Nova čitanja

Još malo o udžbenicima, ovim besplatnim

Jesu besplatni, al' džaba vam ih

Arifa Isaković

24.06.2022

Nastavnicima je nelogična struktura udžbenika veći problem od grešaka, jer grešku mogu ispraviti, a strukturu udžbenika ne mogu.

Ilustracija: nuvolanevicata / Shutterstock.com

Mnogi roditelji učenika osnovne škole pohvalili su Vladu Kantona Sarajevo za kupovinu udžbenika za sve đake od petog do devetog razreda. Istina, i politički protivnici angažirali su armiju botova sa zadatkom da ovaj čin Vlade prikažu kao nepotrebno trošenje budžetskog novca. No, ni jedni ni drugi, ni pozicija ni opozicija, ne rade u interesu građana, odnosno djece/učenika, a sudeći po hvalospjevima Vladi – ni sami građani ne brane svoje interese! 

Do sada su besplatne udžbenike dobijali samo učenici iz socijalno ugroženih porodica i porodica s troje i više djece. Ovo nije bilo praksa ni u Titino doba – roditelji su kupovali djeci udžbenike i ostali pribor i kada su imali troje djece školske dobi, pa čak i petero. Ali ok, Vlada ima novca i odlučila je da ga tako troši.

I opozicija ima pravo da kritikuje i da tvrdi da to radi s ciljem zaštite interesa građana, ali je šteta što u toj kritici ne koristi relevantne argumente, a da koristi ne bi morala izmišljati neistine o sadržaju besplatnih udžbenika jer sadržaj kupljenih udžbenika nije vrijedan četiri miliona maraka! 

Prije svega, brzina kojom se proširila informacija da je Vlada Kantona Sarajevo kupila i udžbenik za predmet Društvo za peti razred osnovne škole u kojem se promovišu istospolni brakovi zabrinjavajuća je više nego trošenje budžetskog novca na kupovinu udžbenika. Činjenica da je informacija masovno dijeljena na društvenim mrežama, a da objava ne sadrži podatke o autoru i izdavaču udžbenika i da niko ne pita o čemu se tačno radi, ukazuje na nizak nivo medijske pismenosti cjelokupnog društva. Nije bilo potrebno objaviti naslove i autore svih odobrenih udžbenika za Društvo u 5. razredu da bi se dokazalo da se radi se o zlonamjernoj dezinformaciji: prema Nastavnom planu i programu, dostupnom na stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na časovima Društva učenici u 5. razredu uče o historiji i geografiji Bosne i Hercegovine, a ne o porodici i braku. 

A sad da vidimo zašto udžbenici nisu vrijedni četiri miliona maraka! Ne radi se o materijalnim greškama u njima, o tome su studije napisane, nego o tome da nisu usklađeni sa Zakonom o udžbenicima Kantona Sarajevo. 

Prema Zakonu, sadržaj udžbenika je usklađen sa nastavnim planom i programom nastavnog predmeta, podijeljen na cjeline, dijelove i nastavne jedinice sa istaknutim ključnim pojmovima, slikama i grafičkim prikazima koji pridonose boljem razumijevanju sadržaja (član 6, stav c). Dakle, Zakonom je definirano da udžbenik mora biti podijeljen na nastavne jedinice, a prema didaktičkoj definiciji, nastavna jedinica je zaokruženo gradivo koje se obrađuje tokom jednog nastavnog sata, a kao dio određenog predmeta čini logički strukturiranu i tematski povezanu cjelinu. 

Za udžbenike ovo znači da u njima moraju biti sve nastavne jedinice iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu, i one moraju biti logički strukturirane i tematski povezane. Nastavnicima je neusklađena struktura udžbenika s važećim planom i programom veći problem od grešaka, jer grešku mogu ispraviti, a strukturu udžbenika ne mogu. A ustvari je nelogičan nastavni plan i program koji je Ministarstvo donijelo, isto ono Ministarstvo koje je propisalo da udžbenik mora biti podijeljen na nastavne jedinice!

Objasnit ću ovo na primjeru historije – ne znam kakva je situacija s drugim predmetima. Prva nastavna jedinica po planu i programu za historiju u sedmom je Pad Zapadnog rimskog carstva, a druga Seoba naroda. Zar se može izučavati i objasniti pad Zapadnog rimskog carstva bez seobe naroda i obratno!? 

Bizantija do XII stoljeća i kršćanstvo naziv je trinaeste nastavne jedinice, a to je nelogično i tematski nepovezano jer se kršćanstvo nije razvijalo samo u okviru Bizantijskog carstva. U udžbeniku koji koristim Bizantija je zasebna nastavna jedinica, a kršćanstvo se izučava u okviru nastavne jedinice Monoteizam – kršćanski i islamski svijet.

Bosna u doba najvećeg uspona – Tvrtko I Kotromanić naziv je jedinice u nastavnom planu i programu, a u udžbeniku je Kralj Tvrtko I (1353–1391) jedan dio nastavne jedinice Uspon Bosne. U udžbeniku je sultanu Sulejmanu I Zakonodavcu posvećena jedna rečenica, a po nastavnom planu i programu jedna nastavna jedinica! Isti slučaj je i s Velikim bečkim ratom. Ako uzmemo u obzir didaktičku definiciju nastavne jedinice, ni u jednom odobrenom udžbeniku ne postoje lekcije: Bosna u doba najvećeg uspona – Tvrtko I Kotromanić, Sulejman I Zakonodavac i Veliki bečki rat. 

Prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, nastavnici su obavezni izvoditi nastavu po važećem nastavnom planu i programu, a nastavni program je školski dokument kojim se propisuje obim, dubina i redoslijed nastavnih sadržaja u pojedinom nastavnom predmetu. Dakle, program propisuje obim, dubinu i redoslijed nastavnih sadržaja, a iz pobrojanih primjera očita je neusklađenost nastavnog plana i programa s udžbenicima. 

Istina je da su udžbenici puni grešaka i nepotrebnih podataka, ali su, za razliku od nastavnog plana i programa, bar logički strukturirani i tematski povezani, a razlika između njih i NPP-a otvara pitanje po čemu nastavnici da izvode nastavu – po planu i programu ili po udžbeniku!? Ako rade po udžbeniku, u sukobu su sa Zakonom, a ako rade po nastavnom planu i programu, rade protiv interesa đaka! Moglo bi se reći da većina nastavnika i nastavnica radi protuzakonito, jer nema udžbenika koji odgovara NPP-u za Kanton Sarajevo, a prema zakonu o osnovnom obrazovanju i kolektivnom ugovoru – nastavnici zbog toga mogu dobiti otkaz!

Najnovije

Online lice škola No. 13

Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

Nacrtano riječima

Kafić s pogledom na školu

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Nacionalizam i ljepota

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Dvije polovine mozga nastavnika

Školegijum redakcija