Obrazovna politika

Ustavni sud FBiH oborio i nove izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u Tuzlanskom kantonu

USFBiH: Skupština uvodi pravnu nesigurnost i provodi diskriminaciju

Smiljana Vovna

05.06.2023

Nije USFBiH proizveo štetu svojom presudom ni bilo koga uputio na vođenje sudskih postupaka, nego svaki pojedinac ima pravo na zaštitu.

Ilustracija: Screenshot: Oslobođenje / YouTube

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je u aprilu 2023. godine oborio i nove izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, one kojima su Vlada i Skupština pokušali popraviti situaciju nakon odluke USFBiH iz marta 2022. godine.

Šta obični građani iz ovog skandala mogu zaključiti? Da svaka nova skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu, usta punih priča o depolitizaciji obrazovanja, što bi i trebala biti intencija svakog sekularnog društva i države, krši zakone i proizvodi pravnu nesigurnost jer javne pozicije vidi kao plijen, a svoje političko pozicioniranje u postavljanju podobnih kadrova na rukovodeća mjesta, između ostalog i u školske odbore koji upravljaju školama. A da njima, građanima, od sve demokratije ostaje samo obaveza da nadoknade milionske štete.

Podsjećanja radi, Skupština TK je u maju 2021. godine izmijenila Zakon i smijenila 121 direktora, od kojih je njih više od 80 tužilo svoje škole. Te smjene su Kanton, prema procjenama tadašnje opozicije, mogle koštati oko tri miliona KM! Izmjene je poništio Ustavni sud FBiH, a potom je Skupština, da bi ispoštovala odluku USFBiH, ponovo promijenila zakon da bi vratila smijenjene, a smijenila novoimenovane direktore, a Ustavni sud FBiH je poništio i to, uz obrazloženje da Skupština uvodi nesigurnost i provodi diskriminaciju. 

Krenimo redom.

Prvo je Skupština Tuzlanskog kantona u maju 2021. godine, na prijedlog zastupnika Mirsada Bečića, uz saglasnost Vlade TK, a bez izjašnjenja Zakonodavno-pravne komisije i bez javne rasprave, u skraćenom postupku izmijenila Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i omogućila smjenu školskih odbora i direktora škola bez ikakve prethodne procedure. Te izmjene Ustavni sud FBiH stavlja van snage u martu 2022. godine, a osporeni član (Mandat članova školskog odbora i direktora) je glasio: (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona članovima školskog odbora koji su imenovani na mandatni period od četiri godine prekida se mandat, o čemu će Vlada Kantona donijeti rješenje. (2) Nakon donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana, Vlada Kantona će u tim školama imenovati privremene školske odbore. (3) Licima zatečenim na dužnosti direktora škole, na dan stupanja na snagu ovog zakona, mandat prestaje po sili zakona, petnaestog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. (4) Školski odbori škola će po prestanku mandata direktora iz stava (3) ovog člana imenovati vršioce dužnosti direktora škola i raspisati javni konkurs za imenovanje direktora škola. (5) Lice koje je prije stupanja na snagu ovog zakona bilo na dužnosti direktora dva uzastopna puna mandata u istoj školi, ne može biti ponovno imenovano za direktora ili vršioca dužnosti direktora u toj školi. (6) Konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora škole koje su započete i nisu okončane do dana stupanja na snagu ovog zakona, poništavaju se. Školski odbori tih škola, nakon stupanja na snagu ovog zakona, ponovo će raspisati i provesti konkurs za izbor i imenovanje direktora škole. (7) U školama u kojima su imenovani vršioci dužnosti direktora škola, i koje, na dan stupanja na snagu ovog zakona, nisu pokrenule konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora škole konkursne procedure vezano za izbor i imenovanje direktora škole provešće u skladu sa odredbama ovog zakona. (8) Postupci imenovanja predsjednika i članova školskog odbora koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama koje su važile prije stupanja na snagu ovog zakona.

U obrazloženju presude USFBiH piše da sporna odredba ima problematičan pravni efekat; da sporni član Zakona praktično suspenduje postojeće odredbe o imenovanju i razrješenju direktora i članova školskih odbora... sa zabrinjavajućim indicijama o njegovim mogućim diskriminatornim učincima. U obrazloženju dalje stoji da je ...u pravni život uvedena nova specifična pravna situacija, odnosno novi pravni institut, te se osnovano ovo može više podvesti pod neku vrstu dekreta o smjenjivanju određenog kruga lica, mimo redovno propisane zakonske procedure, koja i nadalje ostaje na snazi za sva lica (izuzev trenutno zatečenih) na istim pozicijama. 

USFBiH u obrazloženju podsjeća da je tada, primjenom osporenog člana Zakona, razriješeno, prije vremena na koje su imenovani, 88 direktora osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona i da se to odnosi i na članove školskih odbora. 

Prijevremeno razrješenje imalo se provesti unutar nadležnih organa i po procedurama koje su, u momentu donošenja osporenog člana Zakona, bile propisane i detaljno uređene navedenim pravnim aktima... Ovim činom Skupština Tuzlanskog kantona je dovela u pitanje suštinu i definiciju zakona kao pojma i kategorije, objašnjava USFBiH.

Nakon ove odluke, Skupština ponovo mijenja Zakon i usvaja nove članove u kojima se obavezuje da će u roku od osam dana vratiti na pozicije sve smijenjene koji zatraže da budu vraćeni, a razriješiti one koje je ranije imenovala na njihova mjesta. 

Zatim je jedna trećina poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona u augustu 2022. godine podnijela Ustavnom sudu FBiH zahtjev za ocjenu ustavnosti novih članova zakona pozivajući se na raniju Presudu na osnovu koje su smjene postale neustavne. Zastupnici cijene da nove izmjene Zakona imaju i elemente krivične odgovornosti jer je, nakon Presude USFBiH, Skupština Tuzlanskog kantona imala saznanje i konkretan pravni stav, te da je mogla i MORALA spriječiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama i konkretnih odredbi, a da je Ustavni sud FBiH to trebao provjeriti i po službenoj dužnosti. 

Ustavni sud FBiH u novoj Presudi iz aprila 2023. poništava nove izmjene i odbija Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke da su nove izmjene odgovor na navode iz zahtjeva i da se ne može zanemariti ogromna količina neizvjesnosti i već proizvedene štete koje su u Tuzlanskom kantonu nanijete samim donošenjem Presude. USFBiH nadalje kaže da je neprihvatljiva tvrdnja da je Sud donošenjem presude nanio štetu kada je utvrdio neustavnost određenih zakonskih odredbi, a ne da je šteta proizvod donošenja neustavnih odredbi od strane zakonodavstva, što je konkretno bio slučaj.

U konkretnom slučaju, na prvi pogled, može se učiniti čak i pozitivnom ova intencija zakonodavca da riješi i sanira kroz zakon posljedice neustavne primjene tadašnjeg člana 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, barem kad su u pitanju direktori osnovnih škola. No, očigledno je da je zakonodavac pokušao otići i korak dalje, pa propisati rješavanje na istovrstan način statusa direktora u nekim hipotetskim situacijama kada bi prekid mandata bio posljedica i neke buduće, pretpostavljene neustavnosti. Ta intencija, međutim, a što se vidi iz naprijed navedenog, očigledno posljedično proizvodi i dalje generisanje stanja neizvjesnosti jer je propisivanjem ovdje osporenih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama, ponovno, suprotno utvrđenoj neustavnosti i obrazloženju presude ovog suda na koju se pozivaju kao razlog ovakve intervencije, propisala mogućnost prekida mandata, ovaj put samo direktorima osnovnih škola, mimo redovne procedure koja je jasno propisana kroz odredbe osnovnog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, obrazlaže USFBiH uz napomenu da USFBiH nikog ne upućuje na vođenje sudskih postupaka, nego da svaki pojedinac čije je pravo povrijeđeno ima pravo da od nadležnog tijela traži nadoknadu, da Sud u potpunosti razumije da je na području Tuzlanskog kantona primjenom neustavne odredbe došlo do brojnih pojedinačnih postupaka u kojima se osporavala odluka o prekidu mandata zbog primjene neustavne odredbe, ali da svako lice kojem je povrijeđeno neko pravo primjenom odredbi koje su ocijenjene neustavnim, može od nadležnog tijela da traži izmjenu pojedinačnog akta donesenog na bazi odredbe koja je ocijenjena neustavnom. To je pravo pojedinca, ne i njegova obaveza i budući je neizvjestan događaj da li će pojedinac to pravo koristiti.

Običnom nastavniku nije bitno ko sjedi u fotelji direktora, nego, ako već u budžetima nije obezbijeđen novac za modernizaciju nastave i ako se već sam mora snalaziti i nabavljati najosnovnija učila za rad, treba stručnu osobu koja ima menadžerske sposobnosti umjesto političke podobnosti. Nažalost, obično pobjeđuje podobnost i biva potvrđena dogovorima koji se odvijaju daleko od institucija, na privatnim sjedeljkama u kafanama. Sitni čar imaju oni koji se identifikuju sa Mešinim Ulizicama, nesvjesni svoje prolaznosti, jer danas je najlakše biti ministar i direktor, to može biti svako, a dobar učitelj i nastavnik mogu samo rijetki, koji i dalje nemaju odgovor na pitanje od kojih sredstava će biti plaćene te famozne odštete u milionskom iznosu i ko će biti odgovoran.

 

Slika 1

 

*

 

Novi sporni članovi su 7 i 11.

 

Član 7. 

Iza člana 104. dodaje se novi član 104a. i glasi:

Član 104a. (Prekid mandata školskog odbora) 

(1) Ako je od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđena povreda Ustava Bosne i Hercegovine ili Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili je od strane Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena povreda Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenom odredaba zakona po osnovu kojih je školskom odboru prestao mandat prije njegovog isteka (u daljem tekstu: raniji školski odbor), Vlada Kantona će, na zahtjev jednog ili više članova ranijeg školskog odbora, u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, donijeti odluku o prekidu mandata školskog odbora koji je zatečen u mandatu u momentu zaprimanja zahtjeva (u daljem tekstu: aktuelni školski odbor) i uspostaviti mandat ranijem školskom odboru u trajanju utvrđenom odlukom kojom je raniji školski odbor prvobitno imenovan. 

(2) Odredba stava (1) ovog člana primjenjuje se u odnosu na aktuelni školski odbor bez obzira na to da li je imenovanje istog izvršeno primjenom odredaba koje su utvrđene kao odredbe kojima je učinjena povreda Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ako je primjenom tih odredaba ranijem školskom odboru prestao mandat. (3) Zahtjev za ponovnu uspostavu mandata u skladu sa stavom (1) ovog člana podnosi se Vladi Kantona posredstvom Ministarstva, u roku od 90 dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, odnosno u roku od 90 dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

 

Član 11. 

Iza člana 114. dodaje se novi član 114a. i glasi: 

Član 114a. (Prekid mandata direktora) 

(1) Ako je od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđena povreda Ustava Bosne i Hercegovine ili Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili je od strane Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena povreda Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenom odredaba zakona po osnovu kojih je direktoru škole prestao mandat prije njegovog isteka (u daljem tekstu: raniji direktor), školski odbor će, na zahtjev ranijeg direktora, u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, donijeti odluku o prekidu mandata lica koje je zatečeno u mandatu u momentu zaprimanja zahtjeva (u daljem tekstu: aktuelni direktor) i uspostaviti mandat ranijem direktoru u trajanju utvrđenom odlukom kojom je raniji direktor prvobitno imenovan. (2) Odredba stava (1) ovog člana primjenjuje se u odnosu na aktuelnog direktora bez obzira na to da li je imenovanje istog izvršeno primjenom odredaba koje su utvrđene kao odredbe kojima je učinjena povreda Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ako je primjenom tih odredaba ranijem direktoru prestao mandat. (3) Zahtjev za ponovnu uspostavu mandata u skladu sa stavom (1) ovog člana podnosi se školskom odboru, u roku od 90 dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, odnosno u roku od 90 dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. (4) Ako školski odbor ne postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana osnivač, odnosno Vlada Kantona, će na prijedlog Ministarstva razriješiti članove postojećeg školskog odbora i imenovati članove privremenog školskog odbora.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović