Obrazovna politika

Analiza sadržaja platforme Osnovna.ba

Netačni odgovori, nema slušanja

Školegijum redakcija

10.05.2018

Engleski jezik za učenike i učenice od petog do devetog razreda na platformi Osnovna.ba

Ilustracija: igor kisselev/Shutterstock.com

U Budžetu Kantona Sarajevo predviđeno je 20.000 KM za finansiranje internet-platforme osnovna.ba, koja nudi edukacijske sadržaje iz svih nastavnih predmeta od petog do devetog razreda, ali i 500.000 KM za nabavku tog ili sličnog programa. Platforma Osnovna.ba inače je privatna komercijalna inicijativa koja je dobila podršku Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade i BH Telecoma (tako barem piše na njihovoj internet-stranici). Njenim sadržajima moguće je pristupiti putem šifre upisane ispod folije na karticama-grebalicama koje su u prodaji na trafikama za pet ili deset KM. Portal Školegijum će narednih dana analizirati sadržaje za pojedine predmete ponuđene u ovoj platformi.

 

Prema novom Nastavnom planu i programu, nastava engleskog jezika u Kantonu Sarajevo izvodi se od prvog do devetog razreda, i to po jedan čas u prvom i drugom razredu, po dva u trećem, četvrtom, petom, osmom i devetom razredu, a u šestom i sedmom razredu nastava se realizuje kroz tri časa sedmično. U nastavi engleskog, kao prvog stranog jezika, na kraju devetog razreda osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2.2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za strane jezike (CEFR).

Ponuđeni materijal za učenje engleskog jezika u osnovnim školama djelimično je u skladu s Nastavnim planom i programom osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Ovo je dobra osnova za rad s učenicama i učenicima, bilo na redovnoj ili dodatnoj nastavi, ali bi je u svim segmentima trebalo dobro doraditi, jer djeca uče engleski razvijajući različite vještine, kao što su listening (slušanje), reading (čitanje), speaking (govor) i writing (pisanje). Materijal bi imao puno bolju primjenu i upotrebu ako bi kreatori odabrali odgovarajuće tekstove za slušanje i čitanje, prema oblastima i temama datim u NPP-u. Uz te tekstove, potrebno je uraditi zadatke primjerene godinama učenika/učenica (višestrukog tipa i tačno/netačno). Pored dobro odabranih tekstova i provjere razumijevanja, gramatiku za više razrede obavezno treba objasniti na engleskom jeziku, ali kratkim i jasnim izrazima i rečenicama, također prihvatljivim za te godine. Treba navesti i različite primjere, te njima potkrijepiti sve što je navedeno u datoj lekciji, i djeca će to bez problema razumjeti.

Zaključak: ako želimo da djeca u osnovnim školama postignu bolje vještine u učenju engleskog jezika, bilo na redovnoj, dodatnoj nastavi ili instrukcijama, zadatke i primjere date na stranici Osnovna.ba trebamo dobro preraditi i obogatiti različitim sadržajima, interesantnim i za djecu, ali i za nastavnike/nastavnice.

 

Predviđene vještine:

SLUŠANJE I REAGOVANJE

Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati

1) neverbalno: uočavanjem opšte i posebne informacije, spajanjem pitanja i odgovarajućih odgovora, te spajanjem stupaca, predviđanjem osnovnog sadržaja teksta, popunjavanjem praznina i tabela, bilježenjem ključnih riječi i izraza, rješavanjem zadataka tačno/netačno i višestrukog izbora

2) verbalno: davanjem kratkih i nešto dužih odgovora, postavljanjem pitanja

 

b) ČITANJE I REAGOVANJE

Učenici će čitati kratke tekstove tiho ili naglas i reagovati

1) neverbalno: uočavanjem opšte ili posebne informacije, predviđanjem sadržaja ili suštine teksta, rješavanjem zadataka tačno/netačno i višestrukog izbora

2) verbalno: postavljanjem pitanja i odgovaranjem na njih, dopunjavanjem nedovršenih rečenica, dovršavanjem priča, prepričavanjem dijelova teksta

 

PRODUKCIJA

a) GOVOR

Učenici će:

- učestvovati u jednostavnim razgovorima i diskusijama iz svakodnevnog života (npr. izražavajući slaganje i neslaganje uz obrazloženje),

- učestvovati u aktivnostima u kojima se igra po ulogama,

- raditi zajednički na projektu, rješavajući problem, kako bi podnijeli izvještaj o rezultatima,

- izraziti mišljenje u vezi s datom temom, pri čemu će navesti prednosti i loše strane onoga što obrazlažu,

- prepričavati priču, događaj, ili davati uzroke/posljedice,

- održati usmenu prezentaciju koja se zasniva na prethodnom čitanju, slušanju, provedenom istraživanju ili intervjuisanju nekolicine ljudi (integrated skills)

 

b) PISANJE

Učenici će:

- pisati kratke poruke, diktate, kraće priče, radove u kojima se iznosi mišljenje, različite opise, lična pisma, razglednice (aktivnosti koje vodi nastavnik ili koje se zasnivaju na prethodnom čitanju, slušanju ili korištenju bilješki), ključne riječi i izraze, svoje bilješke, ispravljati greške, popunjavati i pisati upitnike, praviti postere, raspored časova, pisati lektiru.

 

Analiza sadržaja:

Dati materijal sadrži osnovne riječi i pojmove uz odabrane teme. Korišteni su različiti tipovi zadataka za uvježbavanje gramatike i vokabulara, kao što su zadaci višestrukog tipa – lakši i teži, kao što je izbor između dvije, tri i četiri date opcije, slaganje slova po redu da se dobije riječ data na slici, kompletiranje rečenice na osnovu date slike, prepoznavanje grešaka, popunjavanje križaljke, imenovanje datih predmeta... Jedan dio vježbi odnosi se na prevođenje riječi, što nije preporučeno za djecu nižeg uzrasta.

Materijal nije ujednačen, nema primjera za vježbe, a upute u zadacima pisane su negdje na engleskom jeziku, a negdje na maternjem, i to dio ekavicom, a dio ijekavicom. Postoje gramatičke greške i u uputama na maternjem jeziku, prvenstveno kod slova č i ć, velikog slova, stavljanja upitnika ili tačke na kraju rečenice u zadacima tipa Choose the right season. Naprimjer: Pogledajte kuda ovog leta putuje porodica Adams. šta će poneti na putovanje i koje će sve znamenitosti posetiti.

U zadacima piše Read and listen, ali nema ikonice za slušanje. Naprimjer, u lekciji What's your name? / How old are you? / Where are you from? napisano je: Read and listen to the comic, ali u istoj lekciji ne postoji ikona za oznaku slušanja iako je uputa data u zadatku.

U ponuđenim odgovorima pojedinih zadataka nema tačnog odgovora, tako da učenik/učenica ne može ni dobiti poene za taj odgovor. Naprimjer, u jednom od zadataka data je imenica grandmother, koja se treba prevesti na maternji jezik. Ako učenik upiše baka, pojavi se crveni kvadratić koji kaže da odgovor nije tačan. Ako upiše nana, i taj odgovor označen je kao netačan. Odgovor je možda baba, ali treća mogućnost nije data. Nema ni rješenja kako bi učenik vidio šta je autor napisao, pa se eventualno uvjerio da su sva tri odgovora tačna. U tom slučaju sva tri odgovora trebala su biti priznata kao tačna. Isto je i kod imenice grandparents. U tekstu koji je dat uz porodicu nema prevoda ovih riječi, tako da se ne zna na šta je autor mislio. Pored toga, tekstu bi trebalo dodati barem dvije rečenice jer je štur.

Za rješavanje zadataka ne postoji nikakva uputa, pa djeca sama trebaju da zaključe šta trebaju uraditi, što je zbunjujuće. Uz zadatke treba pisati jasna i kratka uputa šta to trebaju raditi.

Naprimjer, u zadatku 26 nacrtan je dječak i treba kompletirati odgovor na pitanje: What is the boy wearing?

 Slika 2

Na treću liniju treba napisati riječ trainers ili sneakers, ali su date samo tri opcije, i to: sandals, shoes or boots, tako da odgovor nikako ne može biti tačan.

Drugi primjer je riječ some (nekoliko, neki), koja se koristi ispred množine brojivih i nebrojivih imenica. Some se koristi u potvrdnim i upitnim rečenicama.

Slika 1

A odmah nakon tog objašnjenja data je rečenica:

Would you like some coffee?

U ponuđenim temama iz gramatike je gradivo koje se ne uči u osnovnoškolskom obrazovanju, odnosno tog gradiva nema u NPP-u.

Gradivom petog razreda nije predviđeno prošlo vrijeme pomoćnog glagola to be (was, were), niti Past Simple i Past Continuous Tense. Ne radi se ni Future Simple, a ni to be going to, a to se koristi u rečenicama o vremenskim prilikama.

Materijal za učenike petih razreda ne sadrži vježbe ličnih zamjenica, prisvojnih pridjeva i zamjenica, glavnih brojeva od jedan do 100, rednih brojeva od jedan do 31, imperativ za sva lica jednine i množine, prijedloge za mjesto, prošireni vokabular, članove a, an, the i zero, biljni i životinjski svijet, praznike, tekstove i zadatke o zemljama engleskog govornog područja, zadatke o prostorijama u školi i muzičkim instrumentima...

Za učenike od šestog do devetog razreda urađen je veoma mali broj predviđenog gradiva prema NPP-u, a većina navedenih tema nije obrađena. U šestom razredu nedostaju imperativ, Futur Simple, pokazne zamjenice, modalni glagoli can i may, redni brojevi od jedan do 100 i glavni brojevi od jedan do 1000.

U sedmom razredu ne radi se Present Perfect Simple, a ponuđen je.

U osmom razredu nedostaju upravni i neupravni govor s uvodnim glagolom u sadašnjem vremenu, prilozi, prijedlozi u konstrukcijama pridjev + prijedlog (afraid of, ready for), slaganje i neslaganje (So do I. Neither did I), homofoni, antonimi, kolokacije, multi-part verbs, question tags, pasiv u futuru, veznici, kao i sve ostale teme predviđene NPP-om.

U devetom razredu ne radi se Futur Continuous i Present Perfect Continuous. (Present Perfect Continuous radi se na dodatnoj nastavi.) Ni u jednom zadatku ne spominju se rod, broj i padež, nema prisvojnog genitiva, kao ni mnogih drugih programskih sadržaja koji su predviđeni NPP-om.

Bitno je na kraju naglasiti da je gradivo izmiješano po razredima i veoma skromno pripremljeno, nije selektirano prema NPP-u. Veći dio nedostaje, što znači da ova platforma učenicima i učenicama nije dovoljna pomoć za savladavanje gradiva.

Najnovije

Školovanje romske djece u Brčkom

Jako loša saradnja između institucija

Adnan Pečković

Osnovana zamjena za SPUS

U timu vlada dobra atmosfera

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Alma Strika, studentica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i bivša članica Izvršnog odbora SPUS-a

SPUS više nema pravo donositi odluke, ali ih donosi

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

SPUS praktično ne postoji – oteo ga predsjednik, koji to više nije

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Škola u prirodi za četvrte razrede u Šabićima

1.500.000 KM bez plana i strategije

Merima Ražanica