Obrazovna politika

Istraživanje

Administriranje školstva

Ajdin Tinjak

02.04.2015

Online istraživanje: Šta se na internetu može saznati o obrazovanju u nadležnosti kantona, entiteta i države Bosne i Hercegovine

Polazeći od općeprihvaćene pretpostavke da je obrazovni aparat Bosne i Hercegovine preglomazan, isparčan i neefikasan, željeli smo provjeriti rezultira li kvantitet kvalitetom. Najlakši i najbrži način jeste analiza web-prezentacija nadležnih ministarstva ili drugih zakonom predviđenih tijela.

Zanimalo nas je, drugim riječima, može li se na sajtu određenog ministarstva obrazovanja saznati:

a. Ima li uopće ministarstvo sajt ili barem prostor na webu u okviru neke druge nadređene institucije?

b. Koliko često se ažurira sadržaj?

c. Da li su na sajtu dostupni zakoni i pravilnici iz oblasti obrazovanja?

d. Da li je dostupan plan i program za tekuću školsku godinu i popis važećih udžbenika?

e. Postoji li kontakt za pitanja građana, s arhivom pitanja i odgovora?

f. Da li su dostupni godišnji finansijski izvještaji?

g. Postoji li na sajtu spisak zaposlenih s biografijama (i broj zaposlenih)?

h. Sadrži li sajt popis svih škola u nadležnosti ministarstva, sa kontaktima i adresama?

Nakon što smo pregledali barem hiljadu stranica izvještaja, budžeta, propisa, medijskih natpisa... došli smo do podataka koji nude odgovore. Očekivane, nažalost.

Još malo o metodologiji

Dilema je postojala kod nadležnosti na lokalnom nivou, jer se do tačnog broja zaposlenih u organima lokalne uprave može doći tek nakon provedenog obimnog (skupog) i vremenski dugog istraživanja, te su za potrebe ovog teksta uzeti samo osnovni dostupni i provjereni podaci. Kantonalna ministarstva obrazovanja su vrlo škrta kada je riječ o broju zaposlenih i njihovim podacima na zvaničnim web-stranicama, no podaci su dostupni u dokumentima kantonalnih budžeta. Za potrebe istraživanja uzeli smo podatke o broju zaposlenih iz 2014. jer su odstupanja za 2015. moguća. Kada su u pitanju entiteti, ne postoje javni podaci o broju zaposlenih u nadležnom ministarstvu RS-a. Za potrebe teksta iskorištena je informacija iz medija iz 2013. koja govori o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske.

Radi bržeg pregleda podatke dajemo i u tabelarnom prikazu: Pregled dostunosti informacija na internetu

KANTONI

Kanton 10 (K 10)

U Kantonu 10 za obrazovanje je nadležno Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

S obzirom da je ovaj kanton u svojevrsnoj medijskoj izolaciji, nadležno ministarstvo za obrazovanje i nije u žiži javnosti kada su u pitanju reforme, donošenje novih zakona, izmjena propisa…

Ministarstvo nema svoju web-stranicu, pa se službeni podaci mogu naći na stranici Vlade K10. Sve je transparentno prezentirano: zakoni, odluke, pravilnici. Na web-stranici se nalazi i spisak svih škola u kantonu (bez kontakt adrese i telefona) te nastavni plan i program tekuće školske godine i dokumenti kolektivnog ugovora. Pored ministra i tajnice, nevedene su i pozicije pomoćnika za obrazovanje, šefa Odsjeka stručno-pedagoškog nadzora, šefa Odjela za prometnu edukaciju, te stručne savjetnice. Ukupan broj zaposlenih prema dokumentu Budžet za 2014. iznosi 12. Godišnji finansijski izvještaj nije dostupan na web-stranici, kao ni arhiva pitanja i odgovora građana.

Srednjobosanski kanton (SBK)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta naziv je nadležnog ministarstva za obrazovanje u SBK. Informacije o ovom ministarstvu mogu se naći i na službenoj stranici na kojoj se sadržaj povremeno ažurira, dok su neke kategorije prazne (Propisi, Program rada...).

Na području SBK već duži niz godina djeluju četiri privatna i dva državna univerziteta, ali je Zakon o visokom obrazovanju usvojen tek 2013. godine. O kompleksnosti i problemima u uređivanju ove oblasti u tzv. hrvatsko-bošnjačkom kantonu, govori podatak da je Zakon trebao biti usvojen 2008. godine i da je prilikom njegovog usvajanja 2013. uloženo čak 49 amandmana.

Višemilionski deficit je ono što najviše opterećuje Srednjobosanski kanton, a obrazovanje je često na udaru prilikom rezanja troškova. Također, prema dostupnim informacijama (Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji BiH 2008-2014 – godišnji izvještaji Federalnog ministarstva obrazovanja) u ovom kantonu zabilježen je pad broja učenika, dok informacija iz marta 2013. govori o 300 radnika viška u osnovnim i srednjim školama ovog kantona. Na stranici ministarstva dostupni su podaci o kabinetu ministra, kontakti, kalendar za školsku 2014/2015, dok su propisi, program rada, podaci o udžbenicima, zakonski propisi, pravilnici, finansijski izvještaji, pitanja i odgovori građana, popis škola, podaci koji ne postoje ili nisu ažurirani (prazne kategorije). Broj zaposlenih u ovom ministarstvu prema Budžetu 2014. je 41.

Posavski kanton (PK)

Za sektor obrazovanja u Posavskom kantonu nadležno je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta.

Ministarstvo nema svoju zvaničnu web-prezentaciju, pa su osnovne informacije dostupne na sajtu Vlade PK. Tu su dostupne osnovne informacije o nadležnostima ministarstva obrazovanja, a u potkategoriji Obrazovanje nalazi se spisak vrtića, škola i fakulteta na području kantona s kontaktima. Ostalih traženih informacija vezanih za sektor obrazovanja (važeći zakoni, pravilnici, planovi i programi, udžbenici, finansijski izvještaji, arhiva pitanja i odgovora građana, biografije zaposlenih...) nema. Broj zaposlenih prema dokumentu Budžet 2014. u ovom Ministarstvu je 10. Više informacija o obrazovanju u ovom kantonu u medijima (dostupnim) nema.

Bosansko-podrinjski kanton (BPK)

U sastavu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport djeluje i ustanova Pedagoški zavod.

Nakon Kantona Sarajevo, BPK je zajedno sa USK sljedeći uveo obavezno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od dvije godine. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke nakon te odluke (2013.) istaknuto je da se uvođenjem obaveznog srednjeg obrazovanja može očekivati smanjenje stope nezaposlenosti, ali i stope kriminaliteta.

Federalno ministarstvo je još 2010. izradilo Analizu stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede, no u BPK nisu čekali konkretno provođenje mjera, te su pozitivan primjer samostalnog pokretanja inicijativa u cilju ostvarenja usklađenosti privrede i obrazovanja. U završnim razredima osnovnih škola u ovom kantonu provode se ankete u kojima učenici izražavaju svoju želju i namjeru za nastavak obrazovanja u srednjim školama.

Informacije o radu ministarstva i zavoda mogu se naći i na ovoj internet stranici. Stranica se ažurira i dostupni su podaci o ministru, zaposlenicima (bez biografija), kontakti, spisak predškolskih, osnovnih, srednjih škola i isturenih odjeljenja fakulteta (s kontaktima) te važeći zakoni i pravilnici. Međutim, ne postoji arhiva pitanja i odgovora građana, godišnji finansijski izvještaj, kao ni nastavni plan i program i spisak udžbenika za tekuću školsku godinu. U kategoriji Pedagoški zavod na istoj stranici nalaze se podaci o direktoru (s biografijom), nadležnostima, organizaciona šema zaposlenih (bez biografija). Broj zaposlenih u Ministarstvu prema podacima iz Budžeta za 2014. je 12.

Zeničko-dobojski kanton (ZDK)

Pedagoški zavod je upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, koja u periodu 2013–2015. godine sa partnerom Save the Children za sjeverozapadni Balkan realizira projekat Implementacija definiranih ishoda učenja u oblasti jezičko-komunikacijskog područja u Zeničko-dobojskom kantonu. Dok čekamo rezultate evaluacije, navest ćemo da je krajem 2014. u saradnji s Ministarstvom obrazovanja ZDK uspješno okončan projekat GOLD, čije prednosti je za sada prema ocjenama najbolje iskoristio ovaj kanton, a riječ je o programu prekvalifikacije i zapošljavanja koji finansira USAID i švedska Sida.

Prema podacima Federalnog ministarstva obrazovanja iz juna 2014. u ZDK je izvršeno administrativno-pravno ujedinjenje osam škola koje su radile po principu dvije škole pod jednim krovom, ali tako da djeca različitih nacionalnosti i dalje ne idu u isti razred. Može se reći da je napravljen prvi korak, ali su problemi i dalje evidentni, što govori primjer OŠ Novi Šeher, koja se (ponovo) našla u žiži javnosti pred početak tekuće školske godine. Naime, roditelji oko 150 učenika hrvatske nacionalnosti insistirali su da ovu školsku godinu njihova djeca ne idu u školu u Novom Šeheru, gdje se, inače, nastava izvodi po nastavnom planu i programu i na hrvatskom i na bosanskom jeziku, već u područnu školu Ponijevo, iako gravitacijski ne pripadaju području te škole. Hrvatskoj djeci u toj školi predmete predaju nastavnici Hrvati i oni rade po nastavnom planu i programu kao i škole u Žepču, a bošnjačkoj djeci predaju nastavnici Bošnjaci po bosanskom nastavnom planu i programu kakav je u Maglaju i ostalom dijelu Zeničko – dobojskog kantona. Tako da djeca hrvatske nacionalnosti svoje srednje obrazovanje obavljaju u Žepču, jer je nastavni plan i program komplementaran hrvatskom nastavnom planu i programu u osnovnim školama. Dok djeca bošnjačke nacionalnosti svoje obrazovanje nastavljaju u maglajskim srednjim školama s obzirom da su osnovnu školu završili po bosanskom nastavnom planu i programu. Sada je bitno naglasiti da osnovne i srednje škole u Općini Žepče rade po hrvatskom nastavnom planu i programu kakav je Zapadnohercegovačkom kantonu (Iz članka sa portala Sutra.ba. Naglašavanja naša.).

Pozitivniji primjer kada je u pitanju obrazovanje u ZDK je podatak iz septembra 2014. kada je Univerzitet u Zenici upisan u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Nadalje, Pedagoški zavod Zenica i Pedagoški fakultet u Zenici suizdavači su časopisa Didaktički putokazi koji izlazi četiri puta godišnje a bavi se nastavnom praksom i teorijom, što je dobar primjer angažiranog rada Zavoda.

Na stranici Vlade ZDK u kategoriji Ministarstva nalaze se informacije o Ministarstvu obrazovanja. Dostupan je dio traženih informacija: ministar, kontakt, zakoni, propisi, strategije, pravilnici, organizaciona struktura, spisak škola i aktuelnosti (konkursi i sl.). Godišnji izvještaj Ministarstva dostupan je samo za 2011. godinu, dok podataka o zaposlenima, pitanja i odgovora građana, kao ni nastavnog plana i programa s udžbenicima za tekuću školsku godinu – nema.

Pedagoški zavod ima svoju web-stranicu koja je relativno dobro uređena i na njoj se pored nadležnosti, podataka o zaposlenima (bez biografija), spiska svih škola u kantonu s kontaktima, nalaze i informacije o školskim takmičenjima, kategorija o prevenciji nasilja i sadržaji časopisa Didaktički putokazi. Nedostatak je redovno ažuriranje sadržaja (npr. posljednji dostupni podaci o seminarima za nastavnike i stručne saradnike su iz 2013. godine). U ovom ministarstvu prema podacima iz Budžeta za 2014. zaposleno je 29 osoba.

Kanton Sarajevo (KS)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je institucija nadležna za obrazovanje u Kantonu Sarajevo, a Prosvjetno-pedagoški zavod je upravna organizacija Ministarstva. Primarna funkcija Prosvjetno-pedagoškog zavoda je da svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u školama, u skladu sa savremenim pedagoškim trendovima i nastavno-naučnim standardima.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, duži vremenski period, funkcioniše bez ministra kao rukovodioca organa uprave. (Od prije neki dan to je stanje okončano dolaskom Elvira Kazazovića na tu funkciju.) 

Na web-stranici ministarstva podaci koji nedostaju su program rada i izvještaj o radu, te nastavni plan i program s udžbenicima za tekuću školsku godinu. Stranica se često ažurira i na njoj se pored aktuelnosti (konkursi, javne rasprave, obavijesti i sl.) mogu naći i organizacija ministarstva, pitanja građana, lista ustanova po sektorima (od predškolskih do visokoškolskih), podaci o eksternoj maturi (2014), propisi, zakoni, pravilnici, odluke, linkovi drugih institucija (nedovršeno) te projekti (s linkovima). Osim kontakata, drugih informacija o zaposlenima nema. O Prosvjetno-pedagoškom zavodu na stranici su dostupne samo informacije o nadležnostima. Ukupan broj zaposlenih prema Budžetu 2014. je 45.

Tuzlanski kanton (TK)

U Tuzlanskom kantonu za sektor obrazovanja nadležno je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u sklopu kojeg djeluje i Pedagoški zavod.

U periodu od juna 2013. do juna 2015. u ovom kantonu se realizuje projekat Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK, što je pozitivan primjer uvezivanja tržišta rada s institucijama obrazovanja s ciljem podrške smanjenju nezaposlenosti na TK regiji i šire. Partner na projektu je „Centar za obrazovanje odraslih“ iz Gračanice, a podršku projektu su dali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoški zavod TK, JU Služba za zapošljavanje TK, te Udruženje nezaposlenih TK.

Sa školskom 2014/2015. godinom počela je primjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji predviđa obaveznih 150 sati predškolskog odgoja čime bi se djeca trebala pripremiti za nastavni proces. 

U 2015. godini planirano je opremanje dvanaest učionica u školama na području TK. Budući da sredstva za odgajatelje treba da obezbijede lokalne zajednice, odnosno općine iz Ministarstva obrazovanja nadaju se da će uspjeti obezbijediti dodatna sredstva i realizirati obavezni vid predškolskog obrazovanja. Također treba istaći da na području ovog kantona od trinaest općina samo Grad Tuzla izdvaja sredstva za školovanje romske djece.

Na stranici Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta TK nalaze se podaci o ministrici (uz biografiju), rukovodećim službenicima i službenicama (bez biografija), pravna legislativa, a u kategoriji Obrazovanje nalaze se podaci o školskim ustanovama na području kantona (s kontaktima), te podaci o institutima, stručnim ispitima, konkursima, obavještenjima. Nedostatak i kod ove web-stranice je neredovno ažuriranje (npr. dostupan samo školski kalendar za srednje obrazovanje iz 2012/13). Na stranici se nalazi i brojač posjeta, ali nema rubrike pitanja i odgovori građana. Pedagoški zavod TK ima sličnu web-stranicu kao i Ministarstvo obrazovanja, sa kategorijama o osnovnim informacijama, nadležnostima i zaposlenima, do predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i inkluzije s pratećim dokumentima. Na stranici se nalaze i rezultati takmičenja učenika kao i korisni linkovi drugih institucija. U ovom ministarstvu broj zaposlenih je 40 (Budžet TK 2014).

Unsko-sanski kanton (USK)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona puni je naziv ministarstva nadležnog za obrazovanje u USK.

USK je još jedan od kantona koji ima i Pedagoški zavod koji obavlja stručne i druge poslove u ostvarivanju odgojno-obrazovne djelatnosti, savjetuje i nadzire rad odgojno-obrazovnih ustanova (predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje), planira, analizira i inovira korake u odgoju i obrazovanju.

Posljednja objava na stranici ministarstva je obavijest o prekidu nastave od 6. do 13. februara 2015. Prethodna je čestitka za novogodišnje praznike. Stranica se, kao i većina drugih analiziranih, ne ažurira redovno. Dostupni su podaci o sektorima ministarstva, a u kategoriji Propisi nalazi se zakonska regulativa. Podataka o ministru (osim imena i prezimena) i zaposlenima nema, kao ni rubrike za pitanja i odgovore građana. Stranica Pedagoškog zavoda također ima siromašan sadržaj, ali se na njoj nalazi spisak zaposlenih (bez biografija), spisak osnovnih, srednjih škola i vrtića u kantonu. Neke kategorije (npr. Edukacija) nije moguće otvoriti. Prema dokumentu Budžet 2014. USK, u ovom ministarstvu zaposleno je 26 osoba.

Županija Zapadnohercegovačka (ZHŽ)

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je ministarstvo nadležno za sektor obrazovanja u ZHŽ. Web-stranica se neredovno ažurira tako da se sve aktivnosti ove institucije ne mogu pratiti putem interneta.

Obrazovanje u ovom kantonu dospjelo je u žižu javnosti informacijom da devetogodišnja škola u ovom kantonu traje kraće tri mjeseca u odnosu na ostale kantone, i da roditelji plaćaju udžbenike po punoj cijeni, iako im djeca u školu idu samo jedno polugodište. Tri mjeseca poslije svojih vršnjaka, 958 učenika prvih razreda devetogodišnje škole krenulo je u školu 12. januara 2015. Gradivo će prelaziti znatno brže, ali će u školi sjediti, ne dva, već četiri sata dnevno. Kako i zašto se dogodilo to da samo u ZHŽ djeca polaze u školu usred školske godine, nikome nije jasno, jer iz ministarstva nema odgovora na ovo pitanje.

Nakon dvije vijesti iz marta ove slijedi novost iz oktobra prošle godine. U kategoriji O nama, neke sekcije su prazne ili u izradi (npr. odjeli ministarstva ili ured ministra). Isti nedostatak je u kategoriji s podacima o obrazovnim institucijama u kantonu, gdje je naveden spisak osnovnih, srednjih i glazbenih škola, a podaci o sveučilištima su U izradi. Galerija fotografija se također ne ažurira i posljednja objava je iz 2012. godine, kao i podaci o zakonskim i podzakonskim aktima koji su većina iz 2013. Podaci o ministrici, zaposlenima, nastavni plan i program s udžbenicima za tekuću školsku godinu kao ni pitanja i odgovori građana nisu dostupni na stranici. U ministarstvu su prema Budžetu 2014. zaposlene 23 osobe.

Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK)

Ovaj kanton je najglomazniji kada su u pitanju obrazovne institucije:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo nema svoju web-stranicu, a osnovni podaci (kontakt, biografija ministra, nadležnosti, zakonski propisi) mogu se naći na stranici Vlade HNK.

Zavod za školstvo Mostar

Zavod za školstvo kao posebna upravna organizacija obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu u oblasti predškolskog vaspitanja i naobrazbe, osnovnog, srednjeg i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. Na stranici se nalaze podaci o zaposlenima (bez biografija), spisak vrtića, osnovnih i srednjih škola, galerija slika iz 2014/15, te link za download tri broja časopisa Škola u izdavaštvu Zavoda. (Posljednji, 6. broj, iz 2010.)

Pedagoški zavod Mostar

Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva. Informacije na stranici Zavoda se ne ažuriraju (posljednja novost iz aprila 2014. godine), i pruženi su šturi podaci o nastavnoj praksi. Pozitivno je izdvojiti statistički prikaz prolaznosti učenika u osnovnim i srednjim školama u HNK za školsku 2013/14. godinu.

Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH s kraja 2014. godine o praksi dvije škole pod jednim krovom kao etničkoj segregaciji učenika odnosi se na rad Osnovne škole Stolac i Osnovne škole Čapljina u ovom kantonu. Mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći, da se ukine ta praksa, izjavio je nakon presude ministar obrazovanja HNK čije je ministarstvo bilo dijelom tužbe. No, i dalje je ovaj fenomen najzastupljeniji u ovom kantonu.

Broj zaposlenih u Ministarstvu prema Budžetu HNK za 2014. je 39. (U sklopu kantonalnih skupština djeluju stalna radna tijela/komisije/odbori koji u nadležnosti imaju i obrazovanje. Broj članova komisija je od 4 do 9.)

ENTITETI

Republika Srpska (RS)

Na nivou entiteta Republika Srpska institucije nadležne za obrazovanje su: Ministarstvo prosvjete i kulture RS u sklopu kojeg je Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Zavod za obrazovanje odraslih. Aktuelnosti, kao i važeći propisi i zakoni po kojima je organizirano i djeluje Ministarstvo prosvjete i kulture RS dostupni su na zvaničnoj stranici Vlade RS. Ministarstvo koje u nadležnosti ima naučno-istraživački rad odvojeno je od prosvjete i nosi naziv Ministarstvo nauke i tehnologije.

Na web-stranici na kojoj se u kategoriji Ministarstva nalaze i spomenuti resori nalazimo pregledne i dobro uređene kategorije s kontakt informacijama, biografijom ministra, imenima pomoćnika, sekretara, savjetnika, s nadležnostima, zakonskom regulativom, te adresarom osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova. Jedina kategorija koja nedostaje, a u sferi je našeg interesovanja, jeste arhiva pitanja i odgovora građana.

Stranica Republičkog pedagoškog zavoda RS može se izdvojiti kao dobar primjer funkcionalne, ažurirane stranice sa svim neophodnim podacima (nadležnosti, spisak škola i đačkih domova, udžbenika i nastavnih planova i programa za tekuću godinu, spisak zaposlenih te redovno ažuriranje obavještenja).

Podaci o broju zaposlenih nisu dostupni u raspoloživim dokumentima, pa je jedini trag informacija iz medija od 14.01.2013. koja govori o novom Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete i kulture RS, prema kojem će broj zaposlenih biti povećan sa 97 na 109.

U okviru zakonodavnog tijela ovog entiteta, Narodne skupštine RS-a, postoji i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje. Odbor broji 11 članova.

Federacija BiH (FBiH)

Stranica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dijelom je uređena i ažurirana, s obzirom na to da se osim podataka o ministru i njegove biografije ne mogu naći dodatne informacije o zaposlenima (osim kontakata po sektorima). Dostupan je plan rada za 2014. godinu, a godišnjih izvještaja, kao ni pitanja i odgovora građana, nema. Također, u kategoriji Dokumenti dostupan je samo spisak odobrenih udžbenika za školsku 2013/14. godinu. Federalno ministarstvo ograničeno je u svojim nadležnostima ulogom koordiniranja: Ulogu koordinacije u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, i uglavnom se odnosi na sudjelovanje u procesu obrazovnih reformi u Bosni i Hercegovini, i saradnju između države, Brčko Distrikta, entiteta i kantona u tom procesu.

Putem svog Inspektorata Ministarstvo vrši kontrolu i nostrifikaciju diploma i svjedočanstava, te, kada se to traži, samostalno ili u saradnji sa kantonalnim inspektorima, vrši inspekciju obrazovnih ustanova.

Tragom te koordinacijske uloge došli smo do velikog broja analiza i izvještaja koji govore o problemu preklapanja funkcija i nadležnosti u oblasti obrazovanja. (Uzet ćemo informaciju iz 2005. a sami procijenite da li isto važi i za 2015.) Preklapanje funkcija između ministarstava i pedagoških zavoda, kao i neefikasna iscjepkanost ukupnih institucionalnih struktura, je rezultat nedostatka zajedničkog sporazuma o ulogama ministarstava i pedagoških zavoda i o tome kako se te uloge mogu nadopunjavati umjesto da se preklapaju (Izvor: Funkcionalni pregled sektora obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Završni izvještaj 2005.).

Na ovom nivou, u sklopu zakonodavnih organa Predstavničkog doma i Doma naroda PFBiH postoje i:

-          Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sportHYPERLINK http://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/hr/page.php?id=46–– – koji broji 10 članova plus sekretar odbora (Predstavnički dom PFBiH)

-          Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih – koji broji 9 članova plus stručni savjetnik (Dom naroda PFBiH).

Prema Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu, ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu je 45.

BRČKO DISTRIKT

Odjeljenje za obrazovanje pri Vladi Brčko distrikta obavlja stručne, administrativne i ostale zakonom propisane dužnosti, u čijem sklopu djeluje i Pedagoška institucija.

U nadležnosti Odjeljenje za obrazovanje ima provođenje zakona i propisa; materijalno-tehničku i kadrovsku podršku obrazovnim institucijama; donošenje nastavnih planova i programa; saradnju između roditelja i nastavnog osoblja te sprovođenje edukativnih programa.

Na web-stranici Vlade Brčko distrikta informacije o obrazovanju su dosta nepregledne, jer se nalaze u potkategoriji Odjeljenja. Osim navedenih nadležnosti i neažuriranih aktuelnosti, drugih informacija o obrazovanju nema.

Pri Skupštini Brčko distrikta djeluje stalno radno tijelo Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama. Komisija ima 5 članova.

Ukupan broj zaposlenih u odjelu obrazovanja prema Budžetu 2014. je 20. 

BOSNA I HERCEGOVINA (DRŽAVNI NIVO)

Na državnom nivou Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti jednog ministarstva, dvije agencije i jedne samostalne upravne organizacije, a to su:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i HercegovineSektor za obrazovanje

U Sektoru za obrazovanje su Odsjek za koordinaciju obrazovne politike, Odsjek za EU integracije i međunarodnu saradnju te Odsjek za statistiku i informatiku. 

Broj zaposlenih u Ministarstvu civilnih poslova BiH prema Budžetu BiH za 2014. godinu je 148.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH

Naša misija je biti glavni pokretač i učesnik u promjenama koje vode razvoju kvalitetnog obrazovnog sistema i koji garantuje puni razvoj potencijala svakog pojedinca i društva u cjelini. Naša vizija je postati glavni partner različitim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u razvijanju i primjeni dokumenata koji doprinose promovisanju politike kvaliteta obrazovanja u BiH te se potvrditi kao glavni pokretač izgradnje istinskog društva znanja i intelektualne moći, navedeno je na stranici ove agencije. Na anketno pitanje Da li je stranica Agencije pregledna i jasna?, na dan pregleda (10.03.2015.), rezultati su bili: Jeste 43%, ne 39%, djelimično 18%. Zaista, stranica je pregledna i sadržajna, na njoj su linkovi za download publikacija i dokumenata, linkovi za druge važne institucije i sektore obrazovanja, neophodni kontakti te vodič za pristup informacijama. Međutim, nedostaju podaci o zaposlenima, godišnji finansijski izvještaji, plan i program rada za tekuću godinu.

Broj zaposlenih u agenciji prema Budžetu BiH 2014. je 27, dok Odbor agencije broji 7 članova. 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

Nadležnosti agencije definisane su Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Stranica agencije uređena je jednostavno i funkcionalno, a podaci se ažuriraju. Dostupna je i organizacijska struktura s kontaktima (ali osim imena i prezimena, nema drugih podataka o zaposlenima), kao i godišnji izvještaji i program rada.

Broj zaposlenih u ovoj agenciji je 22 (Budžet BiH 2014), a Upravni odbor broji 10 članova (po tri iz svakog naroda i jedan član iz reda Ostalih).

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Na web-stranici (osim nadležnosti i zakonske regulative) dostupni su podaci o svim javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u BiH (s linkovima na web-stranice). Također su dostupni i svi usvojeni zakoni o visokom obrazovanju i priznavanju dokumenata, svih nivoa vlasti u BiH, kao i izvještaji i program rada. Višak na stranici je Galerija koja se ne može otvoriti.

Kako ocjenjujete kvalitet ove web stranice?, anketno je pitanje na stranici centra, a rezultati su sljedeći: odlična 53,1%, vrlodobra 14,8%, dobra 7%, zadovoljavajuća 3,1%, loša 16,4%.

Broj zaposlenih, prema Budžetu BiH za 2014, je 16, a Upravni odbor broji 6 članova.

OPĆINE I GRADOVI

Posebno i znatno obimnije istraživanje dalo bi odgovor na pitanje šta se na internetu može saznati o obrazovanju u nadležnosti općina/opština i gradova. Zakonom o lokalnoj samoupravi u Federaciji BiH, članom 8. definisano je da je u nadležnosti lokalne samouprave pored ostalog i utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja te osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja. 

Općine imaju organizirane službe (najčešće službe za opću upravu i društvene djelatnosti) koje u opisu poslova imaju i obrazovanje. Glavne nadležnosti općina u sektoru obrazovanja odnose se na predškolsko obrazovanje, dok su u vezi sa osnovnim i srednjim školama u nadležnosti općine imenovanje predstavnika u školskim upravnim organima, prevoz, ishrana i smještaj učenika, finansijska podrška opremanju i održavanju školskih objekata te takmičenja, nastavne i vannastavne aktivnosti. Ukoliko je općina osnivač škole, dužna je obezbijediti njeno finansiranje.

Upravo kod finansiranja najčešće nastaju problemi između općina i kantona, koji kao zakonodavni organi (neki) obavezuju općine da finansiraju materijalne troškove, prevoz i druge troškove u osnovnim školama. Evo samo jedne ilustracije:

Na planirano donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju u HNK 2013. godine Općina Konjic je uputila primjedbe, a slučaj se našao i pred Ustavnim sudom Federacije BiH.

Finansiranje prevoza uposlenika  u osnovnim školama je pravo iz radnog odnosa i isto je obaveza poslodavca, a obzirom da sva druga prava iz radnog odnosa uposlenici ostvaruju u Kantonu to pravo na troškove prevoza s posla i na posao ne može biti izuzetak… Obzirom da je Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Službene novineFBiH broj 22/06) u članu 11 tačka 3  propisano da se iz kantonalnog budžeta, između ostalog finansira obrazovanje, a članom 14 istog Zakona propisan je način prijenosa nadležnsoti sa Federacije  na niže nivoe vlasti, smatramo da općine ne mogu finansirati prevoz učenika i materijalne troškove osnovnih škola koje sui m Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK nametnute, stoji između ostalog u primjedbama koje je Općina Konjic uputila zakonodavcu HNK, pozivajući se na raniju Odluku Ustavnog suda FBiH.

Umjesto zaključka 

Izreka ne zna se ko pije a ko plaća često se koristi u opisu neefikasnog obrazovnog sistema u BiH, ali očito pogrešno. Zna se i ko pije – oni koji svoj posao ne rade kako treba a svejedno su za to dobro i redovno plaćeni, i ko plaća – poreski obveznici, a što je još gore, i djeca. Tražiti od njih da odgovaraju tačno, jasno i glasno, a pristajati na netransparentnost u radu obrazovnih institucija, krajnje je licemjerno i očito neučinkovito. Djeca školi više ne vjeruju, jer ne vjeruju odraslima koji jedno poučavaju a sasvim drugačije čine.

Najnovije

Čitanka i istorija u jami

Leševi putuju u Sarajevo

Nenad Veličković

Jedan mogući odgovor učitelja na mafijaško ustrojstvo države

Šta ja to radim?

Nenad Veličković

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo

Ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa

Rubina Čengić

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo

O platama prosvjetara odlučivat će struka

Rubina Čengić

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo

Online nastava odvija se uspješno, iznad očekivanja

Rubina Čengić