Obrazovna politika

Univerzitet u Sarajevu i Uredba o zapošljavanju boračkih populacija

Inspekcija upozorava, Senat zapošljava, kandidati tuže...

Rubina Čengić

12.11.2021

Zašto su raspisivali konkurs ako su odabrali čovjeka koji zadovoljava zakonski minimum, pitaju odbijeni kandidati.

Foto: Školegijum

Senat Univerziteta u Sarajevu potvrdio je izbor asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu, koji je izabran u proceduri za koju je kantonalna inspekcija rada tražila da bude ponovljena jer nije primijenjena Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo.

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu su konačne, ali se može pokrenuti upravni spor pred kantonalnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Dakle, svi kandidati nakon odluke Senata mogu pokrenuti upravni spor ukoliko smatraju da su oštećeni odlukom. Univerzitet u Sarajevu je Rješenje Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite primio dva dana nakon donošenja Odluke Senata, odnosno Senat u trenutku odlučivanja nije imao informaciju o sadržaju rješenja Inspektorata rada, piše Dženana Husremović u ime Rektorata Univerziteta. 

Ovaj slučaj je sada u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo jer se Prirodno-matematički fakultet žalio na nalaz inspektora rada Ministarstvu za boračka pitanja, koje se proglasilo nenadležnim jer nije drugostepeni organ i predmet vratilo Upravi za inspekcije koja je svoj nalaz proslijedila tom Ministarstvu.

Mi radimo po žalbama i u konkretnom slučaju procedura je u toku, pa ne mogu davati komentare, ali možemo predmet vratiti inspekciji da ponovo utvrdi činjenice ili potvrditi nalaz inspekcije, kaže Azra Ivazović, pomoćnica ministrice u Sektoru za visoko obrazovanje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. 

Iz Ministarstva za boračka pitanja potvrdili su da oni ne rješavaju žalbe, ali da se Uredba odnosi i na visokoškolske ustanove u kojima su Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo ili općine na području Kantona Sarajevo osnivači ili iz budžeta daju najmanje 25 posto sredstava potrebnih za rad te institucije. 

S obzirom na to da se fakulteti u okviru Univerziteta u Sarajevu 100 posto finansiraju iz budžeta, mi smatramo da se Uredba odnosi i na njih. Za njenu provedbu zadužena je kantonalna Inspekcija rada, a kazne za neprovedbu su od pet do deset hiljada KM, kaže Belma Adilović, sekretarka u Ministarstvu za boračka pitanja. 

Sporni javni konkurs objavljen je na internet-stranici Univerziteta u Sarajevu, na stranici Prirodno-matematičkog fakulteta i u dnevnim novinama 6. maja 2021. godine. Komisiju za odabir najboljeg kandidata činili su redovna profesorica PMF-a Jasna Huremović kao predsjednica komisije, te docentice na PMF-u Alisa Selović i Jasmina Sulejmanović. 

Jasna Huremović ističe da je vrednovanje kandidata izvršeno na osnovu teksta javnog konkursa koji je načinjen u skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju.

Procedure izbora akademskog osoblja na PMF-u i na Univerzitetu u cjelini definirane su važećim Zakonom o visokom obrazovanju KS i Statutom UNSA, pojašnjava profesorica Huremović, a Dženana Husremović napominje da konkurs za izbor člana akademskog osoblja raspisuje rukovodilac organizacione jedinice, uz prethodnu saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu.

Uz samu proceduru, nekoliko kandidata osporava i odabir najboljeg, jer nije najbolji od osam prijavljenih kandidata – imao je završnu prosječnu ocjenu 8,06 na kraju prvog ciklusa i 9,29 na kraju drugog, dok je među preostalih sedam bilo pojedinaca sa značajno višim ocjenama i za prvi i drugi ciklus (9,57; 9,63; 10,00).

Jasmina Huremović kaže da je svih osam kandidata, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, ispunjavalo uslove da budu izabrani u zvanje asistenta na Katedri za analitičku hemiju. 

Jedini uslov za izbor asistenta jeste završen I i II ciklus studija, koji se vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8. Komisija za izbor akademskog osoblja je jedina kompetentna da, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, od svih kandidata koji ispunjavaju uslove, predloži kandidata za kojeg smatra da je najbolji izbor za traženo radno mjesto. Vodeći se time, Komisija je dala prednost kandidatu koji je odslušao 16 predmeta koji se slušaju na Katedri za analitičku hemiju na I ciklusu studija, te ostvario najvišu prosječnu ocjenu iz tih predmeta u odnosu na sve druge prijavljene kandidate – 8,81. Kako se radilo o izboru asistenta, broj objavljenih radova kandidata nije nam relevantan u donošenju konačne odluke o izboru, pojašnjava profesorica Huremović.

Kandidati na ovom konkursu koji su pokrenuli žalbeni postupak podsjećaju da tekstom konkursa niti Statutom Univerziteta u Sarajevu nije definisano da broj slušanih predmeta može biti kriterij prilikom davanja prednosti određenom kandidatu pri zapošljavanju. 

Zašto su raspisivali konkurs ako su odabrali čovjeka koji zadovoljava zakonski minimum, pitaju odbijeni kandidati. 

Dženana Husremović u ime Rektorata Univerziteta daje dodatno objašnjenje. 

Svi kandidati koji su se prijavili na konkurs za izbor asistenta na oblast Analitička hemija ispunjavali su uslove za izbor asistenta prema ovom članu Zakona. Zadatak komisije za rangiranje kandidata jeste da na osnovu niza parametara – kao što su prosječna ocjena na svim predmetima studija, broj položenih ispita i prosječna ocjena na predmetima koji pripadaju oblasti na koju se kandidat bira, pripadnost oblasti iz koje je rađen završni rad prvog i drugog ciklusa studija – Vijeću fakulteta predloži najboljeg kandidata za izbor na datu oblast. Prema tome, ukupni prosjek ocjena nije jedini kriterij prema kome se rangiraju kandidati, piše profesorica Husremović, a na dodatno pitanje zašto se u toj proceduri ne primjenjuje Statut Univerziteta (član 203) i Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti odgovara da na Univerzitetu cijene da akademska samouprava koju Univerzitet u Sarajevu posjeduje podrazumijeva, između ostalog, i pravo na izbor akademskog osoblja u skladu sa Zakonom. 

Konkursna procedura izbora u zvanje, neovisno o kojem izboru u akademsko zvanje se radi, provodi se na način da se cijeni ispunjenost uvjeta propisanih Zakonom i Statutom za izbor u konkretno akademsko zvanje. Konkursna procedura u ovom slučaju u potpunosti je provedena u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta u Sarajevu. Odredbe Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti primjenjuju se u proceduri izbora naučnoistraživačkog osoblja, a zvanje asistenta je naučnonastavno zvanje definirano Zakonom o visokom obrazovanju, te izbor asistenta ne podliježe odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, kaže Dženana Husremović.

Iz komisije za odabir najboljeg kandidata za mjesto asistenta za oblast Analitička hemija na Odsjeku za hemiju nisu dali na uvid rang-listu kandidata jer komisija samo daje prijedlog najboljeg, koji upućuje Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta, nakon čega imenovanje odobrava i čini konačnim Senat Univerziteta u Sarajevu. 

Slučaj je naizgled jednostavan – nije ispoštovana Uredba koja je usvojena u septembru 2020. i najjednostavnije bi bilo ponovno provesti konkursnu proceduru, ali nema ili volje ili odgovornosti. Za to vrijeme mladi ljudi postaju razočarani, gube vjeru u sistem, zakone, institucije, ali i fakultete koji ih uče da budu stručnjaci u svojim oblastima djelovanja. Jedina adresa na kojoj se mogu žaliti je sud! 

No, tokom pripreme ovog teksta brojni sagovornici, uz opasku da govore u lično ime i uz zahtjev da to ne ide u tekst, problematizirali su davanja prednosti boračkim populacijama više od 25 godina nakon rata, te uslovljavanje izbora akademskog osoblja. Više puta ponovili su rečenicu: Neće Ministarstvo za boračka pitanja Univerzitetu diktirati izbor asistenata. Bilo je i opaski da Uredba nije starija od Zakona, da neki i ne znaju za nju i, osim samog slučaja o kojem pišemo u ovom tekstu, ovo odbijanje da se javno govori o nečemu što možda jeste problem otvara pitanje kako unaprijediti visoko obrazovanje i fakultete koji streme što boljim pozicijama na međunarodnim listama kvaliteta.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović