABAVKE: Nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad računarske opreme za projekat Elektronske učionice za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

GODINA NABAVKE: 2017.

VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak sa međunarodnom objavom nabavke

I. Uvidom u dokumentaciju o predmetnoj nabavci ustanovljeno je sljedeće:

 1. Nabavka predviđena Planom javnih nabavki
 2. Korišten je transparentni postupak javne nabavke, otvoreni postupak
 3. Čak 29 privrednih subjekata je podiglo tendersku dokumentaciju, što znači da su bili zainteresovani za nabavku
 4. Pristigla je samo jedna ponuda, što ukazuje na to da su postojali razlozi za tako malu konkurentnost
 5. Detaljnijim pregledom tenderske dokumentacije nesumnjivo se može zaključiti:

- da je tehničke specifikacije pripremio predsjednik komisije

- da su članovi komisije bile i osobe koje su istaknuti stručnjaci iz oblasti javnih nabavki

- da je nabavka u svim ostalim aspektima (osim tehničkih specifikacija) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

II. Širom analizom nabavke se može utvrditi sljedeće:

 1. Na regionalnom tržištu postoji više Educational Solutions za potrebe elektronskih učionica, sve od velikih svjetskih proizvođača.
 2. U Republici Srpskoj je provedena slična aktivnost informatizacije učionica, gdje je odabrano i nabavljeno Intel Educational Solutions.
 3. Ponuđena i ugovorena cijena predmetne nabavke je maloprodajna cijena bez ikakvog popusta na količinu.
 4. U ovakvim slučajevima (nabavke većih količina istovjetnih proizvoda) kod distributera se „rezerviše“ nabavka, tako da niko drugi ne može isporučiti toliku količinu za tu nabavku.
 5. Zanimljiva je i nelogičnost da je po učionici traženo 12 tableta i dva ormarića za po 10 tableta, zato što HP ima samo takve ormariće. Znači 12 tableta i ormarići za 20 tableta?!
 6. U tzv. istraživanju tržišta, neformalnim razgovorima i sa ponuđačima i sa ugovornim organima, dobili smo informaciju da je cijena nabavke za hardver i softver po učeniku u Republici Srpskoj bila višestruko niža.
 7. Pregledom prakse informatizacije osnovnog obrazovanja u regionu, ustanovljeno je da rijetke škole i profesori koriste e-učionice još uvijek se pripremajući za brojne izazove, te stoga smatramo da je obavezno trebalo uzeti u obzir ovakva iskustva; da se prvo ispune pretpostavke za korištenje ovakvih tehnoloških rješenja, a tek onda nabavlja oprema i tableti, kojima će onda i kasnije isteći garancija, oslabiti baterija i sl.

III. Zaključak analize

Svrsishodnost predmetne nabavke je veoma mala ili nikakva.

U postupku nabavke su prekršeni opšti principi javnih nabavki, i to principi konkurentnosti i efikasnosti iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

Predmetnom nabavkom je prekršen i član 54. stav (9) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a što je kažnjivo po članu 116. stav (2) tačka o) istog Zakona.

Igor Vukajlović, UG Tender Banja Luka

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović