Obrazovna politika

Četiri tendera i jedan pobjednik

Kupili 45, a mogli 96 golova

Merima Ražanica

07.03.2018

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo četiri puta raspisivalo je tender za nabavku golova za rukomet i nogomet za osnovne škole u Kantonu Sarajevo. U prvom tenderu traženo je 96 golova za oko 136.000 KM s PDV-om, a na kraju za iste pare kupljeno 45, iako im je realna cijena od 900 do 1.000 KM plus PDV. Na kraju su izabrali najskuplju ponudu.

JunAh/Shutterstock.com

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo je nakon četverostrukog ponavljanja tendera za nabavku golova za rukomet i nogomet za osnovne škole u Kantonu Sarajevo, umjesto prvim tenderima planiranih 96 sigurnosnih golova za 136.890 KM s PDV-om, za isti novac kupilo 45 sigurnosnih rukometnih golova za dvadeset škola. Odabrani ponuđač ili isporučilac ovih golova je preduzeće Metalka Trade koje je na sva četiri tendera imalo najskuplju ponudu.

 

Slika 1
Slika 2

 

Ministarstvo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole s područja Kantona Sarajevo donijelo 29. septembra 2016. godine uz obrazloženje da to rade radi poboljšanja sigurnosti školskih fiskulturnih sala i otvorenih igrališta. Direktan povod za ovakvu odluku je pritisak javnosti do kog je došlo nakon nekoliko nezgoda na igralištima i nesreće u kojoj je jedan od učenika škole smrtno stradao nakon što je gol pao na njega. Za ovu namjenu Vlada Federacije BiH osigurala je oko 750.000 KM koje je podijelila kantonima, od čega je Kantonu Sarajevo pripalo oko 140.000 KM.

Ovu nabavku Ministarstvo je podijelilo na dva dijela ili dva lota: 46 golova za mali nogomet u vrijednosti od 60.000 KM i 46 golova za rukomet u vrijednosti od 57.100 KM. Tenderom su traženi španski certifikat UNE - EN i američki certifikat o sigurnosti i kvaliteti golova ASTM koji se ne koristi u Evropi, što je suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama u BiH (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) koji u članu 48 (Stav 6) kaže: Ako se u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva osiguranje certifikata koje izdaju nezavisna tijela, a kojima se potvrđuje da kandidat/ponuđač zadovoljava određene standarde osiguranja kvaliteta, ugovorni organ dužan je pozvati se na sisteme osiguranja kvaliteta koji se zasnivaju na odgovarajućim evropskim serijama standarda koje su potvrdila tijela koja su u skladu s evropskim serijama standarda koje se tiču izdavanja certifikata.

Jedan od ponuđača koji traži da ostane anoniman, jer se boji osvete na budućim tenderima, kaže da je odmah ukazao na neregularnost s traženim certifikatima.

Kad je objavljen ovaj tender, ja sam odmah upozorio Ministarstvo obrazovanja u Vladi Federacije da se u tenderu tražio španski certifikat koji se ne koristi u BiH, a da je certifikat ASTM američki certifikat i da to nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Tražen je i certifikat EN sa standardom 749 za male golove, ali i evropski EN - certifikat sa standardom 748, što je standard za velike fudbalske golove na stadionima. Od njih nisam dobio nikakav odgovor. Iz Ministarstva Kantona Sarajevo sam dobio odgovor da su oni potpisali ugovor s Federalnim ministarstvom i da u tom ugovoru pišu te pogrešne tehničke karakteristike i da oni to ne mogu mijenjati. Dakle, to je bio u potpunosti tehnički neispravan tender i zbog toga je i pao - kaže sagovornik iz jedne od kompanija koje nisu prošle na tenderu.

Ove navode potvrđuje i Odluka iz decembra 2016. godine o poništenju javne nabavke golova za rukomet. (U isto vrijeme donesena je i Odluka o otkazivanju nabavki sigurnosnih nogometnih golova.) Kao razlog za poništenje tendera za rukometne golove, na koji se javilo pet ponuđača, navodi se neposjedovanje traženih certifikata kojim se potvrđuje da roba koja je predmet javne nabavke zadovoljava evropske standarde, i to: standarde UNE-EN 749: + 749 AC/2006. Te certifikate nije imao nijedan od ponuđača koji u razgovoru za Školegijum objašnjavaju da ih nisu mogli nabaviti jer se ne koriste u BiH, već u Španiji i imaju ih samo proizvođači iz Španije, te da su ponudili ekvivalente tim certifikatima, što Zakon o javnim nabavkama dopušta, ali ih Ministarstvo nije prihvatilo.

U Udruženju građana Tender kažu da je traženje certifikata suprotnih ZOJN-u u BiH česta pojava.

Najčešće se na ovaj način pokušavaju favorizovati određeni ponuđači, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Nerijetko se dešava i da se certifikati falsifikuju, a to nije lako provjeriti. Tu provjeru treba da izvrši sam ugovorni organ, koji, ako je u dogovoru sa protežiranim ponuđačem, to neće uraditi, a Kancelarija za razmatranje žalbi u ovakvim slučajevima najčešće staje na stranu ugovornog organa, naglašavajući da je on odgovoran za trošenje svojih (javnih) sredstava – pojašnjava Igor Vukajlović iz UG Tender.

 

Ko vam je kriv kad ne znate računati?

Tokom 2017. godine tender je ponavljan dva puta i oba puta odluke odabira najboljeg ponuđača poništene su žalbama odbijenih kompanija. U julu 2017. raspisan je četvrti put, ali za manje golova, za istu količinu novca kao u prvom tenderu.

U prvom tenderu traženo je 96 golova za rukomet i mali nogomet i to za vanjske terene i sale, a budžet je bio oko 136.000 KM s PDV-om. U kasnijim tenderima tražili su upola manje golova za isti novac, što je bilo potpuno nelogično jer je realna cijena tih golova od 900 do 1.000 KM, plus PDV. Ponuda Metalke Trade na zadnjem tenderu iznosila je oko 117.000 KM za 45 golova, što je oko 2.600 KM po jednom golu, a to je visoko iznad realne cijene golova – priča sagovornik iz jedne od odbijenih kompanija.

Iz zapisnika s otvaranja ponuda za nabavku sigurnosnih golova od 14.08.2017. godine vidi se da je ponuda kompanije Metalka Trade iznosila 136.890 KM s PDV-om, što je skoro dvostruko u odnosu na druge ponuđače, čije ponude su bile između 46.000 KM i 60.000 KM. Nakon otvaranja ponuda, Ministarstvo obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo je od kompanije koja je imala najnižu ponudu tražilo obrazloženje niske cijene koje im je i dostavljeno, uz molbu da ne bude pokazano ostalim ponuđačima jer je poslovna tajna, ali je Ministarstvo to ipak pokazalo i drugima.

 

Slika 5

 

Neprirodno niska cijena

U oktobru 2017. godine Ministarstvo je donijelo Odluku, i kao najpovoljnijeg ponuđača odabralo kompaniju Metalka Trade. Dvije ponude su odbačene zbog nepotpune dokumentacije, odnosno neposjedovanja traženih certifikata, a treća, koja je posjedovala tražene certificate, odbačena je zbog neprirodno niske cijene. Odbacivanje je obrazloženo nepostojanjem relevantnih dokaza o tržišnoj cijeni sigurnosnih golova. Ta kompanija obratila se Ministarstvu primjedbom da na tom tenderu kupuju neprihvatljivo mali broj golova, 45 umjesto 96, za raspoloživu količinu novca, a iz Ministarstva su odgovorili da je procijenjena vrijednost za predmetnu nabavku osigurana iz Budžeta Federalnog ministarstva obrazovanja, te da Ministarstvo KS kao ugovorni organ na to nema uticaja. Iz Ministarstva u potpunosti odbacuju konstataciju o količini sigurnosnih golova jer Ministarstvo kao ugovorni organ nije nadležan za određivanje procijenjene vrijednosti same nabavke niti broja golova, te dodaju da se dva tendera po Zakonu ne smiju upoređivati.

Šta se između prvog i četvrtog tendera desilo sa sigurnosnim golovima za mali nogomet; kako je 96 golova iz prvog palo na 45 iz posljednjeg tendera; zašto treba provjeriti najnižu, a ne i najvišu cijenu, pitanja su koja za sada ostaju bez odgovora, a odbijeni ponuđači najavljuju tužbu Sudu BiH.

U dodatku Ugovora s odabranim ponuđačem nalazi se i spisak dvadeset osnovnih škola u Kantonu Sarajevo koji su u razgovoru za Školegijum izjavili da su im po dva rukometna gola uredno isporučena.

Do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore Ministarstva na pitanja: zašto je u posljednjem javnom tenderu za nabavku sigurnosnih golova za osnovne škole u KS-u iz 2017. godine odabrana najskuplja ponuda, zašto su u četvrtom raspisivanju tendera za 45 sigurnosnih rukometnih golova planirali budžet od 117.000 KM bez PDV-a, a na prethodnim tenderima taj isti budžet je bio dovoljan za nabavku 96 sigurnosnih golova (nogometnih i rukometnih), zašto je Ministarstvo odustalo od nabavke sigurnosnih golova za nogomet i zašto je nabavilo samo sigurnosne golove za rukomet, zašto je otkazan postupak javne nabavke LOT1 - Golovi za mali nogomet? (Molimo za šire pojašnjenje nego što je dato u dokumentu Odluke o otkazivanju postupka javne nabavke, dostupnom na stranici Ministarstva.)

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović