Obrazovna politika

Počinju pregovori za novi kolektivni ugovor za predškolsko i osnovno obrazovanje

Vlada imenovala pregovarački tim

Rubina Čengić

01.07.2020

Sivro nema legitimitet jer nije reprezentativan, reprezentativni sindikat čeka pravdu, a oko 3.500 prosvjetara ne znaju čemu da se nadaju

Foto: Školegijum

U pregovaračkom timu za novi kolektivni ugovor za oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja, u ime Vlade Kantona Sarajevo, biće premijer Mario Nenadić, ministar obrazovanja Anis Krivić, ministar finansija Jasmin Halebić, ministrica pravde Mersa Kustura i ministrica za rad, socijalnu brigu, izbjeglice i raseljena lica Jasna Agić.

Aktuelni Kolektivni ugovor ističe 31. augusta 2020. godine, a anketa među nekoliko desetina prosvjetara iz različitih osnovnih škola i vrtića o tome da li znaju šta se nalazi u prijedlogu novog kolektivnog ugovora donijela je odgovore: a) znamo sve, povjerenik/ca u našoj školi nas redovno izvještava; b) čula/čuo sam od kolega iz druge škole; c) ne znam, a i ne zanima me dok ne bude sve gotovo i d) ne znam i ne čudi me da nismo obaviješteni – niti mi šta pitamo, niti nam šta govore, niti ko šta čita – ljudi su uglavnom nezainteresovani! Za to vrijeme dva sindikata zaposlenih u obrazovanju vode rat, zanemarujući značaj kolektivnog pregovaranja i zaštite prava radnika.

Prijedlog novog kolektivnog ugovora Vladi Kantona Sarajevo uputio je sarajevski Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH (SSOOiOFBiH), poznatiji kao Sindikat Saudina Sivre, za koji u Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, čiji je predsjednik Ibrahim Dedić, tvrde da je nelegalan.

Pojašnjenja radi, aktuelni Kolektivni ugovor potpisan je sa Kantonalnim odborom SSOOiOFBiH (Saudin Sivro) iako je, prema odgovorima na poslanička pitanja zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, reprezentativnost dodijeljena SSOOiOKS-u (Ibrahim Dedić). U Kantonalnom odboru SSOOiOFBiH tvrde da su oni reprezentativni na osnovu članstva i spominju 3.000 članova, ali se u Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo nezvanično može čuti da je taj broj pretjeran, da niko nikada nije vidio spisak članova, da su članovi tog Sindikata i direktori, njih 50-ak, što je neprihvatljivo, te da nije registrovan na nivou FBiH ili Kantona Sarajevo, što ga čini nelegalnim.

Ibrahim Dedić tvrdi da niko iz njegovog Sindikata nije vidio Prijedlog novog kolektivnog ugovora.

Prema našim informacijama sa terena, većina uposlenih u JU Djeca Sarajeva, kojih ima oko 460, i ogromna većina u osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo (oko 3.500 osoba), nije učestvovala u javnoj raspravi, nije imala pristup i uvid u Nacrt, pa ni Prijedlog novog kolektivnog ugovora. Ubijeđeni smo da 95% uposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo također nije imalo nikakvih informacija i nije učestvovalo u raspravama o izmjenama i utvrđivanju Prijedloga novog kolektivnog ugovora. Potvrdu toga dobili smo sa terena, od naših članova, pa i uposlenika koji plaćaju članarinu nepostojećem sindikatu. Naša pretpostavka je da se sve po pitanju novog kolektivnog ugovora dešava u uskom krugu ljudi odanih Saudinu Sivri, a to je njegov Kantonalni odbor i nekolicina odanih povjerenika. Dobro je poznato da je naš Sindikat osporio postojeći Kolektivni ugovor dan poslije potpisivanja, jer ga je potpisao neregistrirani i nepostojeći pravni subjekt, a posebno smo ukazali na to da je on diskriminatorski i štetan po uposlene u predškolskom i osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. Potvrdu naših tvrdnji i zahtjeva Vladi Kantona Sarajevo dostavili su ombudsmani za ljudska prava, koji su više puta dostavili preporuke i zahtjeve za otklanjanje diskriminatorskih odredbi postojećeg Kolektivnog ugovora, kaže Dedić.

No, Sivro tvrdi nešto drugo.

U januaru smo u svim školama i vrtićima članove pitali šta žele. Oni su tražili promjene mnogih članova koji se odnose i na materijalna i na nematerijalna prava, od procedura, radnog vremena, postupanja... Sve što su tražili ugradili smo u Prijedlog novog kolektivnog ugovora, osim onih zahtjeva koji su bili toliko suprotstavljeni da su isključivali jedni druge. Ugradili smo sve što predviđa Zakon o radu i sada naš Prijedlog sadrži 188 članova – to je najobimniji kolektivni ugovor u BiH i regiji. Identičan je i za srednje obrazovanje, i na osnovu našeg Prijedloga su i državni službenici i policija, pa čak i zdravstvo, tražili izmjene svojih kolektivnih ugovora. Uradili smo i sva tumačenja, jer smo u prethodnom periodu imali 30-ak zahtjeva za tumačenje određenih odredbi, pojašnjava Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora SSOOiOFBiH.

Na pitanje kako je moguće da nastavnici ne znaju šta se nalazi u Prijedlogu novog kolektivnog ugovora, Sivro kaže da su svi članovi sindikata imali pravo da tokom 15-ak dana u januaru daju svoje sugestije putem oglasnih ploča i povjerenika.

Prijedlog koji smo uputili Vladi ne možemo poslati članstvu jer to nije potpisan kolektivni ugovor, a ljudi prihvate zdravo za gotovo nešto o čemu još nismo ni počeli pregovarati. To su nastavnici i nemaju kad da čitaju i da razumijevaju ono što mi radimo, ali svaki član sindikata može svog povjerenika pitati šta i kako – a oni su dobili tekst onoga što smo mi predložili Vladi, kaže Sivro.

Dedić smatra da je sramotna konstatacija da uposlenici u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Kantonu Sarajevo ne razlikuju predloženo od usvojenog i da zbog toga ne trebaju vidjeti novi Prijedlog prije slanja Vladi ili usvajanja.

Smatramo da u Kantonu Sarajevo imamo vrsne odgajatelje, odgajateljice, učiteljice i učitelje, nastavnike i nastavnice, profesorice i profesore, magistre i doktore nauka koji su sposobni i spremni dati doprinos i učestvovati u kreiranju Prijedloga novog kolektivnog ugovora. Konstatacija Saudina Sivre je poniženje i vrijeđanje inteligencije svih prosvjetara u Kantonu Sarajevo, ističe Dedić i naglašava da očekuje da ministar Anis Krivić, poštujući pozitivne zakonske propise, osujeti praksu nezakonitog djelovanja samozvanog sindikalca.

Vlada Kantona Sarajevo treba ući u pregovore o novom kolektivnom ugovoru sa reprezentativnim sindikatom, koji je reprezentativnost stekao na temelju odrednica Zakona o radu koji kaže da se sindikat može smatrati reprezentativnim ako je registrovan kod nadležnog organa u skladu sa zakonom; ako se finansira pretežno iz članarine i drugih vlastitih prihoda; ako ima dovoljan broj učlanjenih zaposlenih, u skladu sa ovim zakonom.

Saudin Sivro ne ispunjava uslove propisane Zakonom o radu i ne može biti partner Vladi Kantona Sarajevo u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru. Tvrdnja da ima veće članstvo u najmanju ruku je neozbiljna jer ne ispunjava osnovni uslov, tj. nije registriran kod nadležnog organa. Saudin Sivro nema rješenje da je predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH. Na kraju svega, ako gledate i Ustavnu nadležnost, jasno je da je obrazovanje u nadležnosti Kantona Sarajevo, pa samim tim Sivrin sindikat nema ni mjesnu nadležnost, tvrdi Dedić.

A, šta se nalazi u Prijedlogu novog kolektivnog ugovora za predškolsko i osnovno obrazovanje...

Sivro tvrdi da je sve regulisano, od zapošljavanja, preko procedure prijave mobinga, lakše i teže povrede radne discipline, prijema u stalni radni odnos, do platnih razreda i naknada koje nemaju karakter plate.

U materijalnim elementima došli smo do blizu 90 miliona KM godišnje, a to su bruto plate, naknade, materijalni troškovi... Kako smo ugradili sve što su članovi tražili, ovaj iznos je povećan za pet miliona KM. Ne znamo šta će Vlada Kantona Sarajevo reći za ovo, ali mi očekujemo da do 31. 8. dobijemo novi kolektivni ugovor, koji će minimalno garantovati ista materijalna prava u odnosu na planirano aktuelnim budžetom i aktuelnim kolektivnim ugovorom – ista visina plata, topli obrok, naknada za rad u otežanim uslovima, pojašnjava Sivro.

Jedna od primjedbi pojedinih prosvjetara koji su pažljivo čitali kolektivni ugovor i sa kojima je Školegijum razgovarao odnosi se na neravnopravan položaj nastavnika pri konkurisanju za nagrade. Naime, oni koji imaju više individualnih programa i rade sa većim brojem djece sa različitim oblicima poteškoća ne mogu se natjecati za nagrade jer imaju više posla od kolega koje nemaju takve obaveze. Sivro smatra da ova primjedba ne stoji.

Jedna učiteljica, a one su najopterećenije, koja ima učenika sa poteškoćama i individualni plan i program, ima povećanje plate za 10 posto, što znači da na 1.165 KM dobije 116,5 KM, puta broj nastavnih mjeseci – to je više od 1.000 KM neto za godinu, i ona ne mora da se takmiči za stimulaciju. Ali, imamo drugi problem oko stimulacija: mi smo rekli da Vlada mora planirati 1,5 posto od bruto plata, i to je preko milion maraka. Ljudi su dobili odluke i rješenja i naplatili su svoje stimulacije koje se dodjeljuju maksimalno dva puta godišnje. Mi smo razgovarali o tome i prošle godine, jer su dugo čekali te stimulacije, ali to nije plata i to se čeka. I sada smo tražili novac za nagrade – od 40 do 100 posto plate – i Sindikat će izaći iz te priče; neka Vlada napravi kriterije i onda to nije 1,5 posto, nego 3, što će biti oko 2,5 miliona KM za nagrade. Neka se onda ljudi takmiče, pojašnjava Sivro. Naglašava da nagrade dodjeljuje direktor škole, uz konsultacije sa sindikatom, da odluke stavlja na oglasnu ploču, pa ih, ako nema primjedbi, dostavlja ministru i sindikatu koji daju saglasnost, nakon čega slijedi rješenje na koje se nezadovoljni mogu žaliti.

Ranije je taj postupak bio netransparentan, i jedne godine bi jedni dobili nagrade, a druge godine bi bili nagrađivani one koji su se žalili. Direktori nisu htjeli ili nisu smjeli da stimulišu stvarne rezultate, nego su kupovali socijalni mir, a nama su prigovarali da ne trebamo pitati za taj novac. U kolektivnom ugovoru sada imamo kriterije. Godinama je bilo pogrešno shvaćeno da onaj ko je nagrađen mora ispunjavati sve kriterije, pojašnjava Sivro. Kaže da je u novom ugovoru predviđeno 50.000 KM nagrade za nastavnike čiji đaci pobjeđuju na međunarodnim takmičenjima, jer je to izuzetno zalaganje, ali da su nagrade predviđene i za rad na projektima izvan nastave, za rad u komisijama. Ljudi su navikli da im se sve plati, koliko god, ali da im se vrednuje, jer u komisijama rade i izvan radnog vremena.

Svi nastavnici koji su bili angažovani na televiziji, kroz materijale, webinare, po novom kolektivnom ugovoru zaslužili su da budu nagrađeni. Samo u 2018. godini imali smo više od 260 radnika koji su radili prekovremeno i svi su bili plaćeni od 5 do 20 posto jer su umjesto 21 imali 24 časa i još neke aktivnosti. Bio im je plaćen prekovremeni rad, bio je i 2019, a za 2020. godinu ne znamo, pisali smo članstvu, rekli da ne prihvataju prekovremeni rad i vidjećemo, objašnjava Sivro.

Druga primjedba onih koji su pročitali Prijedlog novog kolektivnog ugovora je neravnopravnost kod naknada za liječenje teških bolesti.

Riječ je o naknadi za teške bolesti i invalidnost. Ranije se iz budžeta izdvajalo 450.000 za to, a sada taj iznos prelazi 1,1 milion KM jer smo primijenili propis kao za državne službenike i namještenike. Svi kolektivni ugovori imaju taj problem, a rješenje koje sada predlažemo prepisali smo od državnih službenika i namještenika. Ranije, u slučaju teške bolesti ili invalidnosti, uposlenici u drugim sektorima djelovanja dobivali su tri prosječne plate na nivou FBiH, a kod nas je bilo tri naše plate, i onda bi direktor dobio tri veće plate, a recimo higijeničarka tri manje, a bolest je bolest i svi su isto pogođeni. Radi se o bolestima sa liste teških bolesti sa nivoa FBiH. Prije toga nije bilo, a sada je prošireno i iznos se utrostručio, imamo sve više tih slučajeva... Uključili smo i stvarne troškove, i sada je pitanje šta ćemo od toga dobiti, kaže Sivro i zaključuje da je cilj Sindikata da za zaposlene u predškolskom i osnovnom obrazovanju zadrži najmanje ona prava koja su prosvjetarima zagarantovana budžetom za 2020. godinu.

Ministar Anis Krivić, uz opasku da mu je žao što ne može šire elaborirati ovo pitanje, kaže da predstoje pregovori.

Dedić kaže da ne može govoriti o Prijedlogu novog kolektivnog ugovora jer ga nije ni vidio.

Saudin Sivro je naučio na vaninstitucionalno i nezakonito djelovanje, privatizaciju sindikata i sindikalizma, pa pokušava preko pojedinih političkih centara moći progurati svoje zamisli, krijući se iza uposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kaže Dedić i napominje da između ova dva sindikata ne postoji apsolutno nikakva saradnja.

Nije rijedak slučaj da pojedini direktori i direktorice, lojalni Saudinu Sivri, proganjaju, vrše opstrukcije, pritiske i provode mobing nad članovima i simpatizerima Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, nastavlja Dedić i najavljuje da će s tim pojavama upoznati ministra Krivića te da će ubrzo izaći u javnost sa konkretnim slučajevima ako se nastavi progon onih koji misle drugačije i koje je zbog dodatnih pritisaka strah da javno govore o problemima na poslu.

Inače, kolektivni ugovor je pismeni sporazum između radnica i radnika koje predstavlja sindikat i jednog ili više poslodavaca, kojim se regulišu različita pitanja iz područja radnih odnosa i koji ima pravnu snagu, odnosno predstavlja izvor prava. To znači da radnici, ako nisu organizirani u sindikat, ne mogu s poslodavcem sklopiti važeći kolektivni ugovor. Kolektivnim ugovorima uređuju se pitanja plata i drugih materijalnih prava, radnog vremena i organizacije rada, odmora i dopusta, zaštite na radu, strukovnog osposobljavanja i drugih radnih i socijalnih prava, kao i mehanizama zaštite tih prava. Iako se sadržajem mogu preklapati s individualnim ugovorima o radu, kolektivni se ugovori u pravnom smislu od njih razlikuju po tome što se primjenjuju na sve radnike i radnice zaposlene u određenoj oblasti djelovanja.

Najnovije

Prigodno podsjećanje s nastavničke katedre

Evo kako neznanje izaziva probleme

Vedran Zubić

Pro contra

Eksterna matura – u čemu je problem?

Nenad Veličković

Božićna priča za veseli čas

Dolče Vita, na slici i dasci

Nenad Veličković

Povodom Priručnika za očuvanje nacionalnog identiteta i vrijednosti

Znanje, ljubav i poštenje

Nenad Veličković

Pripravnici u školama

Pravilnik za diskriminaciju

Arifa Isaković