Izbori za obrazovanje

Obrazovanje u sredini predizborne kampanje

Kandidati i stranke ne govore o obrazovanju

Saša Buljević

21.09.2018

Nijedna stranka, osim SDA, ne hvali se uspjesima u oblasti obrazovanja. Je li u pitanju skromnost ili su svjesni da nemaju čime da se pohvale?

Foto: hxdbzxy / Shutterstock.com

Prošle sedmice objavili smo odgovore političkih partija na pitanje o njihovim strategijama unapređenja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, a sada analiziramo sadržaje internet-stranica tih političkih partija (SDA, SNSD, SDP, HDZ BiH, HDZ 1990, DF, SDS, NDP, Naša Stranka, SBB i PDP) na kojima obrazovanja – NEMA!

Političke partije na svoje internet-stranice u prvih 15-ak dana ili prvoj polovini predizborne kampanje postavljaju program, obavještenja, intervjue kandidata i predstavnika stranaka, te izvještaje o predizbornim aktivnostima.

 

SDA

Jedini sadržaj, pored izbornog programa u kom se obrazovanje pominje šest puta na 36 strana, koji ima veze s obrazovanjem je čestitka učenicima i nastavnicima povodom početka nove školske godine, ali ta obavijest ne pripada predizbornim sadržajima. Ostale objave odnose se na promociju kandidata i napade na suparničke stranke.

U izbornom programu obrazovanje je pod rednim brojem VIII. Tu je otprilike stranica i po teksta, gdje se navodi da se reforme obrazovanja odvijaju još od završetka rata, s posebnim akcentom na reforme nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja, na eksternu maturu, rad na harmonizaciji zakona na entitetskom i kantonalnom nivou sa zakonima na nivou države, na projektima zapošljavanja mladih asistenata i slično. Buduće aktivnosti SDA je predstavila u devetnaest tačaka, a prva tačka je (ne)ravnopravnost sve djece u pristupu obrazovnom sistemu. Kao primjer za to naveden je slučaj RS-a i određenih kantona u kojima je onemogućeno izučavanje grupe nacionalnih predmeta. Ostale tačke odnose se na obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, kurikularnu reformu obrazovanja, plan upisa u srednje škole na osnovu analize tržišta i identifikacije deficitarnih zanimanja, te povećanje budžetskih izdvajanja za nauku do dva posto.

Programska deklaracija šestog kongresa SDA

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

SNSD

Niti jedna objava na internet-stranici ove stranke nema veze s obrazovanjem i obrazovnim politikama. Većina sadržaja odnosi se na diskreditaciju političkih protivnika.

Program ove stranke predstavljen je na šest stranica. Sadrži jedan pasus koji se odnosi na obrazovanje, ali bez konkretnih najava aktivnosti koje bi mogle sugerisati bilo kakve ozbiljne reforme ili unapređenje obrazovnog sistema u Republici Srpskoj.

Program Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

SDP

Jedna objava na internet-stranici SDP-a odnosi se na obrazovanje: Čengić se zalaže za provedbu sistema dodjele besplatnih udžbenika osnovcima i socijalno ugroženim kategorijama. Pored toga, u proteklih mjesec dana nije objavljeno ništa o planovima i programu stranke u okviru reforme obrazovanja, ali u predizbornom dokumentu postoji plan za obrazovanje u četiri dijela: Predškolski odgoj i obrazovanje, Osnovno i srednje obrazovanje, Visoko obrazovanje i Inkluzivno obrazovanje. U svakom dijelu predstavljen je plan obrazovanja, koji se sastoji od identifikacije ključnih problema, načina rješavanja identifikovanih problema i predstavljanja projekata kojima bi poboljšali obrazovni sistem. Za predškolski odgoj predviđeno je uključivanje više djece u obrazovanje, izgradnja novih i unapređenje postojećih vrtića i veća dostupnost bez obzira na socijalni status. U osnovnom i srednjem obrazovanju najveći identifikovani problemi su segregacijski sistem i neefikasnost provedenih reformi. Kao glavni ciljevi istaknuti su: depolitizacija školstva, kurikularna reforma bazirana na ishodima učenja, te uvođenje jednog maternjeg jezika. Prioritet u sklopu visokog obrazovanja predstavlja određivanje efikasnosti visokoobrazovnih ustanova i kreiranje sistema nagrađivanja, gdje bi se favorizovale kvalitetnije ustanove, te destimulirale najlošije. Također, akcenat je na usklađivanju tržišta rada i kadrova koje univerziteti proizvode. U dijelu posvećenom inkluzivnom obrazovanju jedna od glavnih tačaka je donošenje zakona o inkluziji koji će uključivati djecu s poteškoćama u razvoju, bez obzira na dijagnozu i stepen invaliditeta. Naglašena je i potreba za efikasnijim uključivanjem romske populacije u obrazovni sistem.

Strategije provođenja navedenih planova variraju: dok za pojedine probleme postoje jasne mjere, poput donošenja određenih zakona, druge ostaju u domenu obećanja, bez jasne strategije (na koji način doći do finansijskih sredstava i kojim mehanizmima izvršiti promjene u obrazovnom sistemu).

Plan 10 - SDP BiH

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

HDZ BiH

Na internet-stranici HDZ-a BiH ne postoje objave koje se odnose na obrazovanje. Jedini sadržaj posvećen toj djelatnosti je dio programa koji se odnosi na obrazovnu politiku, predstavljen u tri pasusa. Glavni fokus programa je na kreiranju hrvatskog obrazovnog sistema, na hrvatskom jeziku, koji će obuhvatiti osnovno, srednje i visoko obrazovanje; spomenuto je da je potrebno osavremeniti obrazovni sistem koji će se zasnivati na ishodima učenja. Bez detaljnijeg obrazloženja spomenuta je i kurikularna reforma.

HDZ - Obrazovanje, znanost, kultura, sport i mediji

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

HDZ 1990

Jedina objava o obrazovanju na internet-stranici ove stranke je čestitka povodom početka nove školske godine, s obećanjima o promjeni obrazovnog sistema.

U izbornom programu HDZ-a 1990 obrazovanju je posvećena jedna stranica, na kojoj se ističe važnost odvijanja nastave na hrvatskom jeziku, ali i reforme na svim obrazovnim nivoima, kao i depolitizacija obrazovnih institucija na način da se zapošljavanje odvija po kompetentnosti, a ne po partijskoj liniji. U okviru ovog dokumenta nema jasne strategije ili plana unapređenja obrazovnog sistema.

HDZ 1990 - Programska deklaracija

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

DF

Ni DF na svojoj internet-stranici nema objava koje se odnose na obrazovni sistem. U programu predstavljenom na 78 stranica poglavlje Obrazovanje, nauka i sport zauzima sedam stranica, na kojima su izneseni strateški ciljevi za unapređenje osnovnog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja. Ciljevi DF-a većinom se poklapaju s ciljevima SDP-a. Demokratska fronta zalaže se za reformisano devetogodišnje obrazovanje s jedinstvenim udžbenicima. Također, zalaže se za obavezno srednjoškolsko obrazovanje, povezivanje tržišta rada sa srednjim školama i univerzitetima, depolitizaciju univerziteta i veća ulaganja u podizanje kvaliteta visokoobrazovnih institucija, kao i poboljšanje inkluzivnog obrazovanja. Načini provedbe strateških ciljeva nisu predstavljeni u programu DF-a.

DF GS - Izborni program 2018

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

SDS

Na internet-stranici SDS-a jedina objava koja se tiče obrazovanja je izjava Ivanke Marković, gdje se ističe kako sadašnja politika zapošljavanja po partijskoj liniji šalje pogrešnu poruku mladima, te obrazovane ljude koji nisu u političkim partijama primorava da svoju karijeru grade van države.

Kao što je slučaj i sa SNSD-om, većina objava odnosi se na diskreditaciju političkih protivnika.

U programu stranke na obrazovanje je izdvojena svega jedna stranica (od 71). Tu se navodi da je potrebna reforma, čiji je cilj dostizanje savremenih naučno-tehnoloških standarda, ali da se pritom zadrži nacionalni karakter nauke i obrazovanja. (Navedena strategija je paradoksalna sama po sebi jer se savremenim metodama isključuje nacionalni karakter iz jednačine.) Kada je riječ o visokom obrazovanju, SDS se, pored očuvanja obrazovnog sistema koji je dostupan svima, zalaže za formiranje elitnih obrazovnih ustanova koje će biti rezervisane samo za najbolje studente. SDS također predlaže da studenti koje finansira država imaju određene obaveze prema njoj, u cilju smanjenja odliva kadra.

Program Srpske demokratske stranke

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

NDP

Na internet-stranici NDP-a nije moguće naći objave koje se odnose na obrazovanje. Program koji se sastoji od 17 stranica sadrži tri pasusa o obrazovnim politikama.

NDP, između ostalog, zagovara kreiranje konkurentne atmosfere u obrazovnoj sferi kreiranjem privatnih i javnih obrazovnih ustanova, obaveze pojedinca prema zajednici ukoliko ona finansira njegovo obrazovanje i prilagođavanje sistema obrazovanja sposobnostima polaznika i potrebama društvenog razvoja.

U deklaraciji NDP navodi da će posebnu pažnju posvetiti obrazovnom sistemu i raditi na osnovu potreba privrede i tržišta rada.

Način implementacije promjena u obrazovnom sistemu nije preciziran.

Program NDP (latinica)

Program NDP (ćirilica)

Deklaracija

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

Naša Stranka

Posljednja objava Naše stranke vezana za obrazovanje jesu odgovori Damira Marjanovića na pitanja Školegijuma za tekst koji smo spomenuli na početku i koji je na našem portalu objavljen 8. septembra.

U programu ove stranke obrazovna politika predstavljena je na četiri stranice, sa četiri cilja: definiranje i razvoj osnovnih obrazovnih standarda koji će osigurati minimalan nivo kompetencija, znanja i vještina koje trebaju biti ostvarene kao rezultat procesa obrazovanja; obezbjeđenje principa jednakosti pristupa i učešća u obrazovnom procesu koji neće jačati etničke podjele i koji će osigurati jednake uslove obrazovanja za svu djecu u BiH; usklađivanje obrazovnih politika sa politikama socijalno-ekonomskog razvoja i zapošljavanja; povezivanje planova upisa na srednjim školama i univerzitetima sa potrebama tržišta rada; uspostava institucionalne strukture za ocjenu efikasnosti rada obrazovnih institucija; provođenje redovnog nadzora i evaluacije rada obrazovnih institucija i ostvarenih rezultata.

Svaki cilj prate aktivnosti koje Naša stranka namjerava poduzeti, što u određenoj mjeri ukazuje na postojanje strategije za reformu obrazovanja, ali nema načina provođenja većine aktivnosti.

Naša stranka - Obrazovanje

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

SBB

Jedina objava SBB-a u vezi s obrazovanjem odnosi se na inicijativu obezbjeđivanja besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola.

Program stranke nije moguće pronaći na internet-stranici, ali je u rubrici Politika SBB-a u nekoliko crta opisana obrazovna strategija: SBB se zalaže za jedinstven obrazovni sistem, s poštivanjem jezičkih, nacionalnih, kulturoloških, vjerskih i svih drugih prava i sloboda, te ravnopravnu upotrebu svih službenih jezika. Također, spominje se obezbjeđivanje besplatnog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, kao i reforma visokog obrazovanja. Aktivnosti i mehanizmi za provedbu reformi nisu obrazloženi.

Politika SBB-a

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

PDP

PDP nema nijednu objavu koja se odnosi na obrazovanje.

U programu koji je objavljen na internet-stranici, u dijelu o obrazovanju navodi se potreba reformiranja obrazovnog sistema i usklađivanja s tržištem rada, te nekoliko aktivnosti u cilju povezivanja obrazovnog sistema i tržišta rada, ali ne i objašnjenje kako to postići i kada, u kom vremenskom intervalu nakon izbora.

PDP - Obnova Srpske

Među uočenim medijskim izjavama kandidata ove stranke do 17. septembra – nema izjava o obrazovanju.

 

Pouka:

Na osnovu analize internet-stranica odabranih političkih partija može se zaključiti da njima obrazovanje nije na prvom mjestu, iako u svojim programima tvrde suprotno. Većina stranaka obećava strategiju koja će omogućiti bolju koordinaciju između obrazovnog sistema i tržišta rada. Gotovo sve stranke se zalažu za reformu obrazovnog sistema koja će se bazirati na ishodima učenja. No, nema odgovora na pitanja zbog čega u Federaciji BiH nisu provedene adekvatne kurikularne reforme za koje tvrde da se zalažu; zbog čega HDZ BiH nije proveo reforme u Zapadnohercegovačkom kantonu, gdje su imali apsolutnu većinu; zbog čega SDA nije pokrenula kurikularnu reformu baziranu na ishodima učenja u kantonima gdje je osvojila većinu zastupničkih mjesta, jer bi, sudeći po programima opozicije, takva reforma bila podržana?

Nijedna stranka koja je bila na vlasti, osim SDA, nije predstavila viđenje svojih dosadašnjih dostignuća u okviru razvoja i unapređenja obrazovnog sistema. Je li u pitanju skromnost ili su svjesni da nemaju čime da se pohvale – prosudite sami. Važno je znati da obrazovanje povlači gotovo trećinu svih budžeta u BiH, u obrazovanju radi veliki broj ljudi, a kroz obrazovanje mora proći baš svaki čovjek i upravo to mu treba obezbijediti vlast za koju se političke partije bore na izborima.

Najnovije

Obrazovanje u predizbornoj kampanji za opšte izbore u BiH 2018. godine

Stranački volonteri neznalice, a stranke nezainteresovane

Saša Buljević

Manifest

Izbori za obrazovanje

Nenad Veličković

Opći izbori 2018

Izbori (se) Za obrazovanje: Odgovori stranaka (II)

Školegijum redakcija

Opći izbori 2018

Izbori (se) Za obrazovanje

Školegijum redakcija

Intervju s Elmedinom Konakovićem

Konaković: Moje opredjeljenje je obrazovanje kao temelj društva

Rubina Čengić