Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka

Andrej Arkoš

01.12.2023
Online lice škola No. 13

Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U trinaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledali smo stranice:

Osnovne škole Nafija Sarajlić, Sarajevo;

Osnovne škole Mirsad Prnjavorac, Vogošća;

Osnovne škole Petar Petrović Njegoš, Istočna Ilidža; 

Osnovne škole Miroslav Krleža, Zenica; 

Osnovne škole Fra Jeronima Vladića, Ripci.

 

Dostupni obrasci za prijavu vršnjačkog nasilja

Osnovna škola Nafija Sarajlić, Sarajevo, 24. 11. 2023, 13:15

50 bodova

Na naslovnoj stranici nalazimo biografiju Nafije Sarajlić, himnu škole, podatke o menadžmentu škole, kodeks ponašanja i odijevanja i obrasce za prijavu nasilja i korupcije.

Uz podatke o školi predstavljen je intervju sa direktoricom i informacije o zanimljivim lokacijama u blizini škole.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici. Nedostaju odluke, rješenja i zapisnici škole.

Link na izjavu za pravdanje izostanaka ne radi. 

Na stranici nema izvještaja o dešavanjima u školi, vijesti o postignućima učenica i nastavnica, ni fotoalbuma koji prikazuju školske događaje.

Omogućen je kontakt sa svim nastavnicima razredne i predmetne nastave i sa administrativnim osobljem putem e-maila.

Nedostaju nastavni planovi i programi, godišnji plan rada škole i link za pristup e-dnevniku.

Dostupni su termini dodatne i dopunske nastave, raspored sekcija, termini konsultacija sa nastavnicima i plan slobodnih aktivnosti. 

 

Potpune informacije o nastavi

Osnovna škola Mirsad Prnjavorac, Vogošća, 26. 11. 2023, 14:05

73 boda

Pored pregleda osnivanja škole i ključnih prekretnica, navedeni su misija i vizija škole.

Na raspolaganju je formular za prijavu svih oblika nasilja i link na knjigu pohvala i žalbi.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, formulari za žalbe i prijave, okvirni propisi i propisi škole

Nedostaju uputstva za upis đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Link na Plan zaštite u slučaju nepogoda OŠ Mirsad Prnjavorac ne radi.

Predstavljeni su članci o edukativnim radionicama, vijesti o đačkim aktivnostima i uspjesi učenika u prošloj školskoj godini.

Dostupni su nastavni planovi i programi, školski kalendar, raspored časova i zvona, termini održavanja konsultacija, raspored prevoza učenika i okvirni plan pisanih provjera za prvo i drugo polugodište, termini dodatne, dopunske nastave i sekcija. 

Roditeljima i učenicima omogućen je pristup e-dnevniku.

Biblioteka sadrži spisak lektira za sve razrede i rubriku u kojoj školska bibliotekarka preporučuje knjige za čitanje. Prikazani su linkovi na korisne sadržaje.

 

Bez godišnjeg rasporeda

Osnovna škola Petar Petrović Njegoš, Istočna Ilidža, 27. 11. 2023, 09:00 

51 bod

Stranica je jednostavna, ima jasne nazive rubrika koje omogućavaju brzu i efikasnu navigaciju. U rubrici O školi, uz istorijat, navedeni su misija i vizija ustanove.

Ponuđene informacije su dostupne na jedan klik, jasne su i ažurirane. 

Među sadržajima nalazimo izvještaje o dešavanjima u školi i vijesti o pojedinim aktivnostima učenica i učenika. 

Navedena je stručna sprema nastavnog osoblja, ali nema informacija o njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Nisu dostupni zakoni i pravilnici ministarstva niti odluke, rješenja i zapisnici škole. Izostavljena su i uputstva za upis đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Prikazan je raspored smjena, ali su izostavljeni godišnji plan rada i nastavni planovi i programi. 

Raspored dopunske, dodatne nastave i termini informacija su iz školske 2021/2022. godine. 

Roditeljima je omogućen pristup e-dnevniku.

 

Spisak lektira

Osnovna škola Miroslav Krleža, Zenica, 28. 11. 2023, 08:45

42 boda

Objavljeni tekstovi su uređeni različitim veličinama fontova, pored glavnog naslova nisu dodatno opremljeni, a prikazane fotografije nisu potpisane.

Ponuđene informacije su jednostavno dostupne, jasne i ažurirane.

Među pravnim aktima dostupni su Poslovnik o radu školskog odbora, Pravilnik o radu vijeća roditelja, Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom, Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih škola, Kriteriji o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa, Protokol o postupanju u slučajevima nasilja, Zakon o osnovnoj školi i Pravilnik o izboru učenika generacije

Na stranici nema izvještaja o događajima u školi, vijesti o nastavničkim i đačkim uspjesima, niti fotoalbuma koji opisuju školske događaje.

Dostupni su raspored zvonjenja za prvu i drugu smjenu, nastavni kalendar za ovu školsku godinu, termini informativnih sastanaka za roditelje, raspored održavanja dopunske i dodatne nastave i spisak vannastavnih aktivnosti i sekcija. Nedostaju nastavni planovi i programi.

Prikazan je spisak lektira za učenice i učenike od 3. do 9. razreda.

 

Neuređeni tekstovi

Osnovna škola Fra Jeronima Vladića, Ripci, 29. 11. 2023, 09:03

40 bodova

Uz pregled istorije škole nisu navedene misija i vizija ustanove. U rubrici Kutak za roditelje nema nikakvih sadržaja.

Tekstovi nisu uređeni i potpisani, veličina fontova nije jednaka u svim vijestima. Opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora.

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole.

Nedostaju i formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis učenika u prvi razred, kao i informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica sadrži članke o školskim aktivnostima, ali nema vijesti o postignućima učenika i nastavnica. U fotogaleriji se nalaze zastarjele fotografije iz 2014. godine.

Navedena je stručna sprema zaposlenika, ali nedostaju informacije o njihovim uspjesima i nagradama. Nisu dostupni e-kontakti ili termini fizičke dostupnosti.

Prikazan je kalendar rada za ovu školsku godinu i spisak izvannastavnih aktivnosti. Izostavljeni su nastavni planovi i programi, raspored nastave i zvonjenja i termini informativnih sastanaka za roditelje. 

Kao korisne stranice navedeni su portali Prometej, Rama-Prozor.info, Franjevački samostan Šćit i Općina Prozor-Rama.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023