Obrazovna politika

Istraživanje

Administriranje školstva

Ajdin Tinjak

02.04.2015

Online istraživanje: Šta se na internetu može saznati o obrazovanju u nadležnosti kantona, entiteta i države Bosne i Hercegovine

Polazeći od općeprihvaćene pretpostavke da je obrazovni aparat Bosne i Hercegovine preglomazan, isparčan i neefikasan, željeli smo provjeriti rezultira li kvantitet kvalitetom. Najlakši i najbrži način jeste analiza web-prezentacija nadležnih ministarstva ili drugih zakonom predviđenih tijela.

Zanimalo nas je, drugim riječima, može li se na sajtu određenog ministarstva obrazovanja saznati:

a. Ima li uopće ministarstvo sajt ili barem prostor na webu u okviru neke druge nadređene institucije?

b. Koliko često se ažurira sadržaj?

c. Da li su na sajtu dostupni zakoni i pravilnici iz oblasti obrazovanja?

d. Da li je dostupan plan i program za tekuću školsku godinu i popis važećih udžbenika?

e. Postoji li kontakt za pitanja građana, s arhivom pitanja i odgovora?

f. Da li su dostupni godišnji finansijski izvještaji?

g. Postoji li na sajtu spisak zaposlenih s biografijama (i broj zaposlenih)?

h. Sadrži li sajt popis svih škola u nadležnosti ministarstva, sa kontaktima i adresama?

Nakon što smo pregledali barem hiljadu stranica izvještaja, budžeta, propisa, medijskih natpisa... došli smo do podataka koji nude odgovore. Očekivane, nažalost.

Još malo o metodologiji

Dilema je postojala kod nadležnosti na lokalnom nivou, jer se do tačnog broja zaposlenih u organima lokalne uprave može doći tek nakon provedenog obimnog (skupog) i vremenski dugog istraživanja, te su za potrebe ovog teksta uzeti samo osnovni dostupni i provjereni podaci. Kantonalna ministarstva obrazovanja su vrlo škrta kada je riječ o broju zaposlenih i njihovim podacima na zvaničnim web-stranicama, no podaci su dostupni u dokumentima kantonalnih budžeta. Za potrebe istraživanja uzeli smo podatke o broju zaposlenih iz 2014. jer su odstupanja za 2015. moguća. Kada su u pitanju entiteti, ne postoje javni podaci o broju zaposlenih u nadležnom ministarstvu RS-a. Za potrebe teksta iskorištena je informacija iz medija iz 2013. koja govori o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske.

Radi bržeg pregleda podatke dajemo i u tabelarnom prikazu: Pregled dostunosti informacija na internetu

KANTONI

Kanton 10 (K 10)

U Kantonu 10 za obrazovanje je nadležno Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

S obzirom da je ovaj kanton u svojevrsnoj medijskoj izolaciji, nadležno ministarstvo za obrazovanje i nije u žiži javnosti kada su u pitanju reforme, donošenje novih zakona, izmjena propisa…

Ministarstvo nema svoju web-stranicu, pa se službeni podaci mogu naći na stranici Vlade K10. Sve je transparentno prezentirano: zakoni, odluke, pravilnici. Na web-stranici se nalazi i spisak svih škola u kantonu (bez kontakt adrese i telefona) te nastavni plan i program tekuće školske godine i dokumenti kolektivnog ugovora. Pored ministra i tajnice, nevedene su i pozicije pomoćnika za obrazovanje, šefa Odsjeka stručno-pedagoškog nadzora, šefa Odjela za prometnu edukaciju, te stručne savjetnice. Ukupan broj zaposlenih prema dokumentu Budžet za 2014. iznosi 12. Godišnji finansijski izvještaj nije dostupan na web-stranici, kao ni arhiva pitanja i odgovora građana.

Srednjobosanski kanton (SBK)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta naziv je nadležnog ministarstva za obrazovanje u SBK. Informacije o ovom ministarstvu mogu se naći i na službenoj stranici na kojoj se sadržaj povremeno ažurira, dok su neke kategorije prazne (Propisi, Program rada...).

Na području SBK već duži niz godina djeluju četiri privatna i dva državna univerziteta, ali je Zakon o visokom obrazovanju usvojen tek 2013. godine. O kompleksnosti i problemima u uređivanju ove oblasti u tzv. hrvatsko-bošnjačkom kantonu, govori podatak da je Zakon trebao biti usvojen 2008. godine i da je prilikom njegovog usvajanja 2013. uloženo čak 49 amandmana.

Višemilionski deficit je ono što najviše opterećuje Srednjobosanski kanton, a obrazovanje je često na udaru prilikom rezanja troškova. Također, prema dostupnim informacijama (Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji BiH 2008-2014 – godišnji izvještaji Federalnog ministarstva obrazovanja) u ovom kantonu zabilježen je pad broja učenika, dok informacija iz marta 2013. govori o 300 radnika viška u osnovnim i srednjim školama ovog kantona. Na stranici ministarstva dostupni su podaci o kabinetu ministra, kontakti, kalendar za školsku 2014/2015, dok su propisi, program rada, podaci o udžbenicima, zakonski propisi, pravilnici, finansijski izvještaji, pitanja i odgovori građana, popis škola, podaci koji ne postoje ili nisu ažurirani (prazne kategorije). Broj zaposlenih u ovom ministarstvu prema Budžetu 2014. je 41.

Posavski kanton (PK)

Za sektor obrazovanja u Posavskom kantonu nadležno je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta.

Ministarstvo nema svoju zvaničnu web-prezentaciju, pa su osnovne informacije dostupne na sajtu Vlade PK. Tu su dostupne osnovne informacije o nadležnostima ministarstva obrazovanja, a u potkategoriji Obrazovanje nalazi se spisak vrtića, škola i fakulteta na području kantona s kontaktima. Ostalih traženih informacija vezanih za sektor obrazovanja (važeći zakoni, pravilnici, planovi i programi, udžbenici, finansijski izvještaji, arhiva pitanja i odgovora građana, biografije zaposlenih...) nema. Broj zaposlenih prema dokumentu Budžet 2014. u ovom Ministarstvu je 10. Više informacija o obrazovanju u ovom kantonu u medijima (dostupnim) nema.

Bosansko-podrinjski kanton (BPK)

U sastavu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport djeluje i ustanova Pedagoški zavod.

Nakon Kantona Sarajevo, BPK je zajedno sa USK sljedeći uveo obavezno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od dvije godine. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke nakon te odluke (2013.) istaknuto je da se uvođenjem obaveznog srednjeg obrazovanja može očekivati smanjenje stope nezaposlenosti, ali i stope kriminaliteta.

Federalno ministarstvo je još 2010. izradilo Analizu stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede, no u BPK nisu čekali konkretno provođenje mjera, te su pozitivan primjer samostalnog pokretanja inicijativa u cilju ostvarenja usklađenosti privrede i obrazovanja. U završnim razredima osnovnih škola u ovom kantonu provode se ankete u kojima učenici izražavaju svoju želju i namjeru za nastavak obrazovanja u srednjim školama.

Informacije o radu ministarstva i zavoda mogu se naći i na ovoj internet stranici. Stranica se ažurira i dostupni su podaci o ministru, zaposlenicima (bez biografija), kontakti, spisak predškolskih, osnovnih, srednjih škola i isturenih odjeljenja fakulteta (s kontaktima) te važeći zakoni i pravilnici. Međutim, ne postoji arhiva pitanja i odgovora građana, godišnji finansijski izvještaj, kao ni nastavni plan i program i spisak udžbenika za tekuću školsku godinu. U kategoriji Pedagoški zavod na istoj stranici nalaze se podaci o direktoru (s biografijom), nadležnostima, organizaciona šema zaposlenih (bez biografija). Broj zaposlenih u Ministarstvu prema podacima iz Budžeta za 2014. je 12.

Zeničko-dobojski kanton (ZDK)

Pedagoški zavod je upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, koja u periodu 2013–2015. godine sa partnerom Save the Children za sjeverozapadni Balkan realizira projekat Implementacija definiranih ishoda učenja u oblasti jezičko-komunikacijskog područja u Zeničko-dobojskom kantonu. Dok čekamo rezultate evaluacije, navest ćemo da je krajem 2014. u saradnji s Ministarstvom obrazovanja ZDK uspješno okončan projekat GOLD, čije prednosti je za sada prema ocjenama najbolje iskoristio ovaj kanton, a riječ je o programu prekvalifikacije i zapošljavanja koji finansira USAID i švedska Sida.

Prema podacima Federalnog ministarstva obrazovanja iz juna 2014. u ZDK je izvršeno administrativno-pravno ujedinjenje osam škola koje su radile po principu dvije škole pod jednim krovom, ali tako da djeca različitih nacionalnosti i dalje ne idu u isti razred. Može se reći da je napravljen prvi korak, ali su problemi i dalje evidentni, što govori primjer OŠ Novi Šeher, koja se (ponovo) našla u žiži javnosti pred početak tekuće školske godine. Naime, roditelji oko 150 učenika hrvatske nacionalnosti insistirali su da ovu školsku godinu njihova djeca ne idu u školu u Novom Šeheru, gdje se, inače, nastava izvodi po nastavnom planu i programu i na hrvatskom i na bosanskom jeziku, već u područnu školu Ponijevo, iako gravitacijski ne pripadaju području te škole. Hrvatskoj djeci u toj školi predmete predaju nastavnici Hrvati i oni rade po nastavnom planu i programu kao i škole u Žepču, a bošnjačkoj djeci predaju nastavnici Bošnjaci po bosanskom nastavnom planu i programu kakav je u Maglaju i ostalom dijelu Zeničko – dobojskog kantona. Tako da djeca hrvatske nacionalnosti svoje srednje obrazovanje obavljaju u Žepču, jer je nastavni plan i program komplementaran hrvatskom nastavnom planu i programu u osnovnim školama. Dok djeca bošnjačke nacionalnosti svoje obrazovanje nastavljaju u maglajskim srednjim školama s obzirom da su osnovnu školu završili po bosanskom nastavnom planu i programu. Sada je bitno naglasiti da osnovne i srednje škole u Općini Žepče rade po hrvatskom nastavnom planu i programu kakav je Zapadnohercegovačkom kantonu (Iz članka sa portala Sutra.ba. Naglašavanja naša.).

Pozitivniji primjer kada je u pitanju obrazovanje u ZDK je podatak iz septembra 2014. kada je Univerzitet u Zenici upisan u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Nadalje, Pedagoški zavod Zenica i Pedagoški fakultet u Zenici suizdavači su časopisa Didaktički putokazi koji izlazi četiri puta godišnje a bavi se nastavnom praksom i teorijom, što je dobar primjer angažiranog rada Zavoda.

Na stranici Vlade ZDK u kategoriji Ministarstva nalaze se informacije o Ministarstvu obrazovanja. Dostupan je dio traženih informacija: ministar, kontakt, zakoni, propisi, strategije, pravilnici, organizaciona struktura, spisak škola i aktuelnosti (konkursi i sl.). Godišnji izvještaj Ministarstva dostupan je samo za 2011. godinu, dok podataka o zaposlenima, pitanja i odgovora građana, kao ni nastavnog plana i programa s udžbenicima za tekuću školsku godinu – nema.

Pedagoški zavod ima svoju web-stranicu koja je relativno dobro uređena i na njoj se pored nadležnosti, podataka o zaposlenima (bez biografija), spiska svih škola u kantonu s kontaktima, nalaze i informacije o školskim takmičenjima, kategorija o prevenciji nasilja i sadržaji časopisa Didaktički putokazi. Nedostatak je redovno ažuriranje sadržaja (npr. posljednji dostupni podaci o seminarima za nastavnike i stručne saradnike su iz 2013. godine). U ovom ministarstvu prema podacima iz Budžeta za 2014. zaposleno je 29 osoba.

Kanton Sarajevo (KS)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je institucija nadležna za obrazovanje u Kantonu Sarajevo, a Prosvjetno-pedagoški zavod je upravna organizacija Ministarstva. Primarna funkcija Prosvjetno-pedagoškog zavoda je da svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u školama, u skladu sa savremenim pedagoškim trendovima i nastavno-naučnim standardima.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, duži vremenski period, funkcioniše bez ministra kao rukovodioca organa uprave. (Od prije neki dan to je stanje okončano dolaskom Elvira Kazazovića na tu funkciju.) 

Na web-stranici ministarstva podaci koji nedostaju su program rada i izvještaj o radu, te nastavni plan i program s udžbenicima za tekuću školsku godinu. Stranica se često ažurira i na njoj se pored aktuelnosti (konkursi, javne rasprave, obavijesti i sl.) mogu naći i organizacija ministarstva, pitanja građana, lista ustanova po sektorima (od predškolskih do visokoškolskih), podaci o eksternoj maturi (2014), propisi, zakoni, pravilnici, odluke, linkovi drugih institucija (nedovršeno) te projekti (s linkovima). Osim kontakata, drugih informacija o zaposlenima nema. O Prosvjetno-pedagoškom zavodu na stranici su dostupne samo informacije o nadležnostima. Ukupan broj zaposlenih prema Budžetu 2014. je 45.

Tuzlanski kanton (TK)

U Tuzlanskom kantonu za sektor obrazovanja nadležno je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u sklopu kojeg djeluje i Pedagoški zavod.

U periodu od juna 2013. do juna 2015. u ovom kantonu se realizuje projekat Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK, što je pozitivan primjer uvezivanja tržišta rada s institucijama obrazovanja s ciljem podrške smanjenju nezaposlenosti na TK regiji i šire. Partner na projektu je „Centar za obrazovanje odraslih“ iz Gračanice, a podršku projektu su dali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoški zavod TK, JU Služba za zapošljavanje TK, te Udruženje nezaposlenih TK.

Sa školskom 2014/2015. godinom počela je primjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji predviđa obaveznih 150 sati predškolskog odgoja čime bi se djeca trebala pripremiti za nastavni proces. 

U 2015. godini planirano je opremanje dvanaest učionica u školama na području TK. Budući da sredstva za odgajatelje treba da obezbijede lokalne zajednice, odnosno općine iz Ministarstva obrazovanja nadaju se da će uspjeti obezbijediti dodatna sredstva i realizirati obavezni vid predškolskog obrazovanja. Također treba istaći da na području ovog kantona od trinaest općina samo Grad Tuzla izdvaja sredstva za školovanje romske djece.

Na stranici Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta TK nalaze se podaci o ministrici (uz biografiju), rukovodećim službenicima i službenicama (bez biografija), pravna legislativa, a u kategoriji Obrazovanje nalaze se podaci o školskim ustanovama na području kantona (s kontaktima), te podaci o institutima, stručnim ispitima, konkursima, obavještenjima. Nedostatak i kod ove web-stranice je neredovno ažuriranje (npr. dostupan samo školski kalendar za srednje obrazovanje iz 2012/13). Na stranici se nalazi i brojač posjeta, ali nema rubrike pitanja i odgovori građana. Pedagoški zavod TK ima sličnu web-stranicu kao i Ministarstvo obrazovanja, sa kategorijama o osnovnim informacijama, nadležnostima i zaposlenima, do predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i inkluzije s pratećim dokumentima. Na stranici se nalaze i rezultati takmičenja učenika kao i korisni linkovi drugih institucija. U ovom ministarstvu broj zaposlenih je 40 (Budžet TK 2014).

Unsko-sanski kanton (USK)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona puni je naziv ministarstva nadležnog za obrazovanje u USK.

USK je još jedan od kantona koji ima i Pedagoški zavod koji obavlja stručne i druge poslove u ostvarivanju odgojno-obrazovne djelatnosti, savjetuje i nadzire rad odgojno-obrazovnih ustanova (predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje), planira, analizira i inovira korake u odgoju i obrazovanju.

Posljednja objava na stranici ministarstva je obavijest o prekidu nastave od 6. do 13. februara 2015. Prethodna je čestitka za novogodišnje praznike. Stranica se, kao i većina drugih analiziranih, ne ažurira redovno. Dostupni su podaci o sektorima ministarstva, a u kategoriji Propisi nalazi se zakonska regulativa. Podataka o ministru (osim imena i prezimena) i zaposlenima nema, kao ni rubrike za pitanja i odgovore građana. Stranica Pedagoškog zavoda također ima siromašan sadržaj, ali se na njoj nalazi spisak zaposlenih (bez biografija), spisak osnovnih, srednjih škola i vrtića u kantonu. Neke kategorije (npr. Edukacija) nije moguće otvoriti. Prema dokumentu Budžet 2014. USK, u ovom ministarstvu zaposleno je 26 osoba.

Županija Zapadnohercegovačka (ZHŽ)

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je ministarstvo nadležno za sektor obrazovanja u ZHŽ. Web-stranica se neredovno ažurira tako da se sve aktivnosti ove institucije ne mogu pratiti putem interneta.

Obrazovanje u ovom kantonu dospjelo je u žižu javnosti informacijom da devetogodišnja škola u ovom kantonu traje kraće tri mjeseca u odnosu na ostale kantone, i da roditelji plaćaju udžbenike po punoj cijeni, iako im djeca u školu idu samo jedno polugodište. Tri mjeseca poslije svojih vršnjaka, 958 učenika prvih razreda devetogodišnje škole krenulo je u školu 12. januara 2015. Gradivo će prelaziti znatno brže, ali će u školi sjediti, ne dva, već četiri sata dnevno. Kako i zašto se dogodilo to da samo u ZHŽ djeca polaze u školu usred školske godine, nikome nije jasno, jer iz ministarstva nema odgovora na ovo pitanje.

Nakon dvije vijesti iz marta ove slijedi novost iz oktobra prošle godine. U kategoriji O nama, neke sekcije su prazne ili u izradi (npr. odjeli ministarstva ili ured ministra). Isti nedostatak je u kategoriji s podacima o obrazovnim institucijama u kantonu, gdje je naveden spisak osnovnih, srednjih i glazbenih škola, a podaci o sveučilištima su U izradi. Galerija fotografija se također ne ažurira i posljednja objava je iz 2012. godine, kao i podaci o zakonskim i podzakonskim aktima koji su većina iz 2013. Podaci o ministrici, zaposlenima, nastavni plan i program s udžbenicima za tekuću školsku godinu kao ni pitanja i odgovori građana nisu dostupni na stranici. U ministarstvu su prema Budžetu 2014. zaposlene 23 osobe.

Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK)

Ovaj kanton je najglomazniji kada su u pitanju obrazovne institucije:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo nema svoju web-stranicu, a osnovni podaci (kontakt, biografija ministra, nadležnosti, zakonski propisi) mogu se naći na stranici Vlade HNK.

Zavod za školstvo Mostar

Zavod za školstvo kao posebna upravna organizacija obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu u oblasti predškolskog vaspitanja i naobrazbe, osnovnog, srednjeg i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. Na stranici se nalaze podaci o zaposlenima (bez biografija), spisak vrtića, osnovnih i srednjih škola, galerija slika iz 2014/15, te link za download tri broja časopisa Škola u izdavaštvu Zavoda. (Posljednji, 6. broj, iz 2010.)

Pedagoški zavod Mostar

Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva. Informacije na stranici Zavoda se ne ažuriraju (posljednja novost iz aprila 2014. godine), i pruženi su šturi podaci o nastavnoj praksi. Pozitivno je izdvojiti statistički prikaz prolaznosti učenika u osnovnim i srednjim školama u HNK za školsku 2013/14. godinu.

Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH s kraja 2014. godine o praksi dvije škole pod jednim krovom kao etničkoj segregaciji učenika odnosi se na rad Osnovne škole Stolac i Osnovne škole Čapljina u ovom kantonu. Mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći, da se ukine ta praksa, izjavio je nakon presude ministar obrazovanja HNK čije je ministarstvo bilo dijelom tužbe. No, i dalje je ovaj fenomen najzastupljeniji u ovom kantonu.

Broj zaposlenih u Ministarstvu prema Budžetu HNK za 2014. je 39. (U sklopu kantonalnih skupština djeluju stalna radna tijela/komisije/odbori koji u nadležnosti imaju i obrazovanje. Broj članova komisija je od 4 do 9.)

ENTITETI

Republika Srpska (RS)

Na nivou entiteta Republika Srpska institucije nadležne za obrazovanje su: Ministarstvo prosvjete i kulture RS u sklopu kojeg je Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Zavod za obrazovanje odraslih. Aktuelnosti, kao i važeći propisi i zakoni po kojima je organizirano i djeluje Ministarstvo prosvjete i kulture RS dostupni su na zvaničnoj stranici Vlade RS. Ministarstvo koje u nadležnosti ima naučno-istraživački rad odvojeno je od prosvjete i nosi naziv Ministarstvo nauke i tehnologije.

Na web-stranici na kojoj se u kategoriji Ministarstva nalaze i spomenuti resori nalazimo pregledne i dobro uređene kategorije s kontakt informacijama, biografijom ministra, imenima pomoćnika, sekretara, savjetnika, s nadležnostima, zakonskom regulativom, te adresarom osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova. Jedina kategorija koja nedostaje, a u sferi je našeg interesovanja, jeste arhiva pitanja i odgovora građana.

Stranica Republičkog pedagoškog zavoda RS može se izdvojiti kao dobar primjer funkcionalne, ažurirane stranice sa svim neophodnim podacima (nadležnosti, spisak škola i đačkih domova, udžbenika i nastavnih planova i programa za tekuću godinu, spisak zaposlenih te redovno ažuriranje obavještenja).

Podaci o broju zaposlenih nisu dostupni u raspoloživim dokumentima, pa je jedini trag informacija iz medija od 14.01.2013. koja govori o novom Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete i kulture RS, prema kojem će broj zaposlenih biti povećan sa 97 na 109.

U okviru zakonodavnog tijela ovog entiteta, Narodne skupštine RS-a, postoji i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje. Odbor broji 11 članova.

Federacija BiH (FBiH)

Stranica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dijelom je uređena i ažurirana, s obzirom na to da se osim podataka o ministru i njegove biografije ne mogu naći dodatne informacije o zaposlenima (osim kontakata po sektorima). Dostupan je plan rada za 2014. godinu, a godišnjih izvještaja, kao ni pitanja i odgovora građana, nema. Također, u kategoriji Dokumenti dostupan je samo spisak odobrenih udžbenika za školsku 2013/14. godinu. Federalno ministarstvo ograničeno je u svojim nadležnostima ulogom koordiniranja: Ulogu koordinacije u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, i uglavnom se odnosi na sudjelovanje u procesu obrazovnih reformi u Bosni i Hercegovini, i saradnju između države, Brčko Distrikta, entiteta i kantona u tom procesu.

Putem svog Inspektorata Ministarstvo vrši kontrolu i nostrifikaciju diploma i svjedočanstava, te, kada se to traži, samostalno ili u saradnji sa kantonalnim inspektorima, vrši inspekciju obrazovnih ustanova.

Tragom te koordinacijske uloge došli smo do velikog broja analiza i izvještaja koji govore o problemu preklapanja funkcija i nadležnosti u oblasti obrazovanja. (Uzet ćemo informaciju iz 2005. a sami procijenite da li isto važi i za 2015.) Preklapanje funkcija između ministarstava i pedagoških zavoda, kao i neefikasna iscjepkanost ukupnih institucionalnih struktura, je rezultat nedostatka zajedničkog sporazuma o ulogama ministarstava i pedagoških zavoda i o tome kako se te uloge mogu nadopunjavati umjesto da se preklapaju (Izvor: Funkcionalni pregled sektora obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Završni izvještaj 2005.).

Na ovom nivou, u sklopu zakonodavnih organa Predstavničkog doma i Doma naroda PFBiH postoje i:

-          Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sportHYPERLINK http://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/hr/page.php?id=46–– – koji broji 10 članova plus sekretar odbora (Predstavnički dom PFBiH)

-          Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih – koji broji 9 članova plus stručni savjetnik (Dom naroda PFBiH).

Prema Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu, ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu je 45.

BRČKO DISTRIKT

Odjeljenje za obrazovanje pri Vladi Brčko distrikta obavlja stručne, administrativne i ostale zakonom propisane dužnosti, u čijem sklopu djeluje i Pedagoška institucija.

U nadležnosti Odjeljenje za obrazovanje ima provođenje zakona i propisa; materijalno-tehničku i kadrovsku podršku obrazovnim institucijama; donošenje nastavnih planova i programa; saradnju između roditelja i nastavnog osoblja te sprovođenje edukativnih programa.

Na web-stranici Vlade Brčko distrikta informacije o obrazovanju su dosta nepregledne, jer se nalaze u potkategoriji Odjeljenja. Osim navedenih nadležnosti i neažuriranih aktuelnosti, drugih informacija o obrazovanju nema.

Pri Skupštini Brčko distrikta djeluje stalno radno tijelo Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama. Komisija ima 5 članova.

Ukupan broj zaposlenih u odjelu obrazovanja prema Budžetu 2014. je 20. 

BOSNA I HERCEGOVINA (DRŽAVNI NIVO)

Na državnom nivou Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti jednog ministarstva, dvije agencije i jedne samostalne upravne organizacije, a to su:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i HercegovineSektor za obrazovanje

U Sektoru za obrazovanje su Odsjek za koordinaciju obrazovne politike, Odsjek za EU integracije i međunarodnu saradnju te Odsjek za statistiku i informatiku. 

Broj zaposlenih u Ministarstvu civilnih poslova BiH prema Budžetu BiH za 2014. godinu je 148.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH

Naša misija je biti glavni pokretač i učesnik u promjenama koje vode razvoju kvalitetnog obrazovnog sistema i koji garantuje puni razvoj potencijala svakog pojedinca i društva u cjelini. Naša vizija je postati glavni partner različitim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u razvijanju i primjeni dokumenata koji doprinose promovisanju politike kvaliteta obrazovanja u BiH te se potvrditi kao glavni pokretač izgradnje istinskog društva znanja i intelektualne moći, navedeno je na stranici ove agencije. Na anketno pitanje Da li je stranica Agencije pregledna i jasna?, na dan pregleda (10.03.2015.), rezultati su bili: Jeste 43%, ne 39%, djelimično 18%. Zaista, stranica je pregledna i sadržajna, na njoj su linkovi za download publikacija i dokumenata, linkovi za druge važne institucije i sektore obrazovanja, neophodni kontakti te vodič za pristup informacijama. Međutim, nedostaju podaci o zaposlenima, godišnji finansijski izvještaji, plan i program rada za tekuću godinu.

Broj zaposlenih u agenciji prema Budžetu BiH 2014. je 27, dok Odbor agencije broji 7 članova. 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

Nadležnosti agencije definisane su Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Stranica agencije uređena je jednostavno i funkcionalno, a podaci se ažuriraju. Dostupna je i organizacijska struktura s kontaktima (ali osim imena i prezimena, nema drugih podataka o zaposlenima), kao i godišnji izvještaji i program rada.

Broj zaposlenih u ovoj agenciji je 22 (Budžet BiH 2014), a Upravni odbor broji 10 članova (po tri iz svakog naroda i jedan član iz reda Ostalih).

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Na web-stranici (osim nadležnosti i zakonske regulative) dostupni su podaci o svim javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u BiH (s linkovima na web-stranice). Također su dostupni i svi usvojeni zakoni o visokom obrazovanju i priznavanju dokumenata, svih nivoa vlasti u BiH, kao i izvještaji i program rada. Višak na stranici je Galerija koja se ne može otvoriti.

Kako ocjenjujete kvalitet ove web stranice?, anketno je pitanje na stranici centra, a rezultati su sljedeći: odlična 53,1%, vrlodobra 14,8%, dobra 7%, zadovoljavajuća 3,1%, loša 16,4%.

Broj zaposlenih, prema Budžetu BiH za 2014, je 16, a Upravni odbor broji 6 članova.

OPĆINE I GRADOVI

Posebno i znatno obimnije istraživanje dalo bi odgovor na pitanje šta se na internetu može saznati o obrazovanju u nadležnosti općina/opština i gradova. Zakonom o lokalnoj samoupravi u Federaciji BiH, članom 8. definisano je da je u nadležnosti lokalne samouprave pored ostalog i utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja te osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja. 

Općine imaju organizirane službe (najčešće službe za opću upravu i društvene djelatnosti) koje u opisu poslova imaju i obrazovanje. Glavne nadležnosti općina u sektoru obrazovanja odnose se na predškolsko obrazovanje, dok su u vezi sa osnovnim i srednjim školama u nadležnosti općine imenovanje predstavnika u školskim upravnim organima, prevoz, ishrana i smještaj učenika, finansijska podrška opremanju i održavanju školskih objekata te takmičenja, nastavne i vannastavne aktivnosti. Ukoliko je općina osnivač škole, dužna je obezbijediti njeno finansiranje.

Upravo kod finansiranja najčešće nastaju problemi između općina i kantona, koji kao zakonodavni organi (neki) obavezuju općine da finansiraju materijalne troškove, prevoz i druge troškove u osnovnim školama. Evo samo jedne ilustracije:

Na planirano donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju u HNK 2013. godine Općina Konjic je uputila primjedbe, a slučaj se našao i pred Ustavnim sudom Federacije BiH.

Finansiranje prevoza uposlenika  u osnovnim školama je pravo iz radnog odnosa i isto je obaveza poslodavca, a obzirom da sva druga prava iz radnog odnosa uposlenici ostvaruju u Kantonu to pravo na troškove prevoza s posla i na posao ne može biti izuzetak… Obzirom da je Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Službene novineFBiH broj 22/06) u članu 11 tačka 3  propisano da se iz kantonalnog budžeta, između ostalog finansira obrazovanje, a članom 14 istog Zakona propisan je način prijenosa nadležnsoti sa Federacije  na niže nivoe vlasti, smatramo da općine ne mogu finansirati prevoz učenika i materijalne troškove osnovnih škola koje sui m Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK nametnute, stoji između ostalog u primjedbama koje je Općina Konjic uputila zakonodavcu HNK, pozivajući se na raniju Odluku Ustavnog suda FBiH.

Umjesto zaključka 

Izreka ne zna se ko pije a ko plaća često se koristi u opisu neefikasnog obrazovnog sistema u BiH, ali očito pogrešno. Zna se i ko pije – oni koji svoj posao ne rade kako treba a svejedno su za to dobro i redovno plaćeni, i ko plaća – poreski obveznici, a što je još gore, i djeca. Tražiti od njih da odgovaraju tačno, jasno i glasno, a pristajati na netransparentnost u radu obrazovnih institucija, krajnje je licemjerno i očito neučinkovito. Djeca školi više ne vjeruju, jer ne vjeruju odraslima koji jedno poučavaju a sasvim drugačije čine.

Najnovije

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu

Povodom Uputstva o implementaciji nastavnih planova i programa sa ishodima učenja za školsku 2023/2024. godinu

Autorice i autori izgubljeni u reformi

Arifa Isaković